Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från februari 2020

Tillbaka till bloggens startsida

Nihilism.

    Nihilism är en radikal uppfattning där "livet" som begrepp saknar värde. Detta innebär i sin tur att det inte finns något som är moraliskt gott eller ont. Det var i den ryska litteraturen på 1850-talet som detta formgavs där Fjodor Dostojevskij skildrade nihilismen i mörka färger. Denna strömning var en rysk angelägenhet, en motrörelse till landets tsar-politik. Arketypen för en nihilist är att han inte tror på någonting. Han hyser ingen aktning för någonting-och han är ständigt kritisk. -"Drivkraften för våra handlingar är det som vi anser nyttigt". Nihilisten fördömer idealismen och förordar i stället materialismen. Naturvetenskapen är därför det enda av betydelse. En kemist är därför mycket mera värd än en poet.

     

                   

    Friedrich Nietzsche var en filosof som förknippades med nihilism. Världen har ingen gud och om gud är död föreligger ingen moralisk skyldighet - allt är öppet för en egen tolkning. Nihilism och anarki är därför nära besläktat. Det finns en motsträvighet mot överhet och auktoriteter, mot lagar och principer. Till naturen är båda begreppen revolutionära som i vissa fall kanske pekar mot en samhällsordning med socialistiska förtecken, eller som i dag bort från socialismen. Är socialdemokratin döende? (GP)


    

                             

    Det handlar om att socialdemokratin lämnar en central del av sin ideologi, där maktinnehavet varit påtagligt under partiets storhetstid när folkhemmet byggdes. Att stärka domstolarnas oberoende är ett trendbrott i socialdemokratins politiska historia där deras syn på politikens samband med juridiken varit av stor betydelse.

    

                

    "Kriget mot terrorismen" gavs i USA en religiös och ideologisk innebörd. Detta innebar en renässans för civilisationens kamp, den västerländska kulturen mot den religiösa totalitarismen i diverse arabstater. "Dostojevskij och Nihilismen" plockades fram från bibliotekens bokhyllor, för man måste få en förklaring på 11 september. "Glädjen till förstörelse för förstörelsens egen skull" var obegripligt. Nihilismen ansågs vara en global fara, för det grundläggande är att allt är tillåtet. Då Gud inte existerar så övertar terroristen hans plats. Nihilismen pekar på en upplösning av alla värden genom tabuöverskridande handlingar som tex att döda civila oskyldiga människor. Förnekelsen av fundamentala moralbegrepp sker i den konkreta aktionen Den  nihilistiska terrorismen innebär att det är likgiltigt vem eller vilka som dödas.

    Socialdemokratin är på tillbakagång på samtliga fronter. Socialismen har haft sin storhetstid i Sverige, nya friska vindar blåser bort gammalt tänkande.


    Klockan är 1055 och det är + 4,5gr

   God morgon

   Pelle

Klimat, väder och växthuseffekt.

    Sverige påverkas av den nordatlantiska oscillationen (NOA). Vi kan ett år ha en kylig och nederbördsrik sommar och det andra året varma och soliga dagar. Samma sak gäller vintertid när kalla och milda vintrar kan inträffa helt oregelbundet. Denna vinter som vi nu upplever är mycket mild. Dessa växlingar är inte förutsägbara mer än ett par veckor i förväg. Vi måste slå fast att det är nödvändigt att skilja på väder och klimat. Det är svårt att avgöra om klimatet har ändrat sig på grund av den stora variationen i vädret för Nordeuropa. Några milda vintrar och varma somrar och alla börjar prata om en klimatförändring. Efter de kalla vintrarna på 1940-talet var man övertygad om att fimbulvintrarna kommit för att stanna. Svårigheten ligger i att förstå vad som är verkliga klimatförändringar eller enbart växlingar i vädret. Det tydligaste tecknet på att det blivit varmare är att havsytan stiger. 

   

   

    Ett kraftigt lågtryck över Island  resulterar i att mild luft pressas upp mot Nordeuropa. Sverige får då det milt och regnigt    Men vädret är komplicerat, det är många faktorer som påverkar hur det skall bli. 

    Låga moln över hav förstärker reflektionen av solljus vilket innebär en avkylning. Höga moln och moln nattetid har en motsatt effekt. Gäller kustklimat eller inlandsklimat så påverkas vädret i högsta grad på grund av havsvattnets temperatur.

 Växthuseffekten är mer än koldioxiden. I den debatt som förs har koldioxiden blivit symbolen för klimathotet. Övriga växthusgaser som metan, lustgas och freongaser utgör en tredjedel av klimateffekten, men detta nämns aldrig för det skulle bli för svårt att redogöra för människor, det skulle komplicera budskapet.

    Tre nya gaser har tillkommit som är svåra att hantera, kanske omöjliga att bli av med, nämligen koltetrafluorid (CF4), hexafluoritan ((C2 F6) samt svavelhexafluorid (SF6). Växthuseffekten per molekyl är för dessa gaser ca 100 000 gånger starkare än koldioxid. Dessa gaser hänger ihop med aluminiumtillverkning, datorchips och elektriska isoleringsarbeten. Flygets inverkan med sina kondensationsslingor bedöms vara ringa. IPCC:s utvärdering har reducerats till 0,5 W/m2. Felmarginalerna är stora vilket innebär att den totala klimateffekten bara kan anges approximativt.


    Klockan är 1155 och det är +2,2gr.

    God morgon eller god middag.

    Pelle

Göteborg - sjöfartsstaden.

    Göta älv är av riksintresse då det är den enda farled som betjänar kommunerna runt Vänern med gods. Att jämföra Göteborg med Paris som MP vill göra är helt fel. Att bygga gång-och cykelbroar över älven är totalt orealistiskt. Så länge inte Uddevalla-kanalen byggs måste Göteborg se till att förbifarten fungerar.

    

                    

    Vad skall då vara dimensionerande och styrande för framtida tvärförbindelser. Det föreligger stora konflikter med att fartygstrafiken kräver broöppningar för att passera. Detta är en kritisk fråga för Göteborgs utveckling som är kopplat till stadsdelarna norr och söder om älven. Älven har stor betydelse för regionen runt Vänern. Det gäller att hitta den rätta öppningsbara höjden på broarna. Göteborgsregionen konkurrerar med Oslo, Stockholm och Malmö. Allting pekar på att utveckla Göteborg som sjöfartsstad, framkomligheten måste därför kunna garanteras. Det juridiska regelverket vad som gäller beträffande tvärförbindelser och öppningsbara broar är komplicerat. Låga träbroar förbättrar för gång- och cykeltrafik, men ger sjöfartstrafiken  försämrad passage vilket MP måste inse. Göta älv är av riksintresse då det är den enda farled som förbinder Vänern med Kattegatt. Vi skall m.a.o. inte ha några lågbroar över älven. Färjor skall knyta ihop norra och södra Göteborg.

     

            

                Denna är i drift.                                  Skall ersätta broar.


  
Färjetrafiken över älven har varit en succé sedan starten och resandet ökar hela tiden. Med den nya el-färjan klarar man tio avgångar per timma  mellan Stenpiren och Lindholen. Koloxidutsläppen har minskat med 80 %. Göteborg skall naturligtvis utveckla denna trafik så slipper vi problemet med broar som skall öppnas. Göteborg kan inte jämföras med Paris.

    Stadsbyggnadskontoret borde fatta ett beslut: Inga fler broar över älven.


    Klockan är 1155 och det är +7,8gr. Solen lyser!

   God middag

   Pelle

Göteborg och strategisk stadsplanerig.

    Det gäller att få människor att bosätta sig i Göteborg. Det gäller att lyfta fram staden som attraktiv och peka på att just vi har en vision om framtiden. Göteborg, den marina staden, begreppet som har alla möjligheter att lyckas med att möta utvecklingen. Men man agerar tvärtom,  på ett sätt som skrämmer bort människor från staden för flera decennier framöver. Forskare över hela världen lyfter fram ett antal löften som anses betydelsefulla, tex, stadens relation till andra städer utanför landets gränser, den globala staden, staden med digitaliseringen,, staden med den genomtänkta infrastrukturen. Vi har staden vid havet mot väster.

    

          

                  Vattnet är en ofrånkomlig del av stadens identitet.                     

    Att gräva upp staden för en tunnel och tro att detta skulle leda till en bättre framtid för staden är synnerligen naivt. Okunnigheten är stor om hur människan reagerar. Hon fattar beslut, inser att det är hög tid att se sig om efter andra möjligheter som står till buds, där Kungsbacka, Härryda, Stenungssund erbjuder fantastiska möjligheter. Att inte regeringen inser att rikets andra stad befinner sig i utförsbacken är häpnadsväckande, man söker istället EU-pengar för ett dödsdömt projekt.

    

           

                   En möjlighet innan man borrar sig igenom city.            

    Sakta men säkert dränerar man Göteborg på människor och verksamheter. Kommer inte folket, behövs inte heller vissa verksamheter som tex mataffärer, klädförsäljning mm 

    Vattnet är en ofrånkomlig del av stadens identitet. Sidney i Australien framhäver vattnets betydelse, färjor ilar fram och tillbaka för att förbinda stadens olika delar. Sidney är tveklöst ett föredöme för Göteborg. Embryot Stenpiren får bli navet i stadens färjetrafik. Skeppsbron bör exploateras för bostäder mede sina unika möjligheter. En utsikt över hamnen, en tavla som ständigt förändras. Rikets andra stad ligger på rätt sida, den åt väster. Stadens norra och södra sida måste därför knytas samman med den bästa kollektiv-system som finns att få. Kollektivtrafiken skall bli en turistmagnet, ett föredöme för Sverige och Göteborg.

    

                             

    Vi skall sälja vår marina image, vi skall öppna upp för turismen. Några exempel: ny gästhamn, möjlighet till bad, en fiskrestaurang med den bästa hummern Bohuslän kan erbjuda. Att "konstruera" mötesplatser är svårt, det fungerar inte så. Kan man erbjuda något som är unikt, då kommer folket.

    Det handlar om att tillskapa miljöer som står i balans med efterfrågan, omgivningen och människans önskningar. Stadsplaneringen är inget annat än försvarsmekanismen mot mångfaldens destruktiva tendenser. Staden Göteborg är en organism där risken att den förstör sig själv är mycket stor, man gör ingen "feedback" Denna obalans innebär en självdestruktion som på sikt kan vara förgörande för stadens själ.


    Klockan är 1320 och det är +7,7gr.

    Trevlig helg

    Pelle

Skeppsbron i Göteborg.

    Rubricerade område har en hög utvecklingspotential. Inget annat område i City kan uppvisa sådana möjligheter att lyfta stadens image, bara man angriper planarbetet på rätt sätt. Friheten beträffande exploateringsgraden är större än för andra områden i city. Detta innebär att stadsplanen skall kunna bära verksamheter som inte skall belasta skattebetalarna. Det är förslaget i sig självt som skall bära dessa utgifter. Tyvärr har man startat planarbetet med fel målsättning vilket nu straffar sig, planförslaget har blivit ett förlustprojekt, trots det bästa av förutsättningar. Att spara pengar enligt "osthyvelprincipen" är i sådana här fall dömt att misslyckas.                


    Ett citat ur dagens GP: "Den här planen är i första hand gjord för att skapa en ny mötesplats i staden. Inte för att lösa bostadsförsörjningen eller kontorsbristen. Därför är det extremt mycket allmän plats och extremt mycket kaj som skall fördelas på väldigt få kvadratmeter byggbar yta".

    Ovanstående analys är helt korrekt, så enkelt är det. Nå, vad gör man? - Lägg gjorda planer i lådan längst ner, starta om och gör rätt, allt annat är dömt att misslyckas. En klok och kompetent stadsbyggnadsdirektör inser detta, tar befälet med kraft, fördelar resurser och slår fast en tidplan. Märkvärdigare en så är det inte.

    En planförfattare måste våga ta steget att föreslå rivning av viss bebyggelse för att därigenom uppnå något "större". Det är planarkitektens uppgift att övertyga övriga byråkrater och politiker att man är på rätt väg. Man måste våga tro på sin sak, för ingen annan lär göra det. Områdets arkitektoniska betydelse har inte berörts, trots att det kanske är det viktigaste av allt, något som lyfter stadens värde. 

    

           


    Detta är en volymstudie för att se vad exploateringsgraden hamnar, hur många kvadratmeter byggbar yta är möjlig. De fem parallella huskropparna har femton våningar och står på två genomgående plan. Tornet har trettio våningar. De befintliga husen rivs för att möjliggöra ett större grepp. Minusposten i förslaget måste kompletteras av exploateringsgraden. Våningsantalet kanske måste höjas för de parallella huskropparna   
Med fem olika byggare med arkitekter får man den arkitektoniska variation som önskas.                 


Femton våningar. Utrymmet mellan husen skall ökas. Förslaget innebär att de skall stå på två våningsplan med verksamheter. Parkering tillkommer i källaren. Sol, luft och en formidabel utsikt över hamninloppet. Det skall nog gå att sälja dessa lägenheter.

Alla städer skall kunna visa upp en hög byggnad, ett torn, en arkitektonisk skapelse. Malmö har sitt turning Torso.


    

          God middag

          Pelle                    

              

Äldre inlägg