Om

Ingen info ännu.

Presentation

Västlänken är en miljöbomb !

    En stadsplan består av många parametrar som måste bedömas. Dessa delar i planen har olika tyngd och betydelse för den slutliga juridiska förslaget. Svårigheten är att bedöma hur planen totalt påverkar människan. Kan byggandet av ett projekt, som i och för sig, kanske kan vara motiverat, vara skadligt för invånarna? Enligt de senaste rönen är dieselavgaserna mycket farliga för människans hälsa, det handlar också om Västlänkens negativa klimatpåverkan.

   

          

    Sverige skall bli ett av världens första fossil-fria länder. Det handlar om infrastruktur.(SOU 2013:84). Man beskriver här det Västsvenska paketet som en miljösatsning och talar om klimatansvar där Västlänken är en del i paketet. Det råder en stor politisk enighet i klimatfrågan, men det är sämre beträffande byggandet av Västlänken. Klimatkalkylen för denna tunnel är inget annat än en bluff. Koldioxidutsläppen för byggandet av denna tunnel, under centrala Göteborg, kommer aldrig att kunna kompenseras genom minskat bilåkande, Trafikverket och regeringen har här fel och utredningen måste rubriceras som ett rent politiskt önsketänkande, man levererar glädjekalkyler som skall motivera ett bygge som invånarna inte vill ha.

  

                   

    Utsläppen av koldioxid för byggandet av Västlänken kommer att uppgå till 300 000 ton. Klimatkalkylen för Västlänken är sekretessbelagd (interna arbetsmaterial), men enligt uppgift tillkommer kostnader på 250 miljoner. Västlänkens miljönytta är med andra ord negativ och kan liknas vid "Ebberöds Bank"

    Det handlar nu om hälso-effekter av själva byggandet. Dieselavgaser och buller från lastbilar och arbetsmaskiner som berör ca 100 000 människor. Den senaste luftkvalitéutredningen från år 2016 visar att det blir omfattande överskridande av MKV för kvävedioxid. Vi kommer med största sannolikhet att få en skrämmande bild av de medicinska effekterna. Det är dieselavgaserna som är boven i detta drama. Väntande lastbilar, som går på tomgång, skall transportera lera ut från staden. Ett lugnt väder med dimma och dis lägger ett lock över staden där föroreningarna sticker i näsa och ögon. År ut och år in med samma procedur. Ansvariga politiker säger inte ett ord om att tillkomsten av tunneln för man kan inte, man förstår inte.
                            

  Ovanstående förslag är ett miljövänligt förslag som följer riktlinjerna för ett hållbart samhälle. Göteborg sätts här på kartan som ett fossilfri stad. Detta kallar jag en miljösatsning värd namnet.  


    Alla talar i dag om att vi skall sträva efter ett hållbart byggande. Detta tänkande genomsyrar allt och kan liknas vid vår nya religion som inte får ifrågasättas då klimatmålen skall uppnås, basta! Västlänken blir som en brakskit i kyrkan, ett hån mot vad miljöfanatikerna säger sig vilja uppnå. Hjärntvättade politiker som darrar inför behovet att ändra sig och erkänna att Västlänken är en miljöbomb.


    Klockan är 1155 och det är +4,9gr.

   God middag

   Pelle
    Klockan är

Hyperloop - framtidens supertåg?

    Ett amerikanskt företag baserat i LA har lyft fram ett tågprojekt som skulle konkurrera med maglev-tåget, det går under namnet hyperloop. Detta science-fiction-förslag fungerar som rörpost och medför att människor kan transporteras mycket långa sträckor på väldigt kort tid, det rör sig om hastigheter på 1000 km/timme.

    Hyperloop drivs med magneter, men tekniken skiljer sig från de Maglev-tåg som finns i Kina och Japan. Tågen svävar fram med magnetkraft i ett praktiskt taget lufttomt rör. Tekniken bygger på permanenta magneter som installeras under tågvagnarna. Magnetfälten alstras bara under fart som fås av tågets linjära induktionsmotorer. Med denna lösning slipper man kraftaggregaten längs spåren som används för Maglev-tågen. Detta förbättrar driftsäkerheten och gör att byggkostnaderna hålls på en låg nivå.         

    Detta science-fiktion projekt fungerar som rörpost för människor, vilket innebär att resande kan transporteras längre sträckor på väldigt kort tid. Norska politiker funderar på en bana mellan Oslo och Köpenhamn och kostnaderna tycks inte avskräcka som ligger på 150 miljarder.  

    Bolaget vill bygga en 50 mil korridor mellan Stockholm och Helsingfors, där resenären skulle kunna göra resan mellan huvudstäderna på 30 minuter. Flyget tar i dag 3,5 timmar. Man skulle kunna lösa storstädernas bostadsproblem då fler kan bosätta sig utanför stadskärnorna. Kostnaderna är lägre än för de höghastighetståg som i dag är i fokus i Sverige med en hastighet på 320 km/tim. 

    Hyperloop bygger på teoretiska modeller och förhoppningar, därför har man nu startat en testanläggning i Nevada i USA.  

    Hindren för hyperloop är de politiska. Stora infrastrukturprojekt är extremt komplexa. Det är således inte tekniken som är problemet. En research är spännande, man måste ibland tänka utanför ramarna för att erhålla perspektiv.   

               Nevada i USA. Testanläggningen för Hyperloop one.    Klockan är 1130 och det är +6,1gr

   Trevlig lördag

   Pelle

          

Sverige och järnvägssystemet.

     Vi upplever nu i Sverige hur vårt järnvägssystem faller ihop. Räls går av, växlar fungerar inte, ledningar rasar ner och urspårningar sker. Än har inga katastrofer inträffat med dödsolyckor. Så här är det inte i andra länder där man sköter underhållet. I Sverige mörklägger man och drar sig för att se problemet som kräver viktiga beslut, och naturligtvis pengar.

   

                 

    Det är magnettågen som är det miljövänliga och framtidsinriktade alternativet. Miljöproblemen med kortdistansflyget löser magnettågen med en toppfart på 530 km per timma. Maglev förtjänar ett erkännande som ett nytt slags miljövänligt tåg. Maglevtåget minskar underhållsbehovet och tidshållningen blir bättre. Varje dag tar vi del av tålmodigt väntande människor på stationerna. De uppvisar ett enormt tålamod med ett system som har tjänat ut.

    Trafikkontontoret hävdar att magnettågen inte bygger på en "beprövad teknik", detta är inte med sanningen överensstämmande, den har funnits många år. Detta uttalande gäller bara för Sverige,i Asien är det annorlunda. Man anar en oro inför en revolutionerande nyhet, det är bättre med räls som man känner till. Nåväl vad säger kritikerna rent konkret.

   

               

                                               En symbolisk bild.

    Tekniken är inte utprovad för längre sträckor. Man kan bara uppvisa maglev- tåg för kortare distanser. En nackdel med tekniken skulle vara den långa växelomläggningstiden som skulle begränsa kapaciteten om tågen behöver stanna på mellanstationer - och nackdelen med maglevtekniken är att den inte är kompatibel med konventionell järnväg. Man kan alltså inte köra vidare på konventionella spår.

   

                   

                                                        Shanghai.

    Sverige siktar in sig på 320 kilometer per timma och med en blandad trafik på höghastighetsbanan. Höghastighetståget skall med andra ord köra på det konventionella spåret. Ingenstans i världen finns det ett sådant system som fungerar. Magnettåg har ca 30 procent av det traditionella tågets underhållskostnader, trots dubbelt så hög hastighet. Vi upplever nu i Sverige något typiskt svenskt, rädslan inför något nytt, risken är stor att man skaffar sig ett nytt underhållsproblem.

    Utred magnet-tågalternativet nu och låt medborgarna i Sverige få ta del av resultatet. De måste få vara med i beslutsprocessen när vi skall tar steget in i framtiden.


    Klockan är 1500 och det är +1,4gr. Snöar då och då.

    God middag

    Pelle

Göteborg - Västlänken och Nemesis

    Enligt den grekiska mytologin är detta vedergällningens eller hämndens gudinna. Hon straffar människor för övermod, hybris gentemot gudarna. "Gudarna" är i vårt fall är en enig expertis och en övervägande del av invånarna i staden Göteborg. Detta tänkesätt är ett uttryck för att någon får sitt straff. I detta fall blir det verkligheten som kommer att slå tillbaka mot dessa politiker som angripits av hybris. Aldrig någonsin har verklighetens parametrar visat sig vara så klara och tydliga som i fallet med Västlänken.  

                

             Hämnden avsågs det övermod som trotsade gudarnas överhet.                                          

    Det mänskliga värdet har en mycket låg betydelse för dem som ansvarar för vår framtid. Vår tillvaro fylls istället av siffror, med antal resande, befolkningsökning, och stadens mål beträffande minskning av biltrafiken. Dessa siffror skall motivera att Västlänken ovillkorligen måste byggas, med Station Haga växande till ett större trafiknav. Det är så här de flesta mer eller mindre vansinniga planförslag motiveras, nämligen med siffror som mycket väl kan ifrågasättas. Man har en idé och så vänder man på problemet, man tillskapar siffror som stöd för projektet. I vissa fall kan dessa stämma, men inte alltid. Med andra ord så kan detta rubriceras som en kriminell handling. 

  

                        
      Rosenlundsområdet med sina kulturlämningar kommer att fördröja ärendet.

     Det är väldigt svårt att motivera "mjuka värden" som inte kan mätas i kronor och ören, men det är en planerares plikt att analysera dessa påståenden. I detta fall är det lätt att konstatera att det övergripande målet kan uppfyllas utan att demolera staden. Det är ej nödvändigt att ifrågasätta eller analysera dessa siffror då förslag redan har redovisats som är väl så flexibla som Västlänken. Tiden har runnit förbi tunnelprojektets verklighetsförankring, kvar finns endast siffror som saknar betydelse. Det som lever kvar är bara den politiska prestigen som förgäves försöker lyfta fram allt som kan motivera ett felaktigt beslut. Det är inte lätt att segra när alla instanser har manipulerats. vi har en fiende som har agerat ohederligt. Men detta är livets teater där vi alla spelar sina roller, men där allt kan förändras.

    Nedanstående bilder är illustrativa och bra att spara för det är här Nemesis väljer att slå till med all sin kraft. De ansvariga kommer att få uppleva ett helvete.

             

                    
                                                 Det är på ovanstående del som avgörandet kommer att ske. Kulturlämningar, grundproblem med avväxlingar i befintliga stommar. Politikerna har godkänt denna dragning och de kommer att få stå till svars för sitt lättsinne.

 

    Vi har förlorat i samtliga instanser, dessa formella beslut där Västlänken framstått som vägen till stadens framtid. Kvar finns verkligheten, genomförandet av detta tunnelrör. Denna slutliga process kommer att bli ett drama, en nesa för alla som fattat detta felaktiga beslut. Dessa självgoda politiker som vägrat att lyssna kommer att få tömma förlustens bittra kalk. Med andra ord är deras politiska framtid över, detta kommer att visa sig i valet 2022.

    Nemesis vakar.


    Klockan är 1155 och det är +0,9gr. Det snöar lätt.

    God middag

    Pelle

    

    

Tunneln - denna yttersta dumhet

    Världen är full av projekt där tiden och utvecklingen lämnat storstilade tankar och byggnader åt sitt öde. Det är byggnadsverk som aldrig kommer att nå sitt mål för framtiden hade andra förutsättningar. Vissa projekt blir turistanläggningar som pyramiderna och kinesiska muren, men att besöka Maginot-linjen är det inte många som gör. Vem talar i dag om dess betydelse som försvarsanläggning. Denna försvarsanläggning som Hitler snabbt körde runt. Men denna tunnel under centrala staden kommer inte ens att kunna utnyttjas som turistanläggning utan enbart som Sveriges största champinjonodling. Det är tiden som kommer att spela dessa politiker ett spratt. Tunneln kommer aldrig att bli klar innan utvecklingen har rusat förbi, den kommer att bli överflödig innan den står färdig. Det kommer aldrig att bli någon magnifik invigning för invalda politiker med champagne och vackra tal, för de som lever i dag finns inte med längre. De som fattat besluten är pensionärer eller döda. Kanske så dementa att de inte förstår vad som händer.

    Utvecklingen har redan visat att tunneln är överflödig. Den ligger fel och andra trafikprojekt måste till för att staden skall fortsätt att existera. Intresset för tunnelns funktion kommer att dö innan den är klar. Kvar finns bara ett projekt som leder till juridiska komplikationer, Göteborg har blivit processernas stad som omges med ett plank med flagnande färg som påminner invånarna om människans outgrundliga dumhet, demokratins otillräcklighet och politikens oförmåga att tänka om och inse den enkla sanningen att tunneln inte är kompatibel med stadens förutsättningar.

    Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2019 får stå för dumhetens seger över förnuftet, denna yttersta dumhet. Man har försatt sig i ett tillstånd, målat in sig i ett hörn utan möjlighet att ta sig ut. Det är nu ointressant varför det blivit på detta vis, man har tryckt på knappen och beslutet står fast. Det blev 60 ja och 21 nej. Inga avstod och inga var frånvarande. Politiker med uttryckslösa ansikten gjorde sitt jobb, allt bestämt i förväg. Ett och annat höjt ögonbryn eller subtilt leende var det enda som markerade denna församling. Demokratin hade gjort sitt. De är inte intresserade längre för stadens framtid, de har tryckt på knappen, det är det hela.

    Invånarna fattar nu ett beslut att sluta intressera sig för stadens framtid. De förlorar intresset för en utveckling som de inte kan påverka. Friska människor har självbevarelsedrift, det går en gräns som nu har uppnåtts. Det är den mentala flykten från denna tunnel som nu tränger fram och påverkar vår vardag,för mot dumheten kämpar du förgäves. Denna tunnel kommer för alltid att stå som ett monument över människans oförmåga att förstå och lyssna. Människor gör misstag men aldrig under sådana här omständigheter där kunskapen redan finns redovisad, där konkreta alternativ har presenterats i pressen.

    Man kan, med all tydlighet inte påverka denna dumhet och det är meningslöst att utkräva någon slags hämnd för de skulle inte förstå. Det enda invånarna kan göra är att betrakta dessa 60 politiker som persona non grata. De behöver inte oss och vi behöver inte dem.


    Klockan är 0830 och det är -0,2gr. En mörk och tung dag

    God morgon

    Pelle

Äldre inlägg

Nyare inlägg