En sekt är en grupp människor som är sammanbundna genom en ideologi eller en tydlig ledare, och det kan vara allt från politiska till religiösa. Den sekt som styr rikets andra stad och benämns Västlänkskartellen är totalt opåverkad av förnuft och argument. För att förstå problemets art är det därför nödvändigt att gå utanför tavlans ram, analysera och lyfta fram andra parametrar.

   

               

     Aldrig i stadens historia har någon förändring uppmärksammats så ingående som förslaget att gräva upp staden för denna tunnel. De tekniska och ekonomiska aspekterna har analyserats och mangrant förkastats då förändringen icke är kompatibel med stadens förutsättningar och identitet. Trots detta har ingen reaktion kunnat noteras från kartellens sida. Ingen dialog med invånarna har ansetts vara nödvändig, man har valt att inta sektens attityd, den absoluta tystnaden.

     Denna sekts budskap går ut på att stadens framtid är beroende på om denna trafiktunnel kan genomföras. Sekten känner sig utvald att trotsa invånarnas vilja och uppfattning. Denna sekt är inget hemligt sällskap utan politiker som anser sig vara klokare och kunnigare än stadens planerare och experter. Det hela är en fråga om hjärntvätt, pengar och tro. Trossystemet är i grunden socialistiskt med den f.d. store ledaren Göran Johansson som frontalfigur för rörelsen. 

     Det tar tid för en stad att "gå under", det är en process som tar decennier men slutet är ofrånkomligt. Staden förlorar hela tiden vital kraft som är nödvändig för dess existens och då inget tillförs är stadens öde bestämt. Funktionell dumhet på grund av ett långt ensidigt maktinnehav leder till ett inkompetent ledarskap inom förvaltningarna som visat sig oförmögna att använda resurserna på rätt sätt. Miljardbelopp läggs istället på ett tunnelprojekt som ingen vill ha. Rädslan att avvika från den förutbestämda vägen har genomsyrat allt. Detta medför ett kortsiktigt perspektiv, brist på reflektion och ett kritiskt tänkande. "Får vi bara Västlänken så blir allt lugnt och bra". Men det blir inte lugnt och bra, för Västlänken ställer till med skador som kommer att bli oreparerbara. Göteborg blir de juridiska processernas stad, där vi får stå för kostnaderna. 

     Göteborgs befolkningssammansättning förändras. Befolkningen ökar på grund av invandringen, men de infödda flyttar ut till övriga Västra Götaland. Detta innebär förlorad köpkraft och minskande skatteintäkter, skattebasen utarmas. Vi följer mönstret från de amerikanska städerna.


     Klockan är 1155 och det är +13,0gr.

     God middag

     Pelle