Staden är en organism där risken är stor att den förstör sig själv. Man gör ingen "feedback" och man förtränger de konsekvenser som politiska beslut medför. Stadsplaneringen är garanten för att detta inte skall hända och därför måste planering innehålla ett element av tvång., man måste kunna ifrågasätta och säga nej. De som står bakom de stora projekten är de som ser en vinst i förändringen, bankirer, försäkringsbolag och stora byggbolag. Vi får inte glömma fastighetsnämnden som här spelar sin roll, då markvärdestegringen gynnas. Projektet Skanstorget är ett pedagogiskt exempel på hur det inte får gå till.

  

                  

    Det urbana förfallet kan vi se över hela världen. Platsen tynar bort trots utomordentliga förutsättningar, vilket händer då människorna sviker. Den överdrivna exploateringen, som är en följd av girighet, blir orsak till stagnation och förfall. Den för ögonblicket mest lönsamma investeringen underminerar till slut stadsdelens attraktionsförmåga, en plats utan människor dör och förtvinar En överdriven och oproportionerlig  typ av en enskild verksamhet bidrar till stadskärnans förfall då mångfalden trängs undan. Man har tydliga bevis på att en sådan likriktning innebär en självdestruktion i många stadskärnor. Den enskilda framgången blir omgivningens tillbakagång med förslumning och kriminalitet som följd.

   

            

     Den enorma exploateringen som Jernhusen redovisar, i samband med Västlänkens station,är förkrossande för stadens helhetsutveckling. Denna obalans skapar motsättningar som sannolikt aldrig kommer att kunna utjämnas. Det gäller att tillskapa omväxlande gatumiljöer och stadsdelar som balanserar med den efterfrågan som bedöms som realistisk. Stadsplaneringen blir därför försvarsmekanismen mot girighetens självdestruktiva tendenser. Jernhusens förslag är ett exempel på denna nedbrytande kraft som under en period kan motiveras. Det nya höga markvärdet kan belånas då säkerheten är garanterad av kommunen som står bakom. Men det är en pyrrusseger för staden Göteborg. Det hela är ett beställningsprojekt, byggd på en vision av maximal vinst på ett "hundraprocentigt läge", med andra ord det hela är en noga genomtänkt kupp, en gigantisk blåsning.

   

                  

                              Jernhusens dröm, ett mini-Manhattan i Göteborg.


Skanstorget är ett bra pedagogiskt exempel på hur det inte skall gå till. Torget är en stor öppen plats som inbjuder till exploatering. En byggintressens vänder sig till fastighetskontoret som får förslaget godkänt i den politiska nämnden. Förslaget skickas därefter till byggnadsnämnden. En handläggare får ansvaret och tar upp detta i nämnden. Här gör man två fel. Handläggaren skulle med kraft avstyrkt förslaget ii sitt yttrande till nämnden. Nämnden hade då två alternativ, att avstyrka förslaget eller tillstyrka detsamma. En tillstyrkning hade då resulterat i att förslaget enbart blev en politisk vision. Men så blev det inte.                 


    "Försvarsmekanismen" fungerade inte. Detta är djupt oroande inför framtiden för vad som helst kan hända då stadsplaneringen nu är totalt förlamad. Beror detta på en svag ledning på SBK eller en stark politisk nämnd är egalt. Balansen finns inte längre mellan krafterna.

  

                                     

    Klockan är 1620 och det är +5,3gr.

    God middag

    Pelle