Staden Göteborg har i tre historiska etapper etablerats som den segregerade staden, där miljonprogrammet definitivt slog fast detta faktum. Trots politikers uttryckliga vilja att segregationen skulle motarbetas till varje pris. Kristian Wedel har i en klargörande artikel redogjort för det historiska förloppet, så bilden av den delade staden Göteborg ligger klar framför oss. Man kan inte bygga bort nuvarande förhållanden, men man kan tona ner dess effekter genom att bättre knyta samman stadens norra och södra del. Staden som fysiskt delas av älven som förbinder västerhavet med Vänern. Västlänken, senare kompletterad med en linbana, klarar inte denna uppgift och bör därför utgå. Hur kan segregationen verkningar då minskas?    

    Uddevallakanalen har studerats i detalj och är fullt möjlig att genomföra.                         

    En ny sjöfartsled till Vänern via Uddevalla finns fortfarande kvar i planeringen. Det finns två skäl att bygga denna kanal, man slipper att bygga om de befintliga slussarna, och man kan ta emot större fartyg. Det andra skälet är att man kan snabbt tappa av vatten från Vänern. Den ekonomiska drivkraften har saknats, men kommer att bli aktuell när slussarna måste restaureras. Det har inte funnits några politiska pluspoäng i detta projekt, och då planerarna i Göteborg helt varit upptagna av Västlänkens unika kraft så har frågan varit död. Men då det saknas 185 miljarder kronor till detta projekt kommer kraft och pengar att frigöras när projektet förs åt sidan.Diskussionen om Göteborgs framtid kommer också att intensifieras.

'  

               
   Detta är en principskiss, men står för en "Circle Line" som binder ihop staden.

   Om pengar kan lösgöras från miljardprojektet Västlänken kan Göteborg utvecklas på ett positivt sätt. Det fjärde historiska steget skulle innebära att Göteborgs delar på ett bättre sätt skulle kunna knytas ihop så att segregationens verkningar dämpas,. Stadsplanering innebär alltid att försöka göra det bästa möjliga av en situation som är konkret. Att se Hisingen ytterligare separeras från stadens södra del måste således förhindras. Lågbroar och en "Circle Line" är fysiska projekt som dämpar bilden av Göteborg som en segregerad stad. Politiker lev nu upp till vad ni har sagt om segregation   

  Prag med sina broar. Man måste avsluta med något vackert. Staden hålls ihop.                        

     SLUTSATS.

    Göteborg är en segregerad stad men detta kan dövas med fysiska åtgärder. En förutsättning för detta är att Västlänken skrotas och linbanan sätt på reservlistan. Lågbroar bör byggs och en "Circle Line" skall knyta ihop stadens delar.    Klockan är 1150 och det är nu +29gr.

    Ha en skön dag

    Pelle