Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från december 2019

Tillbaka till bloggens startsida

Göteborgaren och pengarna.

  Vi betalar inte.----   Vi betalar inte för en produkt som påtvingas oss och som dessutom är onödig. Denna blogg är en lättare travesti på nobelprisvinnaren Dario Fos text: "Vi betalar inte, vi betalar inte!". Titeln på en klassisk  fars, men med en allvarlig dramatisk underton. I detta fall handlar det om en trafiktunnel som säkerligen kommer att kosta 100 miljarder kronor, ett projekt där ca 25 miljarder finansieras av staten och där resten får finansieras av invånarna i kommunen via skattsedeln. Detta är inget annat än en medveten stöld av invånarnas pengar.

        Det politiska bondfångeriet uppvisar inga tecken på tveksamheter. Man tiger och lever i ett tillstånd som om kritik inte existerade,  trots tydliga bevis på motsatsen i form av manifestationer av tusentals göteborgare. Det hela är en uppvisning av en total avsaknad av moral och heder hos våra förtroendevalda. Vårt samhälle är i dag genomsyrat av relativism. Våra makthavare avvisar tron om absolut rätt eller fel i den rådande situationen i Göteborg. Med gott samvete låter man invånarna betala för en usel vara. Detta är charlatanism av värsta sort. Det som nu sker i rikets andra stad är slutet på en lång period av sedligt förfall och brist på förståelse för invånarnas situation, de bryr sig inte ett dyft om dessa ekonomiska konsekvenser som tunnelbygget medför.

   

                                           

    Psykologer bekräftar att människor tror att de själva är överlägsna andra när det gäller vissa egenskaper. När okunniga politiker inte inser sin begränsning och inte heller lyssnar på fackkunskapen, kan detta relatera i katastrofala ekonomiska konsekvenser för medborgarna. Makthavarna koncentrerar sig på målet och lägger allt annat åt sidan. Trafikverkets direktörer kan sova gott om natten då politikerna har tryckt på rätt knapp. Trafikverket bygger upp scenarier men förbiser risken för misstag och felberäkningar. Följden blir att kommunen satsar på ett projekt som kommer att överskrida budgeten flera gånger om. Detta är ett medvetet slarv av medborgarnas pengar De som har makten lider av hybris.

    

                                                   

     Skatteuppror är en vanlig folkrörelse i vårt land. Tusentals skatteuppror finns dokumenterade, men de flesta slogs ner med våld. Två skatteuppror har lyckats helt ut, ett i Holland och ett i England. Medborgarna satte villkor för makthavarna som de inte kunde smita ifrån. I Sverige kan det från makthavarnas sida bli tal om uppvigling som regleras i femte paragrafen  i brottsbalken, sextonde kapitlet, "om brott mot allmän ordning" Att betala skatt är en solidarisk handling och som bidrar till det allmänna som vi alla tjänar på. Att betala skatt är ett sätt att erkänna det samhälle som vi alla till viss del bär ett ansvar för, men i detta fall förbrukas pengarna på fel sätt.


                             

                                                Superproffset

        Göteborgaren tvingas att göra ett val mellan två alternativ. Att inte göra något alls och finna sig i att kommunalskatten, på grund av Västlänken, kommer att höjas under många år, sannolikt blir skatten permanent. Det andra alternativet är att stämma kommunen, öppna en process från medborgarnas sida. Att processa är dyrt, för det kräver absoluta toppkrafter. Men i de flesta fall är anfall det bästa försvaret. Man erhåller ett psykologiskt övertag som i detta fall är unikt. Hela historien är så fruktansvärt pinsam att bara en avisering om en föreliggande process kommer sannolikt att leda till någon slags uppgörelse. I en rättegång avslöjas alla lögner och falsarier. Detta leder till en katastrofal förlust för samtliga politiker som har varit involverade i projektet, det är uruselt hanterat.

    Västlänken är underfinansierad. Följande tillkommer: Räntekostnader för lån, markintrång och skadeståndskrav, utbyggt järnvägssystem runt Göteborg, miljökostnader, ledningsomläggningar och kostnader för att snygga till marken efter uppgrävningen. + det tillkommer alltid i dag okända fenomen som ökar kostnaden som drar ut på projekteringstiden.

    Göteborgarna skall inte betala för detta !


                   Västlänkens kostnader kommer att plana ut vid 100 miljarder. ("Big Dig" vid 150 miljarder). Trafikpaketet som ligger fast erbjuder 25 miljarder, återstår 75 miljarder som skall betalas. Denna fråga återstår att lösa och kan ske på i princip följande sätt: Kommunalskatten höjs, markförsäljning (här krävs hög exploatering) eller minskning av välfärden, där "osthyveln" kommer till flitig användning. Man kan inte höja kommunalskatten hur mycket som helst med hänsyn till grannkommunerna för folk flyttar och även näringsliv, däremot kan man vid markförsäljningen erbjuda hög exploatering ("Manhattansyndromet"), som redan tidigare har aviserats. Allt skall betalas, vi kan inte trolla.
                

                                            Inte göteborgarna.
             Klockan är 0034 oh det är +3,2gr

       Gott Nytt År

       Pelle

Västlänken - trafikverket och löftet.

    Det finns en gråzon mellan vad som är ett löfte och vad som är en målsättning. Trafikverket lovar att tunneln skall bli tät för att undvika grundvattensänkning och därmed sättningsskador på husen. Detta är naturligtvis endast en målsättning. Alla planerare vet att det aldrig har skapats en tunnel som är tät. Marken och de olika materialen rör sig olika, sprickor uppstår och grundvattnet söker sin naturliga väg till den lägsta punkten. Att genomföra en tunnel under en bebyggelse som vilar på kohesionspålar tyder på en hybris utan like. "Okunnigheten" måste faktiskt betraktas som kriminell.

    

                                    

    Antiken i vår historia dominerades av en princip som kopplade förmågan eller oförmågan att hålla ett löfte till personens karaktär (Aristoteles). Bröt man ett löfte var man helt enkelt en sämre människa. Denna tankegång påverkar medvetet eller omedvetet ännu i dag vårt sätt att agera och tänka. De ansvariga för Västlänkens genomförande försöker säkert att hålla sitt löfte om att göra tunneln tät -  men de kommer att misslyckas, som de redan inser.Tvivlet finns,  då moralen vävts in i ett projekt med en högre målsättning som ingen har lyckats att helt förklara. Därför har ett otätt rör ingen betydelse.

    

                                  

    Vårt moderna samhälle handlar om relationer mellan människor, där i vårt fall invånarna i Göteborg är den svagare parten. Man genomför detta tunnelbygge trots ett kompakt motstånd från invånarnas sida -  och till och med trots en samstämmig expertis. Sociologer, statsvetare, ekonomer och psykologer har samtliga lyft fram tillitens betydelse för samhällets utvecklingsförmåga. Ju mer vi kan litar på varandra, desto bättre kan våra liv gestaltas inför framtiden. Med andra ord har begreppet "Löfte" banaliserats och krackelerat. Retoriska glidningar smyger sig in i det politiska språket, så ett löfte blir en målsättning och till slut endast en svag viljeyttring.                       


    Operation Västlänk har nu rullat igång och man uppvisar kraft och kontroll. Alla offensiver startar med en stor målmedvetenhet, det gäller  att visa "världen" var handlingskraften finns. Om 10-15 år kommer resultatet att visa sig, men de flesta ansvariga kommer då att befinna sig på en annan plats och de som fått ta över ansvaret kommer att fråga sig -varför denna tunnel, det fanns ju ändå bättre förslag som gick i markplanet som var avsevärt mycket billigare.


    Klockan är 1145 och det är -1,0gr.

    Gott slut på året 2019

    Pelle

Det Romerska Imperiet och Jesus.

    Palestina, detta lydrike till Rom, var en politisk oroshärd som bekymrade imperiet. Palestina väntade på en ledare, en messias, som skulle kasta ut romarna. Det är nu Jesus kommer in på arenan. Det ledande politiska partiet var det Fariséerska som stöttades av den stora massan. Partiet följde lagen ytterst noggrant och fariséerna förhöll sig passivt gentemot världsmakten Rom. Jesus kom i konflikt med fariséerna och därmed även Rom. De utbildade, jurister och teologer var till stor del medlemmar i detta parti. En annan grupp var Seloterna som ansåg att uppror mot det Romerska Imperiet var den enda vägen att bevara religionen och självständigheten inför framtiden. Det fanns också ett parti för överklassen vars politik gick ut på att bevara sina privilegier genom att vara överens med Rom. Det fanns också ett parti för dem som arbetade som tulltjänstemän och skatteindrivare. Esséerna var en sekt som höll till i bergstrakterna och ökenområdet. Så såg det politiska landskapet ut vid tiden för Kristi födelse. Till detta kan vi lägga judendomen, en uråldrig religion redan innan romarna ockuperade landet. Den viktigaste judiska skriften var Tora (lagen), därefter kommer Talmud (undervisningen). En motsättning mellan judendomen och dess dotterreligion Kristendomen uppstod redan i det första århundradet. Den kristna kyrkan hävdade med kraft att när man dödade Guds son så var de inte längre "det utvalda folket". Om judarna tvingades att leva i förskingringen så var detta bara en konsekvens av Guds rättvisa straff. Det är mot denna politiska och religiösa verklighet vi skall bedöma Jesus, hans gärningar och dessa under han anses ha åstadkommit.

  

                

                                        Det Romerska Imperiet.         

    Att förklara dessa underverk bygger på ett missförstånd då själva poängen är att mirakel strider mot naturlagarna. Förklarar man dessa upphör de att vara underverk. Dessa mirakel återfinner vi i ett flertal religioner. Många ser dessa under som ett marknadsföringsknep, rent bedrägeri för att sprida kristendomen, så Jesus var inget annat än en magiker.

    

            

                                        Dåtidens största krigsmaskin.              

    Mirakel hade som ändamål att gagna dem som drog nytta av dem, ett erkännande av Guds godhet och till en förändring av livet i Palestina. Guds rike var närvarande i Jesus, det stärkte tron på honom själv och det uppdrag han hade givit sig själv. Han blev en maktfaktor av en oanad dimension, en kraft som det Romerska Imperiet inte kunde tolerera, han måste elimineras. Imperier tvingas alltid föra krig i gränsområdena, så även i dag. Jerusalem var Palestinas verkliga oroshärd, det var av denna anledning Jesus begav sig dit. Rom tvingades helt enkelt att agera.                  

                                      Jesus inför Pontius Pilatus.             Klockan är 1600 och det är +2,6gr

    Önskar er alla en god fortsättning på julen.

    Pelle

Västlänken - ett icke godkänt projekt

    Det är dags att göra ett avslut på rubricerade projekt som analyserats i 80 bloggar. Ett genomförande av projekt Västlänken är avgörande för stadens framtid då tunneln inte är kompatibel med stadens förutsättningar. Västlänken med dess konsekvenser kan blir förödande för stadens identitet. Det absurda i denna historia är att Västlänken  inte är nödvändig för tiden och utvecklingen har redan lämnat detta projekt bakom sig. Detta är djupt beklagligt för staden Göteborg och dess invånare.            


    Följande bloggar finns tillgängliga. Varje blogg är ett avslutat kapitel i denna historia, när den definitivt är avlutad kan ingen säga, men det är ett bra tillfälle att sätta punkt- när alla stenar har vänts. Bloggarna kommer i kronologisk ordning.


  !. Flexibilitet                                                                            2017-06-28

  2.Västlänken-den politiska maktens symbol.                              2017-06-30

  3. Verkligheten måste styra planeringen                                    2017-07-04

  4. Göteborg möter den nya tiden                                              2017-07-07

  5. Västlänken- det ekonomiska moraset                                    2017-07-10

  6. Makten och dessa ja-sägare                                                 2017-07-10

  7."Det postprofessionella samhället"                                         2017-07-29

  8. Kunskaperna och internetsprånget in i framtiden.                  2017-08-01

  10. Den digitala utvecklingens konsekvenser.                            2017-08-04

  11. Göteborgskartellen vs Västlänkskartellen                            2017-08-12

  12 Reciprocitetsprincipen                                                        2017-08-21

  13. Grupptänkande.                                                               2017-0826

  14. När allt är sagt.                                                                2017-09-10

  15. Resan mot den politiska maktens topp.                               2017-09-11

  16. Göteborg och den absurda verkligheten.                             2017-09-15

  17. "Too big to fail" - eller en spekulation om framtiden.            2017-09-24

  18. Katastrofteorin.                                                                2017-09-29

  19. Likgiltigheten.                                                                  2017-10-01

  20. Västlänken - en röstning on line.                                       2017-10-03

  21. Västlänken - makt, påverkan och kontroll.                         2017-19-03

  22. Politikerna och kunskapen.                                               2017-10-15

  23. Göteborg och informationsteknologin.                               2017-10-16

  24. Staden och erosionen.                                                     2017-11-09

  25. Staden - självdestruktionen och Västlänken.                     2017-11-09

  26. Mångfalden och staden                                                   2017-11-11

  27. En levande stad kräver äldre hus.                                    2017-11-18

  28. Striden om Göteborg.                                                     2018-07-25

  29.Göteborg och tryggheten.                                                2018-02-26

  30. Tålamodet.                                                                    2018-03-03

  31. Konspirationens cirkel.                                                   2018-03-09

  32. Den schizofrena politiken.                                               2018-09-10

  33. Den politiska adeln.                                                       2018-03-11

  34. Den färgblinde journalisten                                            2018-03-13

  35. Härskarteknik.                                                              2018-03-15

  36. Göteborg och det unika                                                 2018-03-15

  37. Västlänken och alla dessa                                              2018-03-16

  38. Byråkratins                                                                   2018-03-17

  39. Göteborg inför valet                                                      2018-03-20

  40. Göteborg och föraktet för                                               2018-04-07

  41. Göteborg och kartellbildningen                                       2018-04-10

  42, Att förändra en stad.                                                     2018-04-13

  43. Manifestet mot Västlänken                                             2018-04-16

  44. De små stegens tyranni                                                 2018-04-21

  45. Alla dessa miljarder.                                                      2018-05-01

  46. Göteborgssjukdomen -en diagnos                                   2018-05-02

  47. Den viljelösa organisationen                                           2018-05-04

  48. Staden och girigheten.                                                   2018-05-06

  49. Västlänken och grupptrycket                                           2018-05-07

  50. I maktens innersta cirkel                                                2018-05-10

  51. Mörkret faller över Göteborg                                           2018-05-16

  52.Tunneln - kampen som växer                                           2018-05-16

  53. Den 30 maj 2018- en krigsförklaring                               2018-05-24

  54. Göteborg och alla dessa  femtekolonnare.                        2018-05-27

  55.  Västlänken och alla dessa efterkonstruktioner                 2018-06-03

  56. Västlänken - Göteborgs öde                                           2018-09-10

  57. De fyra trafikalternativen                                               2018-09-24

  58. Västlänken - den totala rättsrötan.                                 2018-10-10

  59. Göteborg och sken demokratin.                                     2018-10-12

  60. Göteborg den delade staden.                                         2018-10-17

  61. Västlänken - dumhet eller ondska?                                 2018-10-21

  62, Västlänkens genom förande - en pyrrhusseger.                2018-11-02

  63. Västlänken - den yttersta dumheten                               2019-01-15

  64. Västlänkens okränkbarhet.                                            2019-01-30

  65. Göteborg - Västlänken och Nemesis                               2019-02-04

  66. Västlänken är en miljöbomb.                                         2019-02-10

  67. Västlänken och det logiska tänkandet.                           2019-02-11

  68. Västlänken - att inte vilja förstå.                                   2019-02-13

  69. Västlänken                                                                  2019-04-14

  70. Västlänken och en utfrågning.                                       2019-06-02

  71. Alternativet till Västlänken.                                           2019-06-02

  72. Göteborg - efter Västlänken.                                         2019-06-04

  73. Kampen om Göteborgs framtid                                      2019-06-19

  74. Västlänken - det oförsvarbara brottet                             2019-07-28

  75, Göteborg och den funktionella dumheten (del 1)             2019-08-10           

  76. Göteborg och den  funktionella dumheten (del 2)            2019-08-10

  77. Mordet på en stads identitet.                                         2019-08-31

 78. Kartellens ohållbara situation.                                         2019-09-06

 79. Den göteborgska självgodheten.                                     2019-09-11

 80. Västlänken - när alla stenar har vänts.                            2019-11-17.


    Allt har ett slut, även detta projekt. Det som återstår är att följa genomföra som aldrig skulle ha godkänts om förnuftet hade fått råda. Men förnuft och politik är två helt skilda saker, vilket vi känner till.


   Klockan är 1615 och det är +4,8gr

   Snart kommer tomten.

   Pelle
                                                     

Göteborg i nästa decennium.

    Stadens ledare måste ha en strategi för att motverka utflyttningen av barnfamiljer till grannkommunerna. Härryda, Kungsbacka m.fl.  har förvaltats mycket väl utan några större katastrofer, så de kan nu lugnt bara avvakta strömmen av unga familjer som förväntas lämna staden som skall penetreras av en tunnel under de kommande tio åren. Inga normalt skapade människor vill bo på en sådan "arbetsplats" under tio år av sina liv.

    Göteborg, den marina staden, har stora möjligheter att bromsa denna flykt av aktiva unga människor, trots att skutan Göteborg släpar på ett drivankare. Trots Västlänkens ofattbara dumhet måste livet ändå gå vidare, för vi kan inte bara lägga ner staden Göteborg.

    City och den övriga centrala staden kan utvecklas på sätt som förminskar strömmen av utflyttande ungdomar, det gäller bara att prioritera rätt, se möjligheterna och arbeta snabbt och effektivt utan onödig byråkrati. Vad är det då för parametrar som kan utvecklas av stadsområdet under nästa decennium?

    Bostäder, mindre lägenheter i attraktiva lägen, händelser. Staden måste upplevas som spännande och intressant. Tristessen i våra tidigare områden får stå som motpol till det som komma skall. Samtidigt måste näringslivet vara med i planeringen, de måste känna att vinden blåser åt rätt håll. Slagordet för nästa decennium skulle kunna vara: "Utveckla den marina staden".                              

    Det är här möjligheterna ligger. Att utveckla älvstranden på rätt sätt är vapnet som kan vända utvecklingen som bromsar strömmen av ungdomar till grannkommunerna. Det pågående planarbetet har misslyckats, man har prioriterat fel, så det hela har blivit ett förlustprojekt i miljardklassen när det kunde blivit tvärtom.  

    Staden Göteborg har fått mycket till skänks, kontakten med älven, Kattegatt och Nordsjön. Rikets andra stad ligger med andra ord på rätt sida, den åt väster. Stadens marina möjligheter skall man värna om och utveckla. Staden skall växa, detta innebär hög exploatering på de områden där stadsbilden möjliggör detta. Södra Älvstranden har möjligheter som kan utnyttjas.                                
    
    En första enkel volymstudie. Hur hög exploatering krävs för att förslaget inte skall bli ett förlustprojekt. Med detta "nollalternativ" som utgångspunkt kan sedan var utgångspunkt för vidare skisser. Detta förslag tillåter fem huskroppar i femton våningar. I den sydvästra delen en "skrapa" med 30 våningar. Ett undre plan med parkering och ett plan med aktiviteter ingår.

         KRAFTVÄRMEVERKET måste rivas och ersättas av bostäder.


            

                   Arkitektur för att stimulera fantasin. Det gäller "Tornet".

     


                           


SKEPPSBRON- Sol, luft och utsikt över älven


CENTRALA STADEN-SKANSTORGET                   


             STUDENTBOSTÄDER

    Torget minskas, utsikten bevaras. Endast ett fåtal p-platser


         
    Klockan är 0435 och det är +5,2gr.

   God morgon
   
   Pelle     
      

Äldre inlägg