Alla skall vara med och bygga vår stad, en grön och hållbar stad. Så står det i dessa färgglada propandablad som delas ut till invånarna. Dessa ord klingar falskt mot den verkliga melodin son tonar ut från maktens boning vid Gustav Adolfs torg.

      

                             

   Peter Hjörne har i sin krönika "Heden, åter Heden" uppmärksammat ett mejl som behöver kommenteras. Det gäller inte hur Heden skall gestaltas utan själva planprocessen där det noteras en viss upprördhet från parternas sida. Citerar Peter Hjörne: "Jag tror till och med att Ulf Carlsson är redigt förbannad! Varför är då Ulf Carlsson görarg"?

   Det hela handlar om makthavarnas syn på vad samråd egentligen innebär, som tex begreppet, "alla skall nu vara med och bygga vår stad". Stadsbyggnadskontoret hävdar att brukarna varit djupt involverade.(notera ordet "djupt"), och i ett mejl som publicerades den 15 december 2015 står: "Förslaget som ligger till grund för beslutet har tagits fram efter ett omfattande dialog-arbete med såväl medborgare som aktörer på Heden." Man blir förvånad, det är någonting som inte stämmer. Men man kan naturligtvis inte bortse ifrån att denne Ulf Carlsson överdriver. Kanske han glömt bort vad som sades då fyra år är en lång tid.

   Stadsbyggnadskontoret intar nu den sårade oskuldens roll och hävdar att man uppfattat att det förelåg en koncensus då man träffats både år 2012 och i första kvartalet 2013. En stilla undran, vad säger protokollen från dessa möten? Finns det några protokoll över huvud taget? Finns det protokoll så är saken utagerad.

   Uppgift står nu mot uppgift. Men följande är odiskutabelt. det är alltid planförfattarens ansvar, och observera skyldighet, att förvissa sig om att budskapet gått fram. Har SBK en annan uppfattning skall detta klart framgå av handlingarna. Sannolikheten är därför mycket stor att man anpassat skrivelsen efter politikernas önskemål. När man ertappas med ett medvetet "taktiskt dribblande" så försvarar man sig med "att detta är bara en skiss". Vardagsanvändarna av Heden måste involveras och "inriktningsbeslutet omprövas". Där kryper man in under demokratins varma filt. Härmed står det klart att byggnadsnämnden tagit del av det nedlagda arbetet och därmed vilar ansvaret på politikerna. De vill ha makt över handläggarna, men går det galet så är det ett endast ett tjänstemannainitiativ. Samma eviga visa som vevas gång på gång.

   Peter Hjörne har reagerat när det gäller handläggandet av Heden, annars skulle han inte ödslat tid på detta mejl. Detta måste betraktas som positivt då man skönjer en glimt av socialt ansvar från hans sida. Men det skulle aldrig falla honom in att reagera över handläggningen av Västlänken, här intar han musslans attityd, då ärendet är och förblir tabu.

                       

   Trängselskatten, Västlänken och skyskrapan på Hisingen ligger långt ifrån begreppen demokrati, klimat eller hållbarhet, Det är helt andra parametrar som styr. Men det blir planförfattarens roll att "sälja in projekten", med den vokabulär som för tillfället är politiskt gångbar. Folkomröstningens resultat beträffande trängselskatten la man bara helt kallt åt sidan. Västlänken är ur miljösynpunkt och hållbarhet helt förkastlig och demokrati existerar inte. Här har man verkligen misslyckats med att sälja in förslaget. Invånarna är totalt oförstående. Skyskrapan på Hisingen representerar bara en skrytsam attityd och har inget med stadsbild att göra.

   

                    

   Det råder en omvänd proportionalitet mellan begreppen, "alla skall nu vara med och bygga vår stad" och det som verkligen påverkar utvecklingen. Det vilar en slöja över staden, där orden döljer en pseudo-demokrati. Hyckleriet har tagit plats på taburetterna, och att detta skulle bottna i okunskap eller dumhet är svårt att förstå. Det är inget annat än ett medvetet förakt för demokratins grundfundament.

   Förståelsen för demokratin, känslan för stadens identitet och kultur återfinner vi i dag inte i maktens boning utan i de privata initiativ som har utvecklats, kanske på grund av den brist på kompetens som makten redovisar. Det är med all tydlighet dags för en förändring.


   Klockan är 1400 och det är +8gr.

   God middag

   Pelle