Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från april 2019

Tillbaka till bloggens startsida

Fred utan försoning

    Den 28 juni 1919 skulle få stor betydelse för de återstående 25 åren för världen ända fram till dags dato. Det var minst sagt en extremt svår uppgift som fredsmäklarna hade framför sig. "The big four" representerade segermakterna och de var inte överens om hur fredsvillkoren skulle formuleras. De hade alla olika mål och fredsrecept, så det tog inte lång tid förrän den fronten krackelerade. Att tillsätta en samordnare var det ingen som tänkt på och den anklagade fick inte vara med.

               

          Den 28 juni 1919. Så många utbildade människor, så litet resultat.                      


    Man döpte Clemencau till tigern för sin rovlystna hållning till Tyskland. De fyra stora var egentligen bara tre, eftersom Italien hade föga intresse för annat än vinst för sitt land. Willson hade lanserat sina fjorton punkter där punkt nr.1 på listan var Nationernas förbund där alla konflikter skulle lösas. Willson ville ha en "rättvis" fred som kunde göra världen säker för demokratin. Willson och Clemencau befann sig mentalt väldigt långt ifrån varandra. Det franska målet var hämnd och säkerhet. Tyskland skulle tvingas till skadeståndsbetalningar och landavträdelser.

    

                        

    Bland de amerikanska eliterna fanns det en djup oenighet om hur USA skulle förhålla sig till rollen som global stormakt, man var även oenig om den internationella fredsorganisationen, Nationernas förbund. Britterna hade kritiska synpunkter på den franska hållningen. John Maynard Keynes  skrev boken "The Economic Concequences of Peace", han reagerade starkt mot de ekonomiska kraven på 132 miljarder guldmark samt 26 procent av det årliga exportvärdet på tyska produkter så Keynes avgick från delegationsarbetet som han uppfattade som en Kartagisk fred vars mål var att helt förinta fienden eller driva dem i kommunisternas famn. Clemencaus svar blev: "Amerika ligger långt bort, skyddat av ett stort hav, och inte ens Napoleon kunde rå på England, Ni är båda skyddade, inte vi".

   

                

                                              The big four.          

    Var det då inte upplagt för en kompromiss? Problemet var att kompromissviljan var obefintlig efter ett brutalt fyra år långt krig. De som representerade den förlorade staten Tyskland var inte inbjudna, de skulle ställas inför fullbordat faktum och tvingas acceptera alla krav. Det hårdaste av alla dessa krav var krigsskadeparagrafen, fredsfördragets artikel 221.

   

                  

            Det var detta man skulle stoppa, men beslutet tände krutdurken.

   Krigsformuleringen var dynamit för det var inte alls korrekt att Tyskland ensamt hade vållat krigsutbrottet 1914. Tyskarnas åsikt att kriget blev påtvingat bekräftas av en hundraårig forskningsdebatt. Christopher Clark ger följande beskrivning av de ansvariga, "sömngångare, vaksamma men oförmögna att se, ansatta av drömmar men blinda för den skräckens verklighet som de stod i begrepp att ge världen"


                                        -----------------------------


    Vi spelar alla våra roller, om vi så skall avsluta ett världskrig eller avgöra framtiden för staden Göteborg och ett fåtal personer tänker utanför ramen. Ingen har rollen med uppgiften att se konsekvenserna av ett beslut för framtiden som innebär att staden grävs upp för en tunnel som 70 procent av invånarna inte vill ha. Staden delas och "kriget" blir ofrånkomligt. De ansvariga är som "sömngångare"

'

    Källa: Professor Klas-Göran Karlsson


    Klockan är 1145 och det är +19gr. Sommaren har anlänt.

   Trevlig helg

   Pelle

Första världskriget - det totala kriget

    Styrningen av samhället och staten blev total och omfattade inte bara vapen-och livsmedelsproduktionen, utan och medborgarnas sätt att leva. Historieforskningen skulle komma att tas i bruk för propagandan med sådan intensitet som aldrig någonsin tidigare. I detta krig deltog hela folket, inga grupper undantogs. Skiftet blev totalt. Internationella avtal kunde brytas, civila kunde bekämpas med klorgas, neutrala fartyg kunde torpederas, allt blev försvarbart i detta totala krig som erhöll en egen dynamik när allt togs i anspråk för den övergripande uppgiften att besegra fienden.. Det är då omöjligt att trycka på stoppknappen.

   

                

                                          Skyttegravskrigets helvete.

    Den belgiska staden Louvain totalförstördes. Man avrättade stadens myndighetspersoner, borgmästare, universitetsrektorn och samtliga poliser. Man brände ner universitetsbiblioteket från 1426. Det totala kriget var även ett angrepp på fiendens historia och kultur. Dessa övergrepp hade godkänts av den tyska militärledningen, inklusive kejsaren och rikskanslern. Det totala krigets bärande princip var terror-teorin som bedömdes för den rätta metoden att förkorta ett krig och civilbefolkningen fick inte undantas från krigets verkningar.

    Reaktionen på det tyska illdådet blev mycket stark. "De tyska hunnernas eller barbarernas totala brist på bildning och kultur". Men denna attack var inte unik. Redan tidigare hade angreppet på Liège lett till brända samhällen och gisslan som avrättats.

    Det handlade om ett kulturellt krig mot fienden mest avhållna och älskade byggnader. Antikatolska stämningar i den tyska krigsmakten medförde att ett tiotal katolska präster avrättades i Louvain för uppvigling. Detta innebar att man från ententens sida förvandlade kriget till ett "heligt krig". Religionen var ett viktigt redskap för kulturell mobilisering. I detta totala krig betraktades även krigsfångar som krigförande och behandlades allt sämre och fick arbeta tills de stupade i den tyska krigsindustrin.

    I det Osmanska riket drabbades kristna minoriteter av ett folkmord (1915-1917). Folkmordet på armenierna var helt i enighet med tidens anda, att skapa en så etnisk ren nation som möjligt.

    Freden efter kriget kan också definieras som total. Belgien och Frankrike ville ha revansch och man ville försäkra sig om att tyskarna aldrig mer skulle kunna utsätta dem för ett lidande ännu en gång. Detta krig "skulle avsluta alla krig".

   

                    

                                   Första världskriget + Andra världskriget.

    General Ludendorff ansåg att Tyskland inte hade förlorat kriget. Man hade tvingats till kapitulationen genom ett förräderi från vänstergrupper och judar. Detta krig som skulle avsluta alla krig blev så inledningen till andra världskriget. Fredsavtalet var en dolkstöt i ryggen som Hitler utnyttjade väldigt skickligt.


Källa: Professor Klas- Göran Karlsson


                                             ---------------------------


    Islam har ingen armé, men de för ett kulturellt krig mot Västerlandet kyrkor och symboler. I Frankrike har ca 875 kyrkor vandaliserats och islams ledare säger att vi kommer att på sikt erövra Europa, inte med svärdet, utan med demokratins hjälp för vi föder flera barn. Detta är något som våra makthavare måste ta ställning till. När kraven på sharialagar kommer kan det vara försent.


    Klockan är 0410 och det är +10,0gr

    God natt

    Pelle

Islam för krig -men vår civilisation tiger.

    Förföljelsen av kristna är värre i dag än någon gång i historien. Regeringarna i Väst förmår inte att sätta stopp. Det är märkligt att vi så sällan hör talas om dessa attacker mot kristna och vandaliseringen av kyrkorna. Det är ett krig som pågår i det tysta och dess orsak är rädslan för islam.

                 
       

                                                       Sri Lanka

      Våldet mot kristna har under de senaste två åren blivit grövre än under någon annan period i modern tid.  Det är inte ovanligt att kristna hängs eller korsfästs. Men bombdåd mot kyrkor under pågående andakt resulterar i att flest "otrogna" dör. Kristna i Syrien och Irak skulle ha utplånats om inte militär och humanitära organisationer hade kommit  till deras hjälp. Nederlaget för IS är det sista hoppet för att kristna grupper skall kunna återhämta sig.

  

                              

       Om branden i Pariskatedralen hade tekniska orsaker, eller orsakades av ett attentat vet vi inte. Det är svårt att inte se detta som ytterligare ett exempel i raden av förstörelsen av kristna kyrkor i Europa. Denna vandaliseringsvåg kan i många fall kopplas till invandringen från muslimska länder.

  

            

    I Frankrike vandaliseras i genomsnitt två kyrkor varje dag. Målet är att vanhelga allt som är kristet. Inte mindre än 875 franska kyrkor har under det senaste året utsatts för olika grader av vandalisering. Det är tyst om gärningsmännens härkomst och journalisterna tiger. Det är inte förövarna som blir stigmatiserade, utan de som vågar sätta denna vandalisering i samband med importen av immigranter. De anklagas för rasism. Media spelar här en viktig roll. Det är uppenbart att man vill måla upp en bild av islam som "en religion som andra", en fredens och kärlekens religion. Detta är lögn och bygger på dåliga kunskaper för islam betyder underkastelse.

    Ordet islam får inte uttalas i svenska media  även när allt pekar på islamistiska terrordåd. Fega eller okunniga journalister bidrar härmed till islamiseringen av sitt eget land. De vågar inte säga ett ord om den dödligaste ideologin som någonsin funnits.


    Klockan är 1400 och det är +22gr.

   God middag

   Pelle

Historiska lärdomar-Weimarrepubliken.

    När historien är på väg att upprepa sig med ledarskap och överväganden som leder till felgrepp, så är ett historiskt kunnande värdefullt. Historiska lärdomar blir därmed en kontinuerlig bearbetning som kommer samhället till godo.Historien rymmer många exempel på där intentioner har resulterat i mindre goda resultat. Så låt oss börja med fredsfördraget i Versailles år 1919 som avslutade första världskriget, "nu skulle det aldrig bli något mer krig".

    "En grupp intelligenta, erfarna män var här angelägna att lägga grunden för nästa världskrig"- Det var naturligtvis inte detta som var deras vision, men det blev faktiskt så. Diplomatiska och politiska fredsperspektiv som inte räcker längre än till statsgränserna, som inte tar hänsyn till historiska oförrätter  och som bygger på  gamla kartor är omöjligt att förena med ambitionen att uppnå fred. Georges Clemenceau öppnade förhandlingarna med orden, "Det är dags att göra upp räkningen" och med dessa ord så inleddes dolkstötlegenden som Hitler tog fasta på.

    Freden i Treanon förvandlade miljoner ungrare till utsatta etniska minoriteter i grannstaterna. I denna fred är det omöjligt att finna en god och konstruktiv avsikt. Ungern drivs av revanschistiska program som vi än i dag kan notera. "The Winner tages all" är en farlig och helt felaktig strategi som skapar bitterhet och hämndkänslor.

    Risken för revanschistiska strömningar i ett stort land, som kan falla tillbaka på kulturgiganter som Goethe, Schiller och Herdar, även den berömda arkitektur- och designskolan Bauhaus, så ger oss detta lärdomen om ömtåligheten i demokratiska processer. Weimarrepubliken var en svag och splittrad statsbildning som var beredd att åsidosätta överenskomna spelregler. Locarno blev en plats där politikerna inte lyckades hantera komplexiteten i de historiska motsättningarna, man klarade inte av att tillfredsställa Tysklands missnöje med fredsvillkoren som ledde till att säkerhetsläget försämrades i Central-och Östeuropa, tiden var förgiftad om föreställningar om historiska oförrätter och hämndbegär.

    "München -syndromet"  var Chamberlains naiva fredsvilja att stoppa Hitler från vidare erövringar. Man kan spekulera i om kriget hade blivit annorlunda om Chamberlain bestämt hade avvisat krav i München, men sannolikt inte krigsmaskinen var på gång. En diktators aggressionspolitik  som inte tas på allvar leder till att den upprepas. Den diktatoriska ondskan kan inte blidkas, den kan bara mötas med kraft och beslutsamhet (Churchill)

    

               

   "Vichysyndromet" kan leda till djupa mentala ärr på samhällskroppen för ett land med demokratiska traditioner. Ännu i dag plågas Frankrike av denna uppdelning. Även staden Göteborg kan få "ärr" efter en svår politisk process. En uppdelning i två läger är aldrig bra och måste förhindras.

    Vändpunkten Stalingrad var mötet mellan två totalitära diktaturer som var oförsonligt, brutalt och prestigefullt. Stalin hotade Röda armens soldater med dödsstraff om de backade i striderna, särskilda truppenheter sattes in för att omedelbart bestraffa feghet.

    Så knöts första och andra världskriget ihop till ett enda stort krig.

    Det talas i dag om en "moralisk krigslogik" som bör ersätta den traditionella logiken genom insikten att vi är fiender men icke desto mindre tillhör samma mänsklighet.


    Källa: Professor Klas-Göran Karlsson


    Klockan är 0615 och det är +12,3gr.

    God morgon

    Pelle

Den sovjetiska terrorn

    Förintelsen var till största delen externt inriktad då 96 procent av offren för det nazistiska våldet var icke-tyskar. Det sovjetiska våldet var tvärtom i allt väsentligt inriktat mot den egna befolkningen och huvudsakligen förövad under fredsförhållanden och inom landets gränser. Målet var att tillskapa en ny sovjetmänniska och då måste en del människor gallras bort.             
Det var en enorm mobilisering av hela samhället för att omvandla ett efterblivet land till en ekonomisk och militär stormakt. Richard Overy säger: "Den sovjetiska kommunismen var avsedd att vara ett redskap för mänskliga framsteg, hur ofrånkomligt planerade dessa än kan verka, under det att nationalsocialismen utifrån sin natur var ett redskap för ett speciellt folks framsteg". Detta var nog en korrekt analys.

    Historien lär oss att det spelar ingen roll för dem som har pekats ut som de ideologiska fienderna om de dör till följd av ett gott eller ont samhällsprojekt. Det finns inga lägerfångar i vare sig Auschwitz eller Gulag som dog med ett leende på läpparna, nöjda med att ha fått göra den slutgiltiga uppoffringen för en storslagen idé 


      .        Gorbatjovs reformverk, med uppgift att rehabilitera offren för den politiska repressionen, uppger att mellan 20 och 25 miljoner människor föll offer för den sovjetiska terrorn genom att antingen direkt avrättas eller dö i fängelse eller koncentrationsläger. Till detta lägger har han lagt ca tio miljoner människor som dog av svält.Domstolarna förvandlades till effektiva mekaniska verkställare av straff. Hundratusentals människor mördades med nackskott, andra sändes till Gulag för straffarbete. Den sovjetiska folkbokföringen år 1937 kunde inte slutföras för att miljontals människor hade helt enkelt försvunnit.                          

  
Många vill inte kalla det sovjetkommunistiska massvåldet för folkmord, utan att det istället hör hemma under beteckningen statsorganiserad terror. Grupper som ansågs tärande och överflödiga som aristokrater och historiker fick så små matransoner att många dog av svält, de som kunde valde att gå i landsflykt.

    Terrorn förklarades vara ett progressivt arbete för samhällets och medborgarnas bästa och propagandan var helt öppen och massiv. Statliga företag kunde beställa arbetskraft som tvingades arbeta under ofta ohyggliga förhållanden. Alla dessa storslagna moderniseringsarbeten som igångsattes på 1930-talet utfördes av Gulagfångar.

    

                   
              

                                               Det sovjetiska arvet.

    I kommunistiska samhällen som tex Kina och Kambodja uppvisar horribla brott mot mänskligheten. Det finns inget land som styrs av ett kommunistparti där  demokrati och mänskliga rättigheter har respekterats.


    Källa: Professor Klas-Göran Karlsson


    Klockan är 0345 och det är +9,3gr

    God natt

    Pelle


    

Äldre inlägg