En arkitekts första ansvar är emot folket. Västlänken skadar stadens grundvatten och tre av fyra invånare är emot detta förslag. Det gäller att utvidga basen för tänkandet, vad innebär detta för framtiden? Det gäller att ompröva gjorda värderingar innan katastrofen blir för stor. Anser man sig så bunden av tidigare beslut att en omprövning inte är möjlig så återstår inte annat än social olydnad. Vi betraktar inte bara staden som den är, utan också som vi önskar att den borde vara. Politiken grundar sig därför inte bara på fakta utan på ideologiska uppfattningar, från vilka vi skall besluta i vilken stad vi vill leva i. Här återfinner vi oförenliga uppfattningar. En kunskapsanalys kräver att tre kriterier skall beaktas, nämligen övertygelse, sanning och goda skäl. Med politik följer också att vara villiga att föra en offentlig dialog och diskussion. Vi måste vara beredda att lyssna på andra synpunkter och granska våra egna. Vi måste vara villiga att kompromissa och förändra vårt synsätt. För Göteborg håller detta på att fullständigt krackelera, för vi tolkar fakta genom olika glasögon. De ansvariga vägrar att befatta sig med avvikande meningar som handlar om det "goda" för Göteborg och dess nyttjare. Sanningen måste ovillkorligen knytas till invånarnas uppfattning som är förknippad med erfarenhet av kultur och arv. Stadens framtid kan aldrig bli avhängigt några juristers tolkning av lagrum, vilket är absurt, för motsättningen delar staden mentalt, vilket är djupt olyckligt. Såren som uppstår på stadskroppen kommer aldrig att kunna läkas och det uppstår hela tiden nya sår på grund av sänkt grundvatten. Västlänken är och förblir inte kompatibel med stadens förutsättningar, oavsett vilka politiska beslut som har tagits.

        Göteborgs framtid återfinner vi i begreppet flexibilitet i det kollektiva trafiksystemet, inte i en tunnel under mark som är flexibilitetetens absoluta motpol, utan ett trafiksystem i markplanet, utan betungande konstruktioner för ban-bäddar. Vi har redan ett embryo framför våra ögon, nämligen el-bussen. Maglev-systemet är ett förträffligt kollektivt trafiksystem, haken är den att det kräver en fix dragning, en ban-bädd måste tillskapas. Maglev blir en utmärkt lösning för att förbinda Göteborg med Landvetter flygplats som för övrigt bör växa och bli nordens största flygplats, men det är ett annat projekt.


    Spårvagnar och tunnelbana (Västlänken) tillhör det förgångna, för spårbunden trafik kräver omfattande grundarbeten i spårbädden,och med hänsyn till göteborgsleran är detta inte att föredra. Med el-bussen framträder friheten i stadsplaneringen.
                               El-buss som laddas vid ändhållplatsen    Klockan är 1005 och det är +16gr.

    God morgon

    Pelle