Kunskap är av en social karaktär för vi är beroende av andra människor i ett projekt. Vi måste kunna lita på källan, men kritiskt tänkande är inte detsamma som källkritik. Det gäller att upptäcka och värdera den "sanning" som framförs i ett remissyttrande. Man värderar påståendet genom att värdera trovärdigheten hos källan. Men man måste komma ihåg att även en opålitlig källa kan ligga bakom "sanningen". Det hela är m.a.o. komplicerat.                 

    Framförda synpunkter måste värderas med utgångspunkt från vad man vet förövrigt. Om ett påstående strider med en mängd andra parametrar så kan det finnas goda att misstro källan. Men det kan också vara att felet i den egna övertygelsen. Stadsbyggnadskontoret kan ha fel.

    Totalsaneringarna ledde till att en saneringsberedning kopplades in för att reda ut begreppen och lägga tillrätta förändringens inriktning. Det var en mycket intressant uppgift att få delta i dessa situationer och framför allt en utvidgning av kunskaperna. När ny information tillförs och kullkastar den etablerade sanningen uppstår ett paradigmskifte. Källkritik kräver en allmänorientering. Thomas Nygren, docent i historia säger följande: "För att överhuvudtaget kunna aktivera den kritiska blicken som behövs, måste man känna tillvärlden och förstår hur saker och ting hänger ihop". Är källan en förstahandskälla eller inte. Den som tagit del av en händelse är bättre skickad att bedöma frågan än den som har andrahandsinformationen. Det gäller att förstå motivet och kartlägga syftet. Det avgörande är att ta del av fristående oberoende källor. Det finns alltid en del som inte tror på faktakunskaper, att objektiviteten är skenbar och för dessa personer spelar det ingen roll med källkritik.

    Målet med källkritik är inte att få in så många alternativ som möjligt. Målet är att ta reda på trovärdigheten i de framförda synpunkterna. Man måste kunna förlita sig på de resultat experterna kommit fram till. Den expertis som framfört kritik mot Västlänken kan betraktas som synnerliga seriösa källor. De skulle aldrig utsätta sig för att bli betraktade som oseriösa, då detta skulle leda till att deras verksamhet i Göteborg skulle vara slut, de skulle aldrig någonsin bli betrodda.


    Klockan är 1100 och det är +17gr.

    Trevlig söndag

    Pelle