Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från november 2019

Tillbaka till bloggens startsida

Effektivitet - det missförstådda begreppet.

    Effektivitet är begreppet hur en organisation kan omvandla resurser till produkter och tjänster vilket innefattar både produktivitet och kvalitet. Det handlar om graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning. Stadsbyggnadskontoret benämndes på sin tid av den "störste": "Sarkofagen, här sova 400 tjänstemän". Det handlar om arbetskraften och dess effektivitet som måste mätas över en längre tid. Den inre effektiviteten är att göra saker rätt, medan den yttre effektiviteten är att göra rätt saker. Den yttre effektiviteten måste baseras på sådant som uppfyller mottagarens behov, som invånarna bedömer som positivt. Det som organisationen bedömer som positivt kan för utomstående upplevas som negativt. Det räcker inte med en perfekt byråkrati, med korrekta skrivelser som behandlats i en oklanderlig organisation om densamme har missförstått begreppet effektivitet.

 

                      

    Göteborgs invånare har en organisation som totalt har missförstått begreppet effektivitet. Detta leder till en fördyring som trotsar alla gränser och ändå blir inte rätt saker gjorda som gynnar medborgarna, detta är djupt tragiskt. Vi skapar ett system som skall vara effektivt - men i själva verket blir det precis tvärtom, med andra ord så slösar vi med människor och resurser. För att förstå vad som är viktigt måste vi inse vad som driver människan framåt. Vi tror att vi skapar effektivitet i våra organisationer men i själva verket skapar vi slöseri. Politikerna lovar miljarder till utökade resurser, men bryr sig inte hur dessa miljarder används. Man talar om effektivitet för det låter bra, sedan händer ingenting.

   

                                 

    Att få människor att arbeta effektivt tillsammans överskuggar allt annat i ledarskapet. Detta är en ledares huvuduppgift. Varje medarbetares förmåga måste komma fram och synliggöras. Men detta är svårt i en kommunal förvaltning där facket lägger sin hand över jämlikheten, ingen får prioriteras. De finns alltid de som bromsar eller saboterar i med ett "högre" syfte som mål. Detta är den förbannelse som vilar över en kommunal förvaltning. Det finns en väg ut ur detta nämligen att tillskapa en självständig enhet, en projektgrupp som tillåts agera självständigt inom vissa ramar. Som samordnare inom förvaltningen vet jag att detta fungerar. Detta "tryck" måste komma utifrån, det kan svårligen uppstå inifrån för man uppbär sin lön oavsett vad som händer.


    Klockan är 1500 och det är +0,5gr. Vintern gör sitt intåg.

    Önskar alla en trevlig fredagskväll.

    Pelle

Göteborg och en snabbspårväg.

    Med denna bana som utgångspunkt kan staden växa och utvecklas. Vissa stationer är i dag redan givna som tex Gårda, Chalmers, Sahlgrens m.fl. Det kommer att krävas två över-eller underfarter av älven, detta kan omedelbart utredas vilket som blir den mest ekonomiska lösningen. Huvudstationen blir i Gårda som i en framtid kommer att ta emot snabbtågen Oslo - Göteborg - Köpenhamn.  En förbättrad förbindelse med Landvetter flygplats kan också utredas parallellt med snabbspårvägen. Det utkristalliseras ett antal utredningsgrupper som kan starta sina arbeten oberoende av varandra.            

                                       En ren och klar principskiss                             

             
           


   
Efter fiaskot med linbanan är det dags att inse realiteter och även avföra Västlänken från agendan. Det krävs en planeringsinriktning som grundar sig på stadens förutsättningar och identitet, inte på politiska griller. Det måste vara ett förslag  som invånarna kan acceptera. I dag är80 procent av invånarna emot denna tunnel vilket leder till att det är omöjlighet att genomföra detta projekt utan inbördeskrig

    Staden bör bindas ihop med en snabbspårväg och med denna som utgångspunkt kan staden sedan växa och utvecklas. Tekniken finns, det gäller bara att samordna de olika parametrarna.

   Ett beslut måste fattas så fort som möjligt på kommunstyrlsenivå som innebär att arbetet med stadens utveckling prioriteras. Detta innebär att en tidplan måste göras upp som redovisar hur arbetet fortskrider. Informationsmöten för BN skall inprogrammeras så att politiker och press kan följa hur arbetet fortskrider. En projektgrupp måste tillskapas som får friheten att driva och agera självständigt. Det är dags att ansvaret får ett ansikte, det är hög tid att de politiska partier som har tagit ställning i linbaneprojektet agerar med fasthet.


    Klockan är 1645 och det är +7,7gr.och det småregnar.

   Ha en trevlig kväll

   Pelle

Göteborg och den intuitionslösa planeringen.

    Planering är en process att nå ett mål, ett systematiskt och målmedvetet handlande från givna utgångspunkter, men man måste inse att något kan förändras under tidens gång, så man måste alltid arbeta med alternativ. Det hela är en förberedelse för något som måste inträffa och i denna stund säger de som har makten nej till linbanan i Göteborg vilket på intet sätt var oväntat. Den fyrkantiga, intuitionslösa planeringen i Göteborg, denna fantasilöshet, totalt avsaknad av överraskningar sätter staden i ett bekymmersamt läge, verksamheten avstannar och man måste starta om från ruta ett. Förhoppningsvis så finns det någon planerare som insett att så kunde bli fallet och stoppat ett alternativ i lådan, som insett att livet måste gå vidare utan linbana, en planerare som arbetat utanför den slentrianmässiga rutinen. Sådana människor finns men de är sällsynta.

  

                                

    Intuition är förmågan att bilda sig en omedelbar uppfattning utan att ha tillgång till alla fakta. Det är en instinktiv uppfattning, en föraning om vad som skall hända, detta som man i dag kallar för magkänsla. Förnuftet är en omdömesförmåga om vad som är klokast. Steve Jobs sa följande: "Intuition är väldigt kraftfullt, kraftfullare än intellekt" och i detta fall hade han faktiskt rätt, "ha modet att följa ditt hjärta och din intuition". Albert Einstein sa: "Det enda av sant värde är intuition".

    När det kommer till viktiga beslut, speciellt sådana som går stick i stäv med etablerade normer och byråkratiska beslut så måste man lyssna på sin inre röst. Starkt intuitiva personer beslutar för att vara sig själva sanna och följa sin instinkt. Men detta behöver inte betyda att de besitter den absoluta sanningen, fördelen är att man erhåller en stark känsla av kontroll.

    Många beundrar intuitiva personer för deras fasthet, djärvhet, självsäkerhet och deras frihet i sättet att tänka. Vi är rädda, så vi litar inte på oss själva, vi saknar den där inre rösten som säger vad vi skall göra. Ett gemensamt drag hos starkt intuitiva personer är att de är uppmärksamma på sin omgivning, de noterar nyanserna i andras texter och avläser därmed den rådande stämningen. De har förmågan att förstå vad andra känner och deras eventuella mål och detta resulterar i kreativitet.

   

                   

    Det är inte lätt när intuitionen går emot normer, byråkrat eller en logisk förklaring i form av formellt fattade beslut, man kommer att färdas mot strömmen. Kanske beror världens elände på att man gör saker på ett formellt riktigt sätt. Nåväl, linbanan kommer bort, men Västlänken finns kvar. Denna tunnel som är fel men som tillkommit på "rätt" sätt.


    Klockan är 1155 det är +7,9gr och det regnar

    God middag

    Pelle.

Anarkism

    Anarkism är en politisk ideologi vars mål är ett samhälle som saknar härskare och statsmakt. Det är en filosofisk teori där människorna fritt samarbetar som jämlikar. Anarkism är således mot all sorts kontroll och grundpelarna är: frihet, jämlikhet och solidaritet. Friheten är ett mänskligt grundläggande behov. Anarkister motsätter sig allt som inkräktar på individens frihet, för utan frihet kan inte människan utvecklas fullt ut, det är en social produkt som endast kan utvecklas och uppnås genom samarbete med andra. Frihet blir således ett resultat av folkets gemensamma kamp och dess storlek avgörs av hur mycket vi är beredda att försvara. Anarkism är emot statligt styre och även kapitalism då systemet är uppbyggt på hierarkier. Det är därför direkt demokrati är så viktigt och därmed den enda sanna formen av demokrati. Varje politiskt "filter" som etableras mellan folket och "toppen" har en benägenhet att förvanska budskapet och styra det i en avvikande riktning. Direkt demokrati innebär att alla har en möjlighet att på lika villkor påverka utvecklingen.                     


    Jämlikhet är ett grundläggande socialt tillstånd som marginaliserar skillnader mellan människor. Anarkismen lyfter fram ett samhälle där alla har samma möjligheter att fritt söka sin väg i livet.

    Solidaritet är djupt rotat i oss människor och utmärker oss som individer. Det är därför naturligt att samarbeta med andra för att uppnå vissa gemensamma mål i livet.

    Ideologin är en idélära hur samhället kan vara uppbyggt. Anarki användes i två olika syften: Ett tillstånd utan härskare och statsmakt, eller att skapa förvirring och kaos i brist på lagar och regering.

    Demokratin står aldrig stilla och denna idéhistoria handlar om hur vi uppfattar oss själva och världen, och hur vårt samhälle kan förändras från antiken och fram till våra dagar. Det är ett samspel mellan filosofiska, vetenskapliga, religiösa och politiska idéer. Våra politiska stadsdelsnämnder kommer att försvinna då detta politiska filter misslyckades med styra människorna i önskvärd riktning. Den digitala tekniken öppnar dörren till direktdemokrati, den enda sanna demokratin.

    Den lokala demokratin kommer nu i fokus när stadsdelsnämnderna försvinner. Detta vacuum kommer på något sätt att fyllas. Kommer klyftan mellan folket och förtroendevalda att växa? Nej, för riktigt hanterat kommer den att minska om man använder den digitala tekniken på rätt sätt. Det gäller nu för de som har ansvaret för utvecklingen att greppa tag i detta och lägga upp en strategi. Sannolikt kan detta leda till politiskt bråk då politikerna ser sig som förlorare i detta spel om makten.


    Klockan är 0730 och det är +6,4gr

    Gos morgon

    Pelle

Regler som styr det politiska spelet.

    Det är dags att lyfta fram de lagar och förordningar som styr våra valda ombud i riksdagen. I Kungörelsen från 1974:152 beslutades om ny regeringsform som innehåller 15 kapitel hur riket skall skötas. Det kan i dag vara intressant att sätta fokus på några av dessa, för det verkar som regeringens dagar kan vara räknade. Denna blogg blir således torr, tråkig och formell. Det blir min personliga tolkning av det politiska spelets regler.

  

           
  

                                         
    Första paragrafen lyder: All offentlig makt i Sverige utgår från folket och den offentliga makten utövas under lagarna. Den andra paragrafen lyfter fram att makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. En hållbar utveckling skall främjas och det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets samtliga områden.

    Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är de lagar som styr det svenska kungadömet. Lag (1991: 1471) Det andra kapitlet handlar om fri-och rättigheter. Den 7 paragrafen  behöver uppmärksammas för den är aktuell i dessa dagar. Ingen svensk medborgare som är eller varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap.

    Beträffande europakonventionen , 19 paragrafen, får lag eller  annan föreskrift meddelas som strider med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna  och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408)

    Entledigande av statsministern beskrivs i 7 paragrafen. Förklarar riksdagen att statsministern eller något annat statsråd inte har riksdagens  förtroende, ska talmannen entlediga statsrådet. Om regeringen kan besluta om extra val till riksdagen och gör det inom en vecka från misstroendeförklaringen, ska något entledigande dock inte ske. Om statsministern entledigas, ska talmannen  entlediga de övriga statsråden. Lag (2010:1408). En nyvald riksdag  ska senast två veckor efter det att den har samlats genom omröstning pröva frågan om statsministern har tillräckligt stöd i riksdagen. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar nej, ska statsministern entledigas. När en statsminister ska utses kallar talmannen  företrädare för varje partigrupp inom riksdagen för samråd. Talmannen överlägger med vice  och lämnar sedan förslag till riksdagen som inom fyra dagar, utan beredning i utskott, pröva förslaget genom omröstning. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar mot förslaget skall det förkastas. I annat fall är det godkänt. Lag (2010:1408).                             


                         ---------------------------------------------------

    Det är nu bara en tidsfråga innan ett misstroendevotum reses mot statsministern. Han är mycket hårt trängd av SDs ledare som säkerligen bara avvaktar en tid för att formera ställningarna. Vinden har ökat och det blåser medvind för SD, M och KD. Men det får inte gå fel, det får inte bli att någon trycker på fel knapp, marginalerna är små.


    Klockan är1745 och det är milt och mörkt.

    Ha en trevlig kväll.

   Pelle

Äldre inlägg