Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från september 2019

Tillbaka till bloggens startsida

Organisationens mål och syfte.

    Det är hög tid att se över den kommunala organisationen. Att ha som mål att Västlänken skall lösa framtidens problem har nu visat sig vara ett misstag som leder staden mot fel mål. När totalsaneringen på sin tid höll på att göra Göteborg historielöst så bytte man ut byggnadsnämnden och såg över organisationen. Det hade inte fungerat  med samma personer i ledningen när man skulle möta en ny framtid, där man i första hand skulle arbeta för att bevara husen.

   

           

    En omorganisations syfte är att frigöra energi, att höja potentialen hos de som arbetar med tex stadsbyggnadsfrågor, att i positiv anda bidra till den nya förändringen som staden står inför. Detta kräver en ständig lyhördhet för trender och vad som pågår utanför stadens och landets gränser. Det krävs att snabbt fatta medvetna beslut i samförstånd med invånarna i staden, man måste känna trygghet i sina värderingar som måste fungera hela den byråkratiska vägen upp till toppen av maktpyramiden. Man måste tro på det man skapar som ett led i utvecklingen till en bättre stad för alla. Det gäller att förbättra organisationens förutsättningar med en helhetssyn, långsiktighet och ett systematiskt arbetssätt. Tillit och en öppen dialog är här förutsättningar för att det hela skall fungera. Ledarskapet måste således ovillkorligen förändras då konsten att möta nya utmaningar är en väsentlig del i ledarskapet. Alla som arbetar i organisationen måste vara delaktiga, detta kräver en balans inom organisationen och ett arbetsklimat som gynnar nya idéer och tankar. Detta innebär en uppriktig dialog. Ledarskapet skall utmana och ge stöd, samt bidra till att beslut fattas som skall bygga på relevant information. Organisationen skall hela tiden anpassas till strategier och mål, vilket innebär flexibilitet. Byråkratin kan definieras som ett målinriktat samarbete mellan människor, där målet kräver en strategi, där samtliga avdelningar är medvetna om den övergripande strategin. Det måste finnas samordnare som med kraft slår ner på avvikelser och har ansvaret för att dessa åtgärdas. Tydlighet i det gemensamma målet ger ökad tillförlitlighet och uppmärksamhet i press och media. Ingen skall kunna påpeka att den ena handen inte vet vad den andra gör. Ansvaret måste hela tiden ha ett ansikte. Vår Göran hade rätt när han påpekade att stadsbyggnadskontoret var en sarkofag för 400 slumrande tjänstemän.

    Organisationens måluppfyllelse och anpassningsförmåga är avgörande för Göteborgs framtid. Det krävs kunniga ledare och absolut inga politiker. Motsatsen till organisation är oordning och kaos, så låt oss slippa detta tillstånd i rikets andra stad, för vi kan bättre.

    Frihamnen är ett tydligt exempel på att organisation inte klarar verkligheten. Allt spretar år olika håll. Ansvarsfördelningen måste vara glasklar beträffande planöversikten och ekonomin. Det gäller kommunens och skattebetalarnas pengar, invånarna kan kräva att detta skall fungera.


    Klockan är 0926 och det är +9,8gr.

    God morgon

    Pelle

Kontroll - och makten att välja.

    Alla konflikter bottnar i önskan att styra över framtiden. Det vi strider om i dag avgör hur morgondagen kommer att se ut. Har vi två oförenliga mål måste det ena förlora.  Att gräva upp staden för en tunnel eller inte, det är problemet. Alla har vi visioner om framtiden, men att forma framtiden är ingen lätt uppgift, det kräver prioritering och förenkling. Vi har makten att välja.

                              

     Invånarna i Göteborg har kontrollen, att genom val uttrycka sin mening och därmed styra balansen i samhället och förändra sakernas tillstånd. Moderna stater och samhällen lägger ner väldiga resurser på att kunna påverka befolkningens möjligheter. Vi har säkerhetstjänster och polisstyrkor, i Göteborg har vi köpta konsulter som skall få oss att inse maktens förträfflighet. Mot bakgrund av de omständigheter vi kommit i, så gör vi de val beroende på vilka vi är. Men vem vill ha en söndertrasad stad och höjda kommunalskatter i en framtid för något trafiksystem som inte behövs? Nej, vi har makten att välja, att säga nej tack!

  

                

I slutet på 1800-talet växte etablissemangets rädsla för att det obildade folket skulle lägga sig i den politiska processen. Sociologen Gustave Le Bon betonade att massornas "oförmåga att tänka logiskt skulle förlama deras kritik, dvs förhindra dem från att skilja sanning från villfarelse". Man var djupt skakad. "Massorna av Guds nåde skulle ersätta kungarna av Guds nåde"

 

               

Utvecklingen har lyckligtvis lämnat detta historiska skede. Men där lever kvar en spillra av misstro mot allmänheten som tom vissa politiker uttrycker på ett burdust sätt: "Jag skiter i vad ni tycker" Allmänhetetens samtycke kan vinnas på två sätt, antingen övertygar man eller också "skiter" man i folket. I Göteborg har man valt tystnaden, man är för feg att inleda en dialog.

    SLUTSATS.

    I valet 2022 måste vi sätta stopp för Västlänkskartellens politiker. Vi måste rädda stadens identitet, vi får inte tillåta att dessa marodörer gräver upp staden med oöverskådliga problem som följd och vi skall inte ha höjda kommunalskatter som blir ett resultat av Västlänken. De hål som man har hunnit gräva  kan utnyttjas för champinjonodling eller lager. Detta problem löser vi!


    Klockan är 1155 och det är +14gr. En strålande höstdag.

    Ha en underbar dag!

    Pelle

Att fabricera samtycke.

    Makthavarnas önskan att tillgodose sina egna intressen försvann inte med demokratins födelse. Man utvecklade nya kontrollmetoder för att bemöta det växande hotet som demokratin innebar. Metoden innebar helt enkelt manipulation. Med hjälp av teknik för masskommunikation kan man påverka människan med ett penndrag eller ett noggrant planerat framträdande. Massmedia är den moderna världens bindväv. Det gäller att få människan att betrakta, uppleva och förstå världen och veta sin plats i den. Man måste ha kontroll över de tankar, åsikter och värderingar allmänheten möter när de vaknar på morgonen. Allmänheten kan hanteras och den är bildbar.

   

                         

    Walter Lippman var en journalist och samhällskritiker och han behärskade knepet att hantera demokratin för "fabricering av samtycke" Edward Bernays var den konkrete praktiken, känd som skaparen av vår tids PR. Tillsammans skapade de den största propagandaapparat som världen någonsin har skådat. President Wilson skulle skapa ett ideologiskt maskineri för att systematiskt propagera för krigsplanering. Han hade blivit vald på ett antikrigsprogram: "Fred utan seger". Walter Lippman skulle klara denna uppgift, kriget skulle "skapa en värld som trygghet för demokratin". Det var USA:s moraliska plikt att delta i kriget. Den underförstådda tanken var att det gällde att ta till knep och manipulation. Bernays manual från 1928,"Propaganda" säger följande: "Medveten och klok manipulation av massornas organiserade vanor och åsikter är ett viktigt inslag i ett demokratiskt samhälle. De som styr denna dolda mekanismen i samhället utgör en osynlig ledning som är vårt lands egentliga makthavare. I dag går dessa under benämning "spinndoktorer".

    Skapande av samtycke är en väldigt gammal strategi och den har inte dött ut. Den har istället utvecklats enormt i tekniskt avseende. Det är viktigt med en kontinuerlig "vetenskaplig" studie av allmänheten, en undersökning av allmänhetens önskningar och krav. Genom enkäter och marknadsundersökningar lägger man grunden för den politik som skall föras. Det finns en oerhörd potential att kunna dra fördelar av medborgarnas begränsade förmåga att begripa sig på vår oändligt komplexa värld. Vår tids spinndoktorer måste rekonstruera världen efter en enklare modell som stämmer överens med det politiska partiets program, syfte och mål.

    Det råder ingen tvekan om att Sverigedemokraterna har lyckats bäst härvidlag då deras trend hela tiden är stigande. Socialdemokraterna har förlorat fotfästet, för det går inte att vinna på gamla meriter och de gör politiska felsteg gång på gång. När samhället förändras måste också politiken förändras.

    Politik är ett speciellt hantverk, ett tjuv och rackarspel och många gånger inte speciellt sympatiskt. Några vinner och några förlorar. Det är ett smutsigt krig om medborgarnas röster


    Klockan är 0430 och det är +11,7gr.

    God natt eller god morgon

    Pelle

Myten om vårt ansvar.

     När vi väl har utvecklat vår intelligens som behövs för att reflektera över vår identitet och tillvaro, så har vi redan erhållit denna identitet. Vårt sätt att betrakta omvärlden har då redan skapats av de betingelser omkring oss fram till denna tidpunkt. Det mesta som pågår i vår hjärna är helt oåtkomligt för vårt medvetande, så de beslut som fattas har tillkommit i en process som ligger bortom vår kontroll. Vi måste inse att dessa beslut har formats av krafter som vi helt logiskt inte kan ha något ansvar för. Detta talar bland annat för att viktiga beslut måste tas av en grupp.

   

         

    I tusentals år har religionen påtagit sig rätten att upprätthålla ansvarsmyten med alla möjliga former av grymma straff för människan i detta liv och även i det nästa. Tendensen att ålägga individen det yttersta ansvaret stärktes genom socialdarwinismen och samverkan mellan den kyrkliga och värdsliga makten.

    Att förstå roten till våra problem är avgörande för att kunna lösa dem. Varje val är resultatet av arv, miljö, erfarenheter och omständigheter.. Ett liv är beroende av en lång rad oförutsägbara faktorer. När kommunalrådet slår näven i bordet så kaffekopparna hoppar och med hög röst säger: "Riv hela skiten, jag har suttit på ett sådant där utedass på gården, inget skall sparas".

    Om demokratin skall ha någon mening och risken för en diktatur skall kunna undvikas är det helt avgörande att det finns medborgare som ifrågasätter och vågar ta de konsekvenser detta medför. Vår hjärna är hela tiden utsatt för konkurrerande idéer. Utgången av de val vi företar oss leder till det samhälle vi skapar. Edward Snowden gjorde ett val. Han avslöjade omfattningen av den amerikanska säkerhetstjänstens hemliga avlyssning och tvingas nu för evigt att hålla sig gömd på okänd ort. Imperiet USA ser honom som en landsförrädare vilket leder till livstids fängelse.

    Moralisk vrede är en farlig kraft Den har också präglat vårt straffrättsliga system för det gäller uppfattningen om vedergällning, hämnd, skuld och ansvar. Tanken är att straff skall fungera som en avskräckande effekt för den stora allmänheten. Hårdare straff skulle avskräcka, men så har inte varit fallet beträffande lagöverträdelser. Det är effekten på allmänheten som motiverar bestraffningens storlek. Befolkningen skall lugnas och känna att man lever i ett rättssamhälle.

    

                     

    Att inse sina begränsningar ger möjligheter att överskrida dem. Detta är ett steg att förstå och öppnar dörren till ödmjukhet och samförstånd. Det är därför djupt tragiskt att Västlänkskartellen inte vill inleda en diskussion som förhoppningsvis skulle kunnat lösa upp knuten. Tanken att människor som bär sig dumt åt skall få lida sitter djupt i människan, "öga för öga, tand för tand". 

    Grunden är att synden förtjänar att lida är förhärskande i vår natur. Politiska ledare har ännu i dag upprepat denna dogm, denna intuitiva uppfattning om skuld och ansvar. Sanningen är att det går inte att skilja på biologi från beteende och vi väljer inte vår biologi.

   Förhoppningen att Västlänkskartellens människor skulle öppna upp för en diskussion har levt kvar under lång tid, men denna tanke är nu död. Verkligheten kommer nu att visa på något som man kunde ha kunnat undvika genom en diskussion och en smula ödmjukhet. Men kartellen har inte skapat sina hjärnor, de har inte kunnat förstå, så de är utan ansvar.


    Klockan är 1700 och det är +13,2gr.

    God afton

    Pelle

"Livegenskap à la Göteborg".

    En synonym till livegenskap är ofrihet och det är detta tillstånd som råder i rikets andra stad. Världen förändras och därmed måste också makthavarnas metoder förändras. För det gäller att få medborgaren att avstå en del av sin inarbetade lön för ett projekt som gynnar makten. I vår upplysta tid kräver detta en del fiffighet från de som bestämmer. Invånarna är läskunniga och därmed medvetna om vad som sker. Från maktens sida tvingas man därför att använda de metoder som står till buds. Att bilda en politisk kartell  är det första man gör, man inskränker därmed den demokratiska makten. Den Göteborgska varianten måste i ärlighetens namn benämnas "livegenskap light", men ändå är principen densamma, nämligen att få människorna att betala för något de inte vill ha. Västlänken är ett uselt politiskt trafikprojekt som inte är till för invånarna, men som ändå skall betala för denna tunnel. Trix nr. 2 är att benämna tunneln för ett riksintresse.  Därmed blir det fritt fram att vidta nödvändiga ingrepp, allt sker nu i den svenska nationens intresse. Att tunneln kan bytas ut mot ett bättre trafikförslag - och samtidigt bevara riksintresset -  förträngs.                

                                   Naturligtvis en symbolisk bild. 


     Livegenskap innebär en form av förhållande mellan den enskilde medborgaren och makthavaren där tillståndet präglas av ofrihet i valsituationen. Invånaren har naturligtvis möjlighet att riva upp sina bopålar, med allt vad detta innebär med känslosamma ställningstaganden, för det skall ha gått långt innan man flyttar till en grannkommun.    

    Enligt historiken Dick Harrison gjordes ett försök att införa livegenskap i Småland men som lyckligtvis misslyckades. Makthavarna försökte genom lagstiftning med Växjöstadgan som antogs  vid tinget i Växjö midsommaren 1414. Stadgan riktade sig till allmogen som förbjöds att lämna sina gårdar innan den avtalade städjetiden på sex år var slut. De skulle också avstå hälften av sina skördar från humlegårdar och trädgårdar (ren konfiskering). Kraven på bönderna blev hårdare än tidigare, men stadgan kunde inte genomföras i praktiken, då de sociala realiteterna omöjliggjorde detta.(man slog ihjäl fogdarna)

    Det sista som överger människan är hoppet. Kanske de sociala realiteterna sätter stopp för makthavarna att debitera kostnaderna för denna tunnel på invånarna, om detta sker blir det tveklöst skattestrejk, formerna får vi diskutera i ett senare skede. Som avslutning nedanstående klipp.    Klockan är 1030 och det är +11gr. En strålande höstdag.

    Ha en bra dag !

    Pelle
    

                      

Äldre inlägg