Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från september 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Västlänken - makt, påverkan och kontroll (del II)

   Denna teori  bygger på ett konkret faktaunderlag och ger en förklaring till att avståndet till det konkreta här är av marginell betydelse. Teorin har under ett år ökat i styrka, så om Västlänken inte är det bästa trafikförslaget så har detta av marginell betydelse. Västlänken är nämligen det perfekta förslaget för att inneha kontroll över den ekonomiska utvecklingen.                 


   Ser man på en översiktlig karta inser man vilka framtidsmöjligheter Göteborg har att erbjuda. Fram träder kanske den starkaste tillväxtregionen i Europa. Det gäller att ha kontroll över denna tillgång. Så hur skall denna tillgång kunna kontrolleras? Västlänken framträder här som det perfekta verktyget för "Stockholm" att utöva makt och påverkan. Det är således av underordnad betydelse om detta trafikprojekt inte är det absolut bästa för staden och dess invånare. Det vi ser är det största ekonomiska "språnget" i stadens historia, där exploateringen kommer att nå oanade höjder

   Detta är för regeringen odiskutabelt att det förhåller sig på detta vis. Göteborg ligger på "framsidan", mot väster, där utvecklingsmöjligheterna finns. Politikers tankegångar kan ibland vara svåra att följa, men det är för det mesta enkla begrepp som gäller, makt, inflytande och ekonomisk uppsving. Det som talar för denna "konspirationsteori" är att man inte på minsta sätt arbetar för ett trafiktekniskt bättre förslag, man skall bokstavligt gräva ner sig i den Göteborgska leran. Västlänken är "absolut", det finns inga möjligheter till en kompromiss, allt eller intet.

 

               

   Man kan naturligtvis inte utesluta politisk prestige och kanske ren okunskap, men detta är i dag inte realistiskt att tro att det förhåller sig på detta vis, det har gått ett år sedan del nr I skrevs, så polariseringen är nu total. Göteborg blir offret för det ekonomiska begäret, där kultur och demokrati blir de parametrar som förlorar detta politiska maktspel. Att Högsta Domstolen skulle säga nej är nog uteslutet.

  

                                   

   Det politiska partiet moderaterna har ett starkt tryck på sig för att se till att Västlänken genomförs. Att byta gruppledare är  här egalt. Om man hade villat få till stånd en förändring hade detta varit ett utsökt tillfälle att kliva av denna Västlänkskartell. De vi ser framför oss är nu en grupp "kriminella" som väljer profiten och lögnen, så  intet nytt under solen. Västlänken leder till det "högre" målet, nämligen klirr i kassan.

   

                   


   Detta exploateringssprång har nu döpts till "Skandinavism" vilket är en mer sofistikerad benämning på hårdexploatering och att tjäna pengar. Att förnya en stad på detta sätt tyder på okunnighet om städers utveckling. Det går i dag under benämningen urbant förfall.

   De som älskar Västlänken avfärdar problemet med följande motivering. Kan man bygga en tunnel under Engelska Kanalen och tunnlar i Stockholm kan man bygga en tunnel i Göteborg. De har inte förstått att bygga en tunnel med ett tiotal övergångar mellan berg och lera är inte det samma som att bygga i homogent urberg eller hela vägen i lera. I Göteborg tillkommer dessutom risken för sänkt grundvatten som hotar grundläggningen för hundratals fastigheter. Man har alltid strävat efter att få tunnlar täta, men man har aldrig lyckats. Så ännu en gång, Västlänken är och förblir icke kompatibel med stadens förutsättningar, oavsett om man kallar utvecklingen för "nya tidens skandinavism".


   Klockan är 0415 och det är +9,9gr.

   God natt eller god morgon

   Pelle

Göteborg - att bygga en hållbar stad

   Västsverige utvecklas och fastighetsmarknaden är het. Regionen har en hög tillväxttakt, detta kräver innovativa, flexibla och hållbara lösningar i avsikt att tillskapa en socialt hållbar stad. Göteborg måste bli inkluderande och tillgänglig. Staden måste kunna visa upp möjligheter till moderna transportmedel med den senaste tekniken. Ansvariga måste höja blicken och ta del av vad andra städer har lyckats med.

      

                                   Oslo- Göteborg-Köpenhamn.

   Tekniken skall vara anpassad efter invånarna. En "smart" stad måste kunna leverera hög livskvalitet och säkerställa att tekniken är anpassad till invånarna. Resurserna måste därför få en styrning som baseras på invånarnas mobilitet istället för färdigutvecklade koncept som Västlänken och linbana till Hisingen. Med andra ord skall invånarna stå i centrum för utvecklingen. De skall vara delaktiga i utvecklingen och framtagandet av idéer och förslag. De projekt som belastat Göteborg är exempel på politiska projekt där man "glömt" att fokusera på människorna som skall bo och använda staden. Detta leder till att staden dräneras på unga verksamma människor som väljer förorterna,

 

     

                                     En typ av snabbspårväg.     


   För att den "smarta" staden skall vara möjlig krävs det ny kunskap. Det gäller att våga testa ny teknik, produkter och tjänster. För att få bästa resultat måste marknaden genomlysas på innovativa lösningar, man måste lämna landets gränser. Göteborg har varit totalt handlingsförlamat under åtskilliga år på grund av det politiska beslutet om Västlänken. Under denna tid har utvecklingen rusat fram i den övriga världen. Det är dags att ta igen denna eftersläpning. Genom koordinerad samordning och logistik är detta möjligt.

  

         
                                                   El buss.


   En hållbar stad är till för sina invånare och besökare. Man skall kunna visa upp den senaste transporttekniken och arkitekturen. Trivs medborgarna fortsätter de att förvalta staden mot en hållbar utveckling. Detta är grundbulten i ett hållbart samhälle.            
                                       Maglev-tekniken   Göteborg har tyvärr inte följt denna riktlinje. Invånarna vill inte ha denna Västlänk som inte ens tar hänsyn till Hisingen. Komplementet med en linbana är ett tekniskt-ekonomiskt felprojekt och kan aldrig ersätta Västlänkens brist härvidlag. Det är ej meningsfullt att ytterligare gräva i dessa misstag, nu gäller det att rikta blicken framåt, och med en ny ledning i Göteborg öppnar sig en makalös framtid för Göteborg.


   Klockan är 1705 och det är +14gr.

   God kväll

   Pelle

De fyra trafikalternativen

   Allting har ett slut, så även diskussionen om Västlänken. Något håller på att hända, vinden håller på att vända, men det råder i princip vindstilla men tecknen finns där. Denna blogg är inget annat än en enkel sammanställning av de trafikalternativ som har passerat revy för oss invånare i staden. Därför kan det vara på sin plats att göra en snabb genomgång av de i huvudsak fyra trafikalternativen som dominerat debatten. Vi har Västlänken, Östlänken, Förstärkningsalternativet och Centralstation Gårda.

   VÄSTLÄNKEN

   Detta förslag är ett politiskt statusprojekt. Tunneln är en enorm kapitalförstörelse. Västlänken är en av de mest olönsammaste projekt som någonsin planerats i landet. Det  måste lyftas ur det Västsvenska paketet och omprövas. Västlänken är ett högriskprojekt och hotar att sänka grundvattnet, vilket innebär att stenstadsbebyggelsens grundläggning förstörs. Förslaget är inget hållbart trafikalternativ då det inte klarar erforderlig höjd över havsytan. Förslaget förstör kulturhistoriska värden och tar inte hänsyn till stadens identitet.                                    

     ÖSTLÄNKEN

       


            
   Ett förslag som är väl genomtänkt. Förslaget skonar stadens identitet och innebär inget hot mot stenstadsbebyggelsens grundläggning. Förslaget innebär en tunnel i lera med en underjordisk station som sammankopplas med befintlig stationsbyggnad. Förslaget kan kompletteras med en underjordisk station vid Korsvägen. Allt knyts här samman till den befintliga stationen. Vad denna fixering innebär framgår inte, men att det innebär en komplicerad lösning är nog ganska klart. Kostnaden för denna "nygamla" station har inte utretts, ej heller den totala kostnaden.   FÖRSTÄRKNINGSALTERNATIVET


      
   Detta är Trafikverkets alternativ i stället för att bygga en tunne. I Järnvägsutredningen från 2006 är detta förslag väl belyst. Detta förslag är betydligt billigare att genomföra än Västlänken. Man utökar Centralens säckstation med två  spår, härmed löser man Centralens kapacitetsproblem en gång för alla, och detta för halva priset. Detta är ett trafikförslag, inget mer
   CENTRALSTATION GÅRDA. 

   Detta förslag har utvecklats under hand och framstår i dag som det bäst genomarbetade och genomtänkta förslaget av samtliga förslag som presenterats som alternativ till Västlänken. Centralstation Gårda är ett komplett resecentrum med alla trafikslag på samma plats. Förslaget innebär även att det blir pengar över till en snabbspårväg. Det är ett radikalt förslag, en framtidsvision för Göteborg. Det som kännetecknar ett bra förslag är den geniala enkelheten, det arkitektoniska greppet. Har man klarat detta så faller bitarna på plats. Det är ur klimatsynpunkt ett hållbart förslag, ett förslag som inkluderar Hisingen med en snabbspårväg. Det kan byggas ut i etapper och kännetecknas av flexibilitet. Förslaget är förberett för höghastighetståg och Stationen markeras i stadsbilden med en högre byggnad.          
          


   SAMMANFATTNING.

   Det är dags att fatta beslut. Västlänken bör utgå, omförhandlas och ersättas med ett modernare alternativ som skonar stadens identitet. Ett förslag som är hållbart inför framtidens klimatförändring. Ett förslag som "lyfter" staden och där är Central station Gårda genialt. Men allting kostar, så tillåter inte ekonomin detta förslag så välj förstärkningsalternativet.   Klockan är 1150 och det är +11gr.

   God middag

   Pelle                            
         
    
                                  
Religion är makt

   I vår historia har några av världens mäktigaste människor varit religiösa ledare. Den som ansågs hade bäst kontakt med det andliga blev ledaren. Religionen har i alla tider utnyttjats i politiska syften, i avsikt att vinna sympati och stöd för att stärka samhörigheten med den egna kulturen. Det gäller att markera skillnaden gentemot andra kulturer. Men den arabiska kulturen är splittrad. Detta tillstånd går tillbaka till profeten Muhammeds död.

  

                           

   IS skapades i kölvattnet efter Irakkriget, då Saddam Husseins regim var sunnimuslimsk. IS är en sunnitisk salafistisk jihad-rörelse som tolkar Koranen bokstavligt. Dess mål är att upprätta ett teokratiskt kalifat i Mellanöstern. IS makt har minskat och deras sista fäste håller nu på att bombarderas sönder och samman av syriska-och ryska stridskrafter. Den nya taktiken innefattar nu terrorattacker mot samhällen i Västvärlden där många av IS-sympatisörer har möjlighet att överleva. Sverige är här idealsamhället där allting är gratis och man behöver inte riskera att skickas tillbaka till Mellanöstern.                  


  Den ökande terrorismen är ett resultatet av sammanfallande stater och dessa eviga konflikter, där underutvecklingen är orsak till militant islamism. Det finns en annan ideologisk parameter som måste beröras.

   Dagens arabiska samhällen är en institution som till stor del baseras på våld och bestraffning. Den psykologiska dimensionen finns inte inom islam, den är helt onödig då allt är färdigt. Den enskilde har inte rätt att göra sin egen tolkning. Det är imamerna i moskéerna som har tolkningsrätten, och dessa utbildas i Saudiarabien. Det är detta land som styr sanningen och där finns ingen individuell frihet.

 

                               

   Historien visar, utan tvekan, att islam i praktiken handlar om att utöva makt än att skapa en ny mänsklighet. Det finns inget kärleksbudskap i denna religion. Läran har varit en religion för maktutövning och är så än i dag. Islam talar inte om befrielse utan om underkastelse.

         

Sverige förtränger och marginaliserar den arabiska världens islam. Orsaken till detta är obegripligt. En analys betraktas som islamofobi och avfärdas som rasism. Vi öppnar våra gränser och låter terrorister bo kvar i landet. Detta ger signaler till omvärlden och speciellt till Mellanöstern. Det råder ett kulturellt krig som Sverige håller på att förlora, men processen är långsam.


   Klockan är 1150 och det är +21gr.

   God middag

   Pelle

Västlänken - Göteborgs öde?

   Valet den 9 september 2018 är över och nya förutsättningar träder fram ur höstmörkret. Det har varit svårt att övertyga det politiska etablissemanget om Västlänkens otillräcklighet,  detta är utan tvekan ett misslyckande. Att förklara att denna tunnel inte är kompatibel med stadens förutsättningar har bemötts med orden, "var lugn vi behärskar tekniken". Så endast ett under kan nu rädda staden från en teknisk-ekonomisk misär En förhandlingslösning är en sista möjlighet att stoppa bygget och det är moderaterna som har denna nyckel. Hur mycket är den politiska makten värd? Man kan inte kasta några brödsmulor till Demokraterna utan det gäller att kliva av Västlänksprojektet. Denna tunnel som tveklöst leder till ett lamslaget Göteborg under många år, fyllt av förlorare.                               


   Moderaterna har gjort ett uselt val i Göteborg och detta kommer sannolikt att resultera i ett ledarskifte. En ny gruppledare går fri från tidigare löften och kan därför erbjuda Demokraterna ett samarbete vars mål är ett maktskifte. Socialdemokraterna har styrt staden i 24 år oc har regerat sönder sig. Det föreligger således en skyldighet att försöka komma fram till en politisk lösning. 

   

                   
                                               Dumhetens förslag.

   Västlänken är flexibilitetens motpol. Börjar man bygga denna tunnel så är man nödd och tvungen att slutföra arbetet. En katastrof som inträffar under arbetets gång kan inte leda till en omprövning av projektet, det är för sent att inse realiteter. Att bygga en tunnel i urberg är en sak, att bygga en tunnel i den Göteborgska leran en helt annan sak, det är här vi finner diskrepansen, denna åtskillnad i samförståndets ädla konst. Det hela är svårt, komplicerat, det är en omöjlighet att alla människor skall vara insatta i dessa förhållanden, man måste lita på expertisen och erfarenheten, man måste lyssna. Demokraterna är ett parti som lyssnar, det är därför de säger nej till Västlänken. När det sedan finns alternativ som inte leder till att Göteborg blir en processernas stad, så är deras beslut logiskt och enkelt.

  

                      


   Klockan är 0930 Regnet öser ner

   Livet går vidare.

  Pelle