Den romersk-katolska inkvisitionen beslöt den 24 februari 1616 att förbjuda teorin att jorden roterar kring solen, beslutet var enhälligt. Kongregationen för trosfrågor hade tagit upp ärendet då en forskare vid namn Galileo Galilei hade uppmärksammats med ovanstående teori vilket kunde bli ett hot mot kyrkans makt och dess tolkning av bibeltexten. Kyrkan hade monopol på tolkningen, det var inget privat samtalsämne.

   Hundra år tidigare hade Nicolaus Copernicus hävdat att solen är centrum för planetsystemet, men detta var naturligtvis fel då detta stred mot bibeln och därmed Guds ord.

  
                            


   Galilei hade gjort en lysande vetenskaplig karriär och blivit hovmatematiker hos storhertigen Cosimo av Medici i Florens. Han hade konstruerat en utmärkt kikare där han observerat planeten Venus faser, solens fläckar och Jupiters månar. Det fanns ingen som betvivlade hans kunskaper i astronomi.

   Inkvisitionen hade inga kunskaper om astronomi, de var teologer, så de brydde sig inte om Galileis kunskaper utan gick direkt på fallet Copernicus. Slutsatsen var att det var formellt fel, det var kätterskt att lära ut och försvara den kopernikanska teorin.

   Galilei skrev nu ändå sitt stora verk "Dialog om de två världssystemen". Våren 1632 kom det första exemplaret till Rom och det blev ett förfärligt liv. Inkvisitionen var den instans och domstol som skulle bekämpa "irrläror" och bevaka kyrkans makt, och den hade tillgång till tortyrkammare och bödel.

  
                      


   Den 22 juni 1633 fördes den sextionioårige Galileo Galilei inför sina domare i dominikanerordens kyrka. Domen blev att utgivningen av "Dialog om de tvåvärldssystemen" var en öppen överträdelse av det givna förbudet, så Galilei befann sig skyldig till kätteri. Beslutet trädde i kraft med omedelbar verkan och kunde inte överklagas. Men, om Galilei tog tillbaka sina påståenden skulle han slippa undan med fängelse, för en tidsrymd som skulle fastställas efter behag. Galilei skrev under bekännelsen och fördes ut ur kyrkan. Fängelsestraffet förvandlades till husarrest för han hade blivit en mycket berömd man.

   Den 2 november 1992 fick Galileo Galilei formell upprättelse av kyrkan och åtta år därefter upphävde inkvisitionen sin dom.


   Mina tankar går nu till Göteborgs kommun som har planmonopol. De avgör genom sin expertis vad som är rätt eller fel. Det är, som i katolska kyrkans fall, omöjligt att erkänna att ett fel har blivit begånget, då detta skulle rubba förtroendet för monopolets ställning, för kommunen kan inte göra fel. Fattade beslut är således korrekta och ligger fast. Förslag som senare inkommer skall därför avfärdas.

   Om så hela världen inser att jorden går runt solen så existerar denna teori inte i verkligheten då den strider mot tagna beslut som är korrekta.

   Vi står inför ett dramatiskt år 2014. Viktiga beslut skall fattas som kommer att få stora konsekvenser för invånarna i Göteborgs Kommun, så med denna årets sista blogg önskar jag er alla ett Gott Nytt År.


   Källa: Daniel Rydén-Historiska Media


   Klockan är 0720 och det är +5gr.

   God morgon

   Pelle