Med bättre kunskaper kan vi gör bättre val och undvika misstag. Våra ögon öppnas för värdeaspekter som vi inte har tänkt på och politiska åsikter kan mogna. Detta är tillståndet i Göteborg  april 2019. Vi måste fråga oss vad är det som är värt att leva för, göra uppoffringar för något bättre. Allteftersom vår kunskap växer förändras vår uppfattning vem som har rättmätig auktoritet att sätta de regler som föreligger. Om större delen av folket har en annan uppfattning så är det reglerna det är fel på.

     Okunnighet har bundit oss vid ett förslag som vi nu med kunskap kan avvisa. Vi genomskådar den falska teorin som Västlänken innebär. Vår beslutsamhet och kunnighet har stärkt oss mot ett system som har påtvingat oss. Så här får det inte gå till, spelreglerna måste ändras. Detta att bryta makthavarnas värderingar är svårt, särskilt för invånarna som i stort sätt saknar makt. Men när människor sluter sig samman och kollektivt utbyter tankar och idéer så skapas nya valmöjligheter. Det är precis detta som händer i Göteborg.

 

             
Vår historia kan uppvisa människor som vägrat att anpassa sig till gällande spelregler. Emmaline Pankhurst, Emily Davison visade att de var redo att uthärda straff för att ändra på systemet. De vägrade att ställa upp på de regler som de skulle följa. Rosa Parks trotsade samhället när hon satte sig på de vitas plats i bussen. Martin Luther King svarade med en bussbojkott som blev den tändande gnistan för den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Människorna hade vägrat att spela med efter de spelregler som makten hade satt upp..

    Total lydnad innebär att människan förvandlas till en maskin. Hon uppfattar sig själv som ett redskap för att acceptera andra människors önskningar så Göteborgs invånare skall vara lydiga och anpassa sig. En person med auktoritet  kan förmå människor att göra vad som helst. De politiker som säger ja till Västlänken har totalt förlorat sin auktoritet, de har inte längre möjlighet att förmå invånarna att acceptera att staden grävs upp och försätts i ett undantagstillstånd under minst ett decennium.             

                               Vi har starka kvinnor i Göteborg           


    De som har den politiska makten kan inte hindra medborgarna att sträva efter det värderingsbegrepp som utgör grunden för vår demokratiska frihet. Vi tycker att vissa saker är vackra, andra motbjudande så det är viktigt hur staden hanteras. Vi tillåter inte att några marodörer tar sig friheter till detta illdåd. Detta är grundläggande för att fortsätta att leva i Göteborg.


    Klockan är 0445 och det är +1,9gr (OBS över noll)

    God morgon

    Pelle