Att ha motstridiga uppfattningar är starten till förändring, men förändringen kräver en ansträngning, en energiåtgång. Det kan vara av en nödvändighet eller att det positiva kraftfullt överväger. När det gäller Västlänken och Göteborg finns det inga tvivel. För att motivera en förändring måste man kunna peka på vinsten med ett alternativ. Ett slopande av Västlänken innebär en vinst på miljarder kronor. Vinsten på kort sikt är att omedelbart avsluta projekteringen. Det svåra är att argumenten måste komma från dem som skall genomföra förändringen, i detta fall kartellen. Detta syns i dag som en omöjlighet                                     
     

     Sakfrågan har grundligt analyserats, men perspektivet måste breddas. Det svåra är att få de ansvariga att förplikta sig att genomföra en annan trafiklösning, men detta är möjligt. Att gå från alternativet rivning och nybyggnad till att prioritera ombyggnad kunde genomföras, men det krävde en del förändringar på tjänstemannasidan.

    En förändring i tänkandet tar tid då nya vanor och rutiner behöver etableras. Förändringen är en process som är svår att förutsäga för det händer så mycket under tiden. Den etablerade organisationen och ingående personer är komplexa, så en förändring innebär motstånd. Rädslan för något nytt och att förändra ett inarbetat tänkesätt kräver evidens som inte kan ifrågasättas. En förändring som att lägga Västlänken åt sidan medför ett visst mått av kaos, men det gäller att påvisa att förändringen kommer att leda till något bättre för samtliga parter, med undantag av förlorad politisk prestige.

    Kommunikation om förändringens bakgrund, syfte och mål krävs under hela processen och frågor måste kunna besvaras. Problemet är att motparten inte formellt lyssnar, utan en kanal måste etableras som ser till att informationen når fram. Förändringen har en annan sida, man får inte misslyckas för då går det inte att återkomma. Risken här är mycket liten då förändringen är logisk och demokratisk. Expertisen är seriös och tillhör stadens främsta härvidlag. Samtliga är strategiskt väl förberedda.

    

         
            Martin                                    Per                       Henrik


   
Människor söker den enklaste vägen framåt. Att undvika höjd kommunalskatt under ett antal år, slippa lera på gatorna och luftföroreningar är en mycket stark motivation för att förändringen skall  accepteras. Resurserna kan koncentreras till en enda fråga, nämligen en penetrering av staden med en tunnel skall vi inte ha. Det måste finnas en ansvarstagande ledning, och den finns redan etablerad, Det är viktigt att alla delar samverkar och håller ihop vilket ställer stora krav på samordning, öppenhet och kommunikationsförmåga. Den digitala revolutionen, nätet, är här en oerhörd tillgång för att lotsa igenom denna förändring.

    Det finns många fallgropar med en förändring, men med rätt kunskap minskar risken för ett misslyckande. När det gäller Göteborg och Västlänken kan det inte bli något misslyckande, då den bästa expertisen finns på förändringens sida.


    Klockan är 1430 och det är +16gr. Någon skur ibland.

    God middag

    Pelle