Det är med ilska och sorg i hjärtat man tar del av den brutala maktens megafoner som basunerar ut vad som skall ske med staden. Det är den politiska maktens legoknektar som utövar sitt värv- och de påtager sig också tolkningsrätten av våra lagrum. Staden skall förberedas för uppgrävningen, allt skall underlättas för marodörernas framfart. Mark-och Miljödomstolen blir bara ett rundningsmärke fram till den verkliga byggstarten. Man måste ha en handling med en stämpel på. Det hela sker till ackompanjemang av näringslivets doa-kör som hyllar det odemokratiska och handlingskraftiga tillvägagångssättet. Göteborgsandan når nu sin absoluta kulmen och invånarna förpassas till att enbart vara åskådare av dumhetens projekt, dramat som nu går in i sitt slutskede. Enligt den politiska makten hägrar emellertid en ljus framtid med åratal av välgång och lycka för staden, stagnationen kommer nu äntligen att brytas.

   

                                

   Det är mycket prestige och pengar som står på spel, så inget får lämnas åt slumpen. Man bryr sig inte ens om att vänta på att ärendet har slutbehandlats. Så utan tillstymmelse till skam påbörjar man vissa arbeten, som sedan kan lyftas fram som skäl för att det är en absolut omöjlighet med en tillbakagång. Operation Västlänk måste genomföras till varje pris. Det är bara den där sista rundan som skall klaras av för att man skall erhålla stämpeln som ett bevis på att projektet är demokratiskt förankrat. Allt har då hanterats enligt de riktlinjer som är fastslagna, helt enligt demokratiskt fattade beslut. Detta för med sig att griniga invånare kan hänföras till gruppen rättshaverister eller gruppen otacksamma invånare som inte förstår sitt eget bästa. Så här resonerar den brutala makten där invånarna endast betraktas som valboskap. Begrepp som stadens identitet, medbestämmande och kultur existerar inte.  Kartellen garanterar den politiska segern då någon större politisk motkraft i dag inte går att uppbringa. Man har tänkt på allt. Ett samhälle fungerar om respekten för regler respekteras och tolkas med hänsyn till medborgarnas bästa. Används dessa fundament i snäva egoistiska och dunkla syften så rubbas tilliten, vilket till slut medför kaos. Västlänkskartellens inbyggda delar består av dumhet, arrogans och en cementerad ovilja att lyssna och se förändringar. De bejakar legoknektarnas framfart med lögner och därmed förlorar de också invånarnas tillit. Västlänkskartellen är och förblir inget annat än en sekt med för stor makt.

   

                                

   Vi har själva, i vårt oförstånd och naivitet, valt dessa politiker, nu får vi skörda vad vi har sått. Under åren 1965-97 kunde den brutala, okänsliga makten skönjas i sitt sätt att resonera i motiveringen av de politiska beslut som togs. Denna attityd har under årens lopp förstärkts, vilket beslutet den 28 januari tydligt visade. Detta har sin grund i manipulering som gränsar till begreppet hjärntvätt. Man har haft hjälp av konsulter som betalats med skattepengar och Fräckheten har inte känt några gränser.  Nu används denna kraft för att leda staden ner i fördärvet och detta sker med acklamation i den absoluta förvissningen om att tunneln är den enda sanna vägen för stadens framtid. Det hela är djupt tragiskt, ett ödesdrama utan positivt slut.

      

                                             

                                                 


                                      

   Många har insett att man kämpar förgäves mot dumheten och ondskan. De har tagit konsekvensen av detta och sålt sina fastigheter och flyttat från staden. Att fortsätta att leva i buller och luftföroreningar i många år, med kanske skador på huset, och därmed sänkta fastighetsvärden är inget att sträva efter. Att processa med en kommun är dyrt och verkligheten säger att kommunen vinner nästan alltid.

   Frågan blir till slut, hur skall denna kamp bedrivas mot en motpart som inte håller sig till samhällets spelregler. Ett logiskt svar på detta blir naturligtvis att vi själva måste se över var vi står, hur mycket social olydnad är det värt att satsa på dessa dårar? Dårar och ondska är hårda ord, men vad skall man annars kalla dessa människor som medvetet bedrar oss, denna hänsynslöshetens och arrogansens kartell.


   Klockan är 1530 och det är +2gr. Dimma vid kusten

   God middag

   Pelle