Göteborg står inför ett trendbrott då makthavarnas förmåga att driva igenom sin vilja är ifrågasatt. För att auktoriteten skall upplevas som legitim krävs nämligen att händelseförloppet och det sakliga innehållet uppfattas som riktigt. När övervägande delen av invånarna ifrågasätter de styrandes förmåga att leda staden förlorar ledarna sin legitimitet och det blir dags att avgå. Skulle Mark-och Miljödomstolen säga nej till Västlänken är detta den göteborgska politikens absoluta kollaps. Anseendet för staden och dess ledning finns inte längre, men den fysiska staden kommer alltid att leva kvar, för dess läge kan aldrig ifrågasättas.

   

                              

   Makthavarnas inflytande, deras anseende, status och ära som innovatörer vittrar sönder. Prestigen, detta sociologiska begrepp, som är ett mått på hur kollektivet värderar sina förtroendevalda är i högsta grad hotad . Inom vissa kulturer har man valt att begå självmord istället för att förlora sin heder. Den är alltså starkare än överlevnadsinstinkten. Frågan blir då, hur långt är man i Göteborg beredd att gå för att undvika en socialt beklämmande situation. Stadens anseende formas i den konkreta verksamheten, i stadens ledarskap och stadens innovativa arbete. En stads anseende byggs upp av de människor som har med staden att göra. I Göteborg är det den politiska kartellen som dominerar. Den har satsat hela sitt politiska anseende på detta tunnelbygge som senare har visat sig vara en flopp. Är Mark-och Miljödomstolen beredd att försätta Göteborgs politiker i denna situation genom att säga nej? Vad som än händer blir konsekvenserna mycket stora.

   Inte sedan boktryckarkonstens genombrott har ett teknikskifte som digitaliseringen utmanat maktstrukturen, förändrat vårt sätt att leva, kommunicera och lära. Detta styr i dag vår verklighet.

    

                           

   Det föreligger tre olika auktoritetstyper; rationell, traditionell och karismatisk. Makt kan definieras som "sannolikheten för att få igenom sin egen vilja i en social relation trots motstånd, oavsett varpå denna sannolikhet beror" (Max Weber)

   Hierarkin definierar de formella relationerna och kommunikationskanalerna inom organisationen. Detta ger makthavarna vissa rättigheter. De innehar positionsauktoritet som är grundat på traditionen. Denna legitimitet är i dag ifrågasatt. Röster höjs ur folkdjupen på omedelbar avgång.

   

                                  

   Karismatisk auktoritet innebär att ett antal kriterier måste uppfyllas. Misslyckas ledaren under en längre tid med att förverkliga målen försvinner hans karisma.

   Den karismatiske auktoriteten är en ledare utrustad med mycket ovanliga egenskaper som inte kan nås av vanliga människor. Han betraktas som ett ideal. Denna  "kraft" blir emellertid ohållbar i längden så den måste förändra sin karaktär. Den måste tex bli en "byråkratisk" organisation för att överleva. Karisman rutiniseras. 

   

   I nästa blogg kommer jag att skissa på en väg ut ur detta trauma. Göteborg har stora problem. Det finns alltid vinnare och förlorare. Det gäller att förlägga skulden där den gör minst skada. En stadsplan har förutsättningar att lyckas om alla har något att vinna på förändringen. I detta fall får man nog ta till knep som ligger lite utanför det normala. Det krävs sannolikt ett Alexanderhugg.

   Tanken är fri och vi har tryckfrihet.


   Källa: Max Weber


   Klockan är 1015 och det är +16gr.

   God morgon

   Pelle