Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från oktober 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Vichy-regimen och dess konsekvenser.

   Rubricerade regim var en tyskvänlig fransk regering som samarbetade med nazismen efter Hitlers invasion av Frankrike år 1940.. Vichyregimens uppgift var att kontrollera södra Frankrike medan resten av landet besattes av nazisterna. Vichy blev huvudstad i det icke ockuperade Frankrike. Den södra delen av landet blev med andra ord en tysk lydstat.Nazisterna kom inte att behandla det besegrade Frankrike med någon mildhet, "det tyska folkets oförsonligaste fiende". Vichy-regimens mål blev att avskaffa demokratin, de politiska partierna och upplösa fackföreningarna. Judarna skulle utestängas från offentliga tjänster och från massmedier.                      

   Petain och hans ministär införde lagar och förordningar utan demokratiskt godkännande. Censur infördes och ledare tillsattes "uppifrån". F.d. parlamentsledamöter fängslades och kommunister förföljdes. Regimen förespråkade en samarbetspolitik med tyskarna som benämndes "collaboration"( härifrån har vi fått ordet kollaboratörer). Man genomförde begreppet "arisering" som innebar att judisk egendom överfördes i arisk ägo. (Ren stöld av konst och antikviteter)

  

              

   Under detta politiska tryck uppdelades invånarna i stort sätt i tre grupper. De som sympatiserade med nazismen hade mycket stora möjligheter att avancera uppåt samt att skaffa sig förmögenheter. Den andra gruppen, den absolut största, gjorde absolut ingenting. De såg till att säga vad som var lämpligt vi varje tillfälle. De var trevliga och undvek allt som kunde skapa bekymmer. Med andra ord stod de med ett ben i varje läger. Den tredje gruppen tog aktivt del i motståndet mot "marodörerna" och riskerade därmed sina liv, att efter tortyr gå en kvalfylld död tillmötes.

  Denna uppdelning av Frankrike i i två grupper, för Vichy eller mot Vichy har satt outplånliga spår i landet. 70 år efter fredsslutet lider landet av uppdelningens konsekvenser. Denna uppdelning har alltid varit ett oavslutat kapitel i Frankrikes historia. Denna uppdelning nämns som en neuros hos fransmännen då man inte har lyckats att frigöra sig från sitt smärtsamma förflutna, det är mycket svårt att smälta att så många gjorde detta val. Frankrike försöker i dag glömma och förtränga.

   Historiska tillbakablickar är nödvändiga för att förstå händelsers konsekvenser. Att dela upp en stat eller en stad i två grupper kan få konsekvenser som medför decenniers bekymmer.  Klockan är 0900 och det är +4,6gr.

  God morgon

  PelleVästlänken - dumhet eller ondska?

   Ondska utövas oftare av dumhet  än av onda syften. Ondskan finns i alla människor och den går hand i hand med dumheten. Lathet och dumhet måste rubriceras som ondska. Dumheten är farlig för den tar aldrig semester. Ondskan är förbryllande, dumheten är förargande. Dumheten överlever för den är för dum att inse sin begränsning.

   Ondskan beskrivs som motsatsen till godhet, men även frånvaron av godhet. På senare tid anser forskare att de som inte erkänner sina tillkortakommanden, utan utsätter sina medmänniskor för sina egenskaper som framkallar ångest, förvirring eller andra bekymmer skall betraktas som onda. Frågan som måste besvaras i denna blogg är således om Västlänkskartellens politiker skall betraktas som dumma eller onda. Kunskaperna om detta projekt är nu så gedigna att makthavarna måste vara medveten om sina handlingar. Lathet och okunskap ger inte någon frisedel från ansvar, ej heller kan man klara sig undan genom att skylla på någon annan. Sanningens minut har kommit, invånarna kräver ett svar.

   Att ondska är en sjukdom är inte sant, för många sjuka människor begår aldrig onda handlingar och många onda handlingar begås av människor som inte är sjuka. Hur skall man då kunna definiera begreppet ondska? Om man tänker onda tankar skall man då betraktas som ond? Nej, så länge det stannar vid tankar kan ingen definieras som ond. 

  

                     

 
I Göteborg har denna gräns nu överskridits. Sakta och målmedvetet börjar man  såga ned träd för att förbereda för Västlänken, detta är en medveten ond tanke som utmynnat i en systematisk konkret ond handling. Kan man kategorisera en människa som ond och vad leder detta till? Är ett "högre mål" anledning till att dessa åtgärder inte skall betraktas som onda handlingar? Nej, detta högre mål är enbart en charad, en pseudo handling för något helt annat. Dumheten har två sätt att agera: man tiger eller man talar. Den tigande dumheteten kan man stå ut med, men när dumheten konverterar till onda handlingar måste detta motarbetas. När man trycker på den gröna knappen för att ge klartecken för Västlänken har dumheten konverterat till ondska.

    

                     

   Det finns två sätt att sprida ljus, att själv vara "ljuset" eller att vara spegeln som reflekterar. Västlänkskartellens politiker kommer inte undan i detta fall då bevisen är höjda över allt rimligt tvivel. Dumheten från början har under tidens gång förvandlats till ren ondska. Något försvar i sak för denna onda handling har inte stått att finna.

   Denna operation Västlänk kommer att rulla igång för att tillfredsställa en handfull makthavares storhetsvansinne. Denna "operation" Västlänk kommer att kräva "offer" och det är som alltid de vanliga människorna som får stå för kostnaderna som  höjda kommunalskatter och fördyringar i största allmänhet och en avstängd stad med luftföroreningar och buller. Det är inget krig som förs mot någon yttre fiende som skulle kunna motivera dessa offer, utan det är enbart en dumhet som konverterat till ren ondska.


   Klockan är 1610 och det är +13,3gr.

   Go kväll

   Pelle

   

Göteborg - den delade staden

   Arkimedes var en grekisk fysiker, uppfinnare, matematiker och filosof. Han föddes 281 f.Kr. och dog 212 f.Kr. Många betraktar honom som den störste matematikern genom tiderna. De flesta är nog väl förtrogna med hävstången och dess princip. Ett citat som tillskrivits Arkimedes är: " Ge mig en fast punkt och jag skall rubba jorden". Det är denna princip vi skall använda för att förändra tillståndet för staden Göteborg.

   Stadens öde tycks beseglat när Högsta Domstolen levererat sitt besked att Västlänken får byggas. En viss trötthet, kanske även handlingsförlamning kan skönjas hos dem som i åratal har kämpat mot detta vansinnesförslag. Detta politiska förslag som inte på något sätt är kompatibelt med stadens förutsättningar. Förslaget  som tillkommit genom en lögn och därefter stöttats av en politisk kartell måste motarbetas. Korruptionen har genomsyrat makthavarna ända upp till regeringen. 

   Men invånarna har nu en fast punkt belägen utanför Sveriges gränser. EU är den fasta punkt som kan användas för vår "hävstång". Vårt mål måste vara att förhindra att Göteborg bli en mentalt delad stad, ett öde som kommer att förfölja oss i decennier. Vi har inget val, vi måste ta den sista striden, skriva till EU - Domstolen och beskriva vårt problem som strider mot vissa av nedanstående punkter av de mänskliga rättigheterna.

  

           


   Hur ovanstående punkter skall läsas, tolkas och användas för vårt syfte är en uppgift i den högre skolan. Att juridisk expertis måste anlitas är naturligt i detta projekt. Beträffande sakuppgifter är vi utomordentligt väl rustade. Det gäller enbart att få den där speciella EU - formuleringen så att juristerna lyssnar. Erfarna jurister säger följande.                 


   Västlänken med konsekvenser är mycket väl utredda. Kraftfulla manifestationer kan inte få någon att tvivla på den demokratiska förankringen. Allt detta skall naturligtvis beskrivas på ett kortfattat, koncist och kärnfullt sätt. Arbetet är i sak redan gjort, det gäller bara att samordna de olika delarna till en skrivelse på engelska eller franska. Att inte göra detta är en underlåtelsesynd som samtliga organisationer måste inse. Inom sex månader från HD:s beslut måste skrivelsen lämnas in. Detta är den sista formella striden, sedan återstår enbart social olydnad.       

  Om inte detta skulle lyckas så har vi i vilket fall visat på kraft, kunnighet och djärvhet, att våga stå upp mot ett korrupt samhälle. Vi har spelat våra roller och det kommer ett val även år 2022. Varför inte avsluta denna blogg med några ord av en nationalekon.                      Klockan är 1000 och det +15gr. Dimman ligger tät vid kusten

 God morgon

 Pelle Göteborg och skendemokratin

   Skendemokrati är inget annat än pseudodemokrati. Man ger sken av att vara demokratisk men proceduren skall passera flera filter som utesluter oönskade förslag. Man censurerar och man inskränker alternativen, men man upprätthåller en skendebatt, detta är politik. Det saknas en politisk vilja till förändring, för man vågar inte ta detta steg utanför den traditionella spelplanen där politiker tar och behåller initiativet. Det är hela tiden en frågan om makt, påverkan och kontroll. Det gäller att föra en medborgardialog, diskutera medborgarförslag, ha medborgarpaneler med direkta sändningar i lokalteve. När skall vi få uppleva detta i Göteborg?

   

 

Skanstorget i dag och till höger de förslag som invånarna har att välja på. Vad tog torget vägen?


 En del kommuner som Kalix Kommun, Sigtuna Kommun har visat på att det går att förbättra dialogen med medborgarna. Men det finns kommuner där man inte ens försökt att förbättra den demokratiska dialogen. Förslag från allmänheten måste passera genom vissa filter. Oftast blir svaren: "Vi skall beakta förslaget i det fortsatta planarbetet". Göteborg, Malmö, Helsingborg och Västerås intar jumboplatserna. En socialdemokratisk politiker försvarar sig i "Dagens Samhälle" på följande sätt. Medborgarförslag gör det svårare att rekrytera människor som vill jobba politiskt. Han har säkert helt rätt. Det finns en utpräglad rädsla för särintressen. Hela Västlänksprojektet genomsyras av en rädsla för alternativ som är bättre tekniskt och ekonomiskt. Man intar musslans attityd och använder byråkratin som en murbräcka.

  

     

Skanstorget är en central plats,där utblicken och förbindelsen med Skansberget dominerar. Att tränga in ytterligare bebyggelse på denna plats är fel. Så här uttrycker man sig; "Nu skriver vi historia, utvecklingen av Skanstorget ska röstas fram av göteborgarna" 

  Markanvisningen anger 200 bostäder med kommersiell lokaler i bottenvåningen.

  Om ett demokratiskt engagemang skall skapas och upprätthållas måste invånarna få ett konkret bevis på att deras åsikter leder till resultat annars tröttnar man.

  Gestaltningen av Skanstorget i Göteborg är ett tydligt exempel på skendemokrati. Man lägger fram tre alternativ för invånarna och den politiska rädslan är övertydlig. Redan från början har man smugit in ett filter, man har tagit bort ett bevarandealternativ. Tillväxten skall sätta sina spår även på denna plats, när det finns andra lägen som lämpar sig mycket bättre för exploatering. Skanstorget har många gånger varit i fokus där en möjlig exploatering inskränktes till en  mindre allmän byggnad (servering) som omges med grönska.

   Gör så här

   Bevara "rummet" ovan mark. Förlägg parkeringen i ett plan under mar och förlägg en uppglasad rund envånings byggnad ovan mark. Blir detta för dyrt så tillämpa begreppet "gungor och karusell" Det finns mark vid Risåsgatan där 200 lägenheter kan byggas som inte stör utsikten mot Skanse Kronan.


   Klockan är 1300 och det är +18 gr.Sommaren gör ett sista försök.

   Önskar alla läsare en skön dag

   Pelle

Västlänken och den totala rättsrötan

   Nu vet vi, det som vi befarat från första början. Korruptionen går ända upp till toppen. Helt logiskt skaffar man sig försänkningar, klartecken och löften. Man blir överens om strategin innan miljarder kronor av våra skattepengar skall förbrukas. Förtroendet för våra rättsvårdande instanser finns inte längre. Det vi ser är den renodlade maktens fula tryne som sticker fram ur dessa dimslöjor av förskönande fraser om demokrati och medbestämmande. Snällt och naivt avvaktar medborgarna i tron på att ärligheten, förnuftet och sanningen till slut ändå skall avgå med segern, men så är det inte. Västlänken är symbolen för den totala bristen på demokrati. Men vad betyder förnuft jämfört med makt? ingenting! det är samma melodi som spelas upp ända sedan tidernas begynnelse. Människorna tvingas göra uppror för att kunna se sig själva i spegeln när de vaknar på morgonen. För sin självkänslas skull måste man säga nej! Motståndet ökar, för det är så människan fungerar. De "griniga" i sina orange västar som i regn och rusk har påmint oss om förnuftet växer nu till en folkrörelse. Alla de som tvekat inser att det är tid att välja sida. Marodörerna har denna dag tagit ett stort steg framåt då de lever i tron att de har den juridiska rätten på sin sida, invånarna har förpassats till facket  rättshaverister.               


   Staden Göteborg kommer nu mer eller mindre att stängas, vara under belägring, ett undantagstillstånd som kommer att råda under en mycket lång tid, kanske decennier. För vad? En tunnel som likt en orm skall slingra sig in under stadens byggnader, ett enormt dräneringsrör som sänker grundvattnet och hotar husens grundläggning och därmed dess existens. Förnuftiga människor inser detta och flyr. De som kan och har möjlighet avlägsnar sig från denna krigszon. Då marodörerna nu tvingas att genomföra denna tunnel till varje pris för Västlänkskartellens politiker får nu inte tveka, de måste stå fast, får nu inte svikta,då de har den högsta rätten på sin sida. Operation Västlänk rullar igång med full kraft mot katastrofen och invånarna kan bara spela sina roller som åskådare.

   

                            

  
Sanningen är att några fortfarande lever kvar i den fasta övertygelsen om att detta är den enda vägen till en gyllene framtid för staden Göteborg. Guden tillväxt kräver och den måste få äta sina offer. Denna absoluta tro, denna vår gud år 2018 som inte får ifrågasättas. Mörkret sänker sig över Göteborg när dumheten regerar. Arma Göteborg, arma invånare som drabbas av detta politiska vansinne. Denna katastrof måste med all tydlighet genomlevas, för att man sedan skall komma att säga, hade vi vetat detta hade tunneln aldrig startats. Västlänken hade omprövats och ersatts med ett flexibelt trafikslag ovan mark. Men då är det försent. De ansvariga finns inte längre, de är pensionerade eller har flyttat från staden. Andra har tagit över ansvaret och de ställer frågan hur kunde det bli på detta vis. Svaret blir: Man var medvetna, men tvingades av den politiska prestigens skull ändå genomföra projektet  Västlänkskartellens politiker får inte förlora ansiktet, då politiker aldrig kan ha fel. Därmed rullar operation Västlänk igång med full kraft mot avgrunden och katastrofen.         


         Detta är ett löfte, för det kommer ett val och vi är väldigt många,

    Klockan är 0600 och det är +12,6gr.

   God morgon

   Pelle

Äldre inlägg