Syftet med rubriken är att kunna besvara en specifik fråga. Finns det goda skäl att tro att Västlänken är sanningen? Sanningshalten i detta påstående har undersökts och grunderna har värderats. Det handlar inte om att vara kritisk mot andra personer, utan bara analysera framförda motiveringar. Det görs misstag när en fråga blir komplicerad, så det krävs självkritik. Det är en tankefälla att attackera person istället för argument. Det är alltid ett misstag att ifrågasätta ett argument genom att ifrågasätta motivet hos dem som framför argumentet. Finns det däremot skäl att tro att det ligger dolda motiv bakom påståendet, tex ekonomiska motiv, så skall projektet granskas ytterst ingående.

    Det räcker inte med att ha grundläggande kunskaper för att avslöja pseudovetenskap och att kunna motstå avancerad desinformation. Komplexa projekt kräver expertis på djupet. Som stadsplanerare tvingas man ibland att köpa dessa tjänster då det krävs att en juridisk stadsplan inte skall innehålla några felaktigheter. Ändå blir avgörande till slut en fråga om  omdöme.

    Tron att en viss person, eller en viss grupp, har en särskild förmåga att avgöra vad som är sant, och att andra människor därmed skall följa i dessa personers fotspår, måste bemötas ingående och kraftfullt med en klargörande evidens. Man måste också veta varför dessa pseudo-teorier som framförs är just ogrundade. Varför dessa människor väljer ut  endast de data som stöder den egna hypotesen. Det krävs en förmåga att stå emot en större dos av desinformation., att stå emot ett politiskt tryck.

    Västlänkens genomförande och dess konsekvenser för staden äger en dimension som är så stor, att det är svårt att göra sig en föreställning om projektets totala konsekvens. Finns det goda skäl att tro att detta projekt är sanningen? Detta påstående har granskats och svaret är nej, Västlänken är inte ett trafikförslag som är kompatibelt med stadens förutsättningar. Men man genomför detta projekt trots att ett kompakt motstånd föreligger, baserat på goda grunder av stadens planerare. Invånarna tvingas därmed ta steget över till den juridiska kampen, en strid om ekonomins konsekvenser, förslösning av invånarnas skattemedel. Tidpunkten för denna process måste väljas med eftertanke.. Det måste bli vid den rätta psykologiska tidpunkten.


    Klockan är 0525 och det är +9,3gr

    God morgon

    Pelle