I takt med att nya källmaterial har blivit tillgängliga har ramen för historien om förintelsen delvis förändrats. Folkmordet som begrepp fick internationell status år 1948, så vid Nürnbergrättegången direkt efter kriget fanns inte detta juridiska begrepp. Nu är det uppenbart att både armenier och judar utsattes för folkmord under de båda världskrigen. Bland historiker har det tvistats om Wannsee-konferensens betydelse för judeutrotningen, men förintelsen var redan igång när mötet ägde rum. Man massavrättade den judiska befolkningen i de nyerövrade områdena i Sovjetunionen.

   

                     

    Det saknades mänskliga och materiella resurser för att genomföra denna gigantiska repressionsprocess. Men man anlade ett nytt perspektiv på frågan, nämligen  "affärsmässighet". Då makthavarna såg frågan som central så medförde detta att institutioner och företag kände sig manade att ta sig an och lösa problemet. Hitler uppmuntrade konkurrens och maktkamp som också inkluderade folkmord, även om medlen för detta inte var fullt klarlagt så var målet att juden skulle dö.. Hitler återkom ständigt till målet att judarna inte hade någon plats i samhället.

    Tyskarnas reträtt från östfronten hejdade inte förintelsen. Judarna fick bära skulden för arméns motgångar, och Hitler använde antisemitismen som ett vapen för att splittra fiendealliansen.. Där stat och samhälle sammanfaller och där ledaren har en avgörande maktposition kan inget stoppa förödelsen.

    

                     

    Den viktigaste frågan beträffande förintelsen blir om rötterna till detta folkmord återfinns i en tysk eller europeisk kultur Var juden stigmatiserad och demoniserad långt innan den nazistiska ideologin utformades? I epokgörande verk har folkmordet knutits an till både den tyska kulturen och upplysningens idéer J.M.Roberts säger följande: " De som torterade och förintade var födda i kulturer  som byggde på århundraden av moralisk reflektion och argumentation. De kunde inte åberopa okunnighetens eller traditionens ursäkter. De hade avsiktligt vänt godheten ryggen."

    Eftervärldens betraktelser har utvidgats till att bli en del av en större diskussion om en "tysk" folkmordslinje som sträcker sig från kejsardömets folkmord på herero- och mamafolken i Tyska Sydvästafrika i början av 1900-talet till nazisternas folkmord på judarna under andra världskriget.Vad man däremot med en viss säkerhet kan hävda var att kejsarrikets Tyskland kunde stoppa folkmordet på armenierna.


    Källa: Klas-Göran Karlsson


    Klockan är 0330 och det är +5,3gr.

   God natt

   Pelle