Möjligheterna att få stopp på Västlänken är på intet sätt uttömda. Det återstår en lång process som inkluderar även ett överklagande till EU efter HD. Men det kräver vaksamhet så att man inte försitter dessa möjligheter som erbjuds.


   Mark-och miljödomstolen är en domstol vars huvudsakliga uppgift har att handlägga ärenden enligt det som föreskrivs i miljöbalken, fastighetsbildningslagen (1970:998) och plan-och bygglagen (2010:900).

   Mark-och miljödomstolarna startade sin verksamhet den 2 maj 2011. Man slog samman de förutvarande fastighetsdomstolarna och miljödomstolarna.

   Följande tingsrätter är mark-och miljödomstolar: Umeå, Östersund, Nacka, Växjö, och Vänersborg.

   Ovanstående avgöranden får överklagas till mark-och miljööverdomstolen (MÖD), som är Svea Hovrätt, avdelning 6. Mark-och miljööverdomstolen dömer och beslutar i mål som har överklagats och får som huvudregel inte överklagas. Miljööverdomstolen bestämmer att avgörandet får överklagas om det är av vikt för ledningen av rättskipningen. Detta får då prövas i Högsta domstolen (HD)

     

                         

   Högsta domstolen (HD) är en av de två högsta instanserna i det allmänna domstolsväsendet. Högsta instans i förvaltningsmål är Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta domstolen grundades av Gustav III år 1789 och dess ställning är grundlagsskyddad i regeringsformen Ledamöterna skall vara minst 14 stycken och måste vara lagfarna domare. Regeringen utser vem som skall vara domare.

    

                     

   Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat (vägledande avgöranden).

   Nu till det nya, förändringen som kan bli avgörande för Västlänken.


   Sverige skall som EU-medlem följa de regler EU har beslutat om. Följer inte Sverige dessa regler kan landet dras inför EU-domstolen, där regeringen för Sveriges talan i EU-domstolen.

   När svenska domstolar är osäkra på hur reglerna skall tillämpas, kan de begära ett "förhandsavgörande" från EU-domstolen. Alla svenska domstolar har rätt att begära "förhandsavgöranden" om de anser att hjälp behövs. De svenska domstolar vars beslut inte kan överklagas, exempelvis Högsta domstolen, är skyldiga att begära ett "förhandsavgörande".

   

               

   EU-kommissionen uppgift är att bevaka att EU-länderna följer  och genomför de regler EU har beslutat om. Följer inte svenska myndigheter EU:s regler kan ett "överträdesförfarande" bli aktuellt mot Sverige.

   Kommissionen kan också granska ett land efter en anmälan från privatpersoner som anser att landet bryter mot EU:s regler. Här finns det möjlighet att rikta klagomål på  hur ärendet har handlagts. Här krävs det juridisk expertis som vet hur man uttrycker sig. Det finns många tveksamheter som kan blåsas upp och inte minst de rent demokratiska frågorna.

    

                           

   Vi har "Lavaldomen" 2005, Franzénmålet och Rosengrensärendet där Sverige fick dra sig tillbaka.


   Som vi ser finns det ett antal möjligheter att förhindra ett genomförande av Västlänken. I vilket fall kan ärendet säkerligen förhalas över valet 2018. Men det krävs en strategi, ett bevakande av ärendet. Man måste veta vem som är ansvarig handläggare, den som skall bevaka att det rullar på. Tider för överklagande, önskvärda handlingar, nödvändiga signaturer på alla papper. Det bör helst vara någon med en position i byråkratin som tar detta ansvar, ett namn som väger tungt och som har tillgång till en sekreterare som kan tilldelas uppgiften att sköta konversationen. Man får köpa in den kraft som behövs. Det finns inget ärende som är felfritt, aldrig någonsin har jag haft ett planärende som varit helt "vitt". Krumbukterna har varit enastående särskilt på Görans tid. Nu gäller det bara att hitta hakarna. Man bör naturligtvis ta en underhandskontakt med riksrevisionen som säkerligen kan bjuda på ett och annat. Det gäller att formulera sig på ett juridiskt oantastligt sätt. Det betyder en säker jurist.

   En liten ljusglimt är naturligtvis att ärendet inte är helt obekant då man sagt nej till ansökan om lån.


   Klockan är 1700 och det är +14gr.

   Trevlig kväll

   Pelle