Den Katolska Kyrkans revir inskränkte sig inte bara till makt och rikedomar på jorden,utan dess kamp gällde det eviga livet. Man måste ha makten över människans själ. Den som mottog korset,vid åsynen av bålet, innebar att hans själ blev frälst. De som inte mottog korset skulle själen brinna för evigt i helveteselden. Den som mottog korset blev halshuggen innan hans kropp kastades på bålet. De som vägrade brändes levande. År 1691 brändes trettiosju människor på ön Mallorca.Det största misslyckandet för kyrkan var om den dömdes själ  inte stod att rädda Kyrkans mål var nämligen en total seger och juden var arvfienden som levde efter Mose lag.

  

                     

                                                         Steg 1.

    Den heliga inkvisitionsdomstolen var mycket målmedveten med sina regelbundna förhör. Skrivare antecknade allt som sades. Efter ett antal förhör kunde man notera att olika uppgifter förelåg och nu ökade domstolen trycket på den anklagade. Man förevisade den heliga inkvisitionens tortyrkammare och det är nu den anklagade börjar att prata och gör vissa eftergifter. Skräcken att bli plågad på sträckbänken innebär att man gjorde ett skriftligt erkännande. Barn angav sina föräldrar vilket åklagaren hade stor användning av i sin slutplädering.

   

                    
               

                                                         Steg 2

    Undanhölls någon kunskap eller information blev man skyldig till kätteri. De anklagades egendom konfiskerades och pengarna tillföll den Katolska Kyrkans inkvisition. Folket måste förstå den enkla sanningen att de var de kristnas plikt att avslöja kätteri. Tjänstemän gjorde därför upp detaljerade listor vad som kunde känneteckna en jude. Det fanns här en skrämmande likhet med Gestapos sätt att agera under andra världskriget.

    

                   
 
                                                         Steg 3.

    Vatikanen och katolska präster hjälpte Gestapos torterare att fly efter andra världskrigets slut. Den mest kända flyktvägen gick genom Italien och som kallades klosterrutten.

    När Napoleon Bonaparte erövrade Spanien år 1808 avskaffades inkvisitionen omedelbart, men under åren 1812-1814 återupprättades inkvisitionen temporärt. År 1820 avskaffade den konstitutionella revolutionen återigen inkvisitionen, vilket innebar det slutliga nedmonterandet av denna förfärliga inrättningen. År 1834 upphör inkvisitionen officiellt på Mallorca och år 1987 invigdes den första synagogan på 550 år. Den regionala regeringen anordnar även en minneshögtid för den spanska inkvisitionens offer- och år 2018 invigdes en minnessten över de trettiosju människor som år 1691 brändes till döds.


    Källa: Anita Goldman


    Klockan är 1110 och det är +8gr

    God morgon

    Pelle