Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från september 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Likgiltigheten

   Likgiltigheten är en fara, men det är inget lagbrott. Det finns inte något lagrum som kan åberopas. Det är enkelt att titta bort, att undvika en händelse som kan medföra konsekvenser. Det är besvärligt att försöka förstå, så man överlåter detta till andra. Likgiltigheten tenderar att bli ett hot mot samhället, ett hot mot Göteborgs framtid. Likgiltigheten övergår sakta i ondska när man trots medvetenhet fortsätter att inta en likgiltig attityd.

   För att driva ett samhälle framåt krävs kloka och upplysta medborgare och politiker. I Göteborg råder tystnad då debatt har förvägrat oss. Likgiltigheten för medborgarnas synpunkter är monumental. Politiker kan inte allt, de behöver injektioner, de behöver lyssna, de behöver bli medvetna om sina roller. Den fortsatta tystnaden och likgiltigheten är den största faran för vår gemensamma stad. Inser man inte detta så tenderar likgiltigheten att bli ond.

   Lagrummet är den skrivna rätten för en given frågeställning. Det finns inget lagrum som kan åberopas om man medvetet hindrar sanningen. Man kan riva stadsdel efter stadsdel. Man kan deportera människor till en främmande miljö. Man kan göra en stad historielös och man kan totalt förändra dess karaktär. Allt detta kan göras emot människornas vilja. Detta är inget brott, för det finns ingen paragraf som kan åberopas, så de ansvariga går fria. Men detta är ett brott mot demokratins grundprincip. Invånarna står försvarslösa inför detta ointresse, denna passivitet, denna totala likgiltighet, för det finns ingen paragraf att lyfta fram.

   Det handlar om människors identitet, dess koppling till plats och miljö. Det handlar om den skall följas eller brytas. Detta är naturligtvis en subjektiv känsla. Men i sambandet med andra människor utvecklas en kollektiv känsla för ett område, en bild inifrån som utgår från erfarenhet som har betydelse för människornas självbild Totalsaneringen av Landala var ett brott, där planerarnas likgiltighet innebar en mänsklig katastrof.

    

                      

   En förändring av Göteborg till ett Metropolis är en likgiltighet inför invånarna som tenderar ondskans natur. En förändring av invånarnas koppling till miljön måste ovillkorligen ske i samråd. Det är ett brott att förvägra människorna att delta i denna förändring. För den man är, självbilden, står tveklöst i relation till stadens miljö och platser. När den fysiska miljön tillkommit under ca 400 år så har den bidragit till att ge förhållandena ett historiskt djup. Det är ett brott att likgiltigt betrakta en demolering av dessa värden, men det finns inget lagrum att åberopa.                                       

    Västlänken är nyckeln till denna förändring, både fysiskt och administrativt. Tunneln är incitamentet till förändringen. Det ligger bortom varje rimligt tvivel att denna tunnel inte kommer att ge sättningsskador för stenstadens bebyggelse. Tunneln är helt enkelt inte kompatibel med stadens förhållanden. Resultatet blir rivning och nybyggnad av skadade fastigheter då grundförstärkning är mycket dyr, så man betalar detta med en höjd exploatering. De signaler som vi i dag kan ta del av tyder på att det finns ett samförstånd mellan makthavarna och Trafikverket. Med andra ord, de blivande husen blir mycket höga. Det kommer inte att tillskjutas 1 krona för grundförstärkning. Detta ligger heller inte i makthavarnas intresse, då målet är ett metropolis. Detta arv som måste genomföras.

   

                       

   Skall detta bli stadens öde, att falla offer för den råa byggmaffian, som dessutom erhåller stöd av kommunens stadsarkitekt? Det kommer att gå rasande fort. Förändringen kommer att ske utan hänsyn till stadens identitet, kultur eller dess invånare. Man har släppt ut anden ur flaskan.


   Klockan är 1130 och det är +15gr.Barometern faller sakta.

   God middag

   Pelle

Johan Trouvé och framtiden

   Johan Trouvé, VD för Västsvenska Handelskammaren, är en person med makt. Man skall lyssna på vad han har att säga och man bör helst ha honom på samma sida i debatten. Han säger följande: "Det gäller för företagen att hitta rätt kompetens, invånarna skall trivas i Göteborg och därför krävs det bostäder och bra kommunikationer, detta för att regionen skall fortsätta att vara attraktiv". Vem kan ha något att invända mot detta? 

   "Det skall vara lätt för människor att pendla, inte minst mellan Västsveriges största städer Göteborg och Borås". Det gäller naturligtvis att få en snabb förbindelse med Landvetter flygplats som är landets näst största flygplats och som har den absolut starkaste resandeökningen. Det är här man måste våga satsa, låna pengar och satsa på en kraft som har kunnandet. Gör en studieresa till Shanghai och se hur snabbt och effektivt man når flygplatsen. Resande som kommer till Göteborg skall nå staden på några minuter, och observera resan skall vara en upplevelse! Här skall staden visa framfötterna beträffande teknik och kompetens. Detta är ett projekt för staden Göteborg, staten har visat sig totalt ointresserad av att satsa pengar på Göteborg som region. De nya makthavarna i Göteborg bör därför själva landa detta projekt, det är ekonomiskt förutsägbart, då det finns ett stort behov. Peking erbjuder "all inclusive".

  

                                         

   Det har byggts för lite i innerstadsområdena som är mest lockande för att få hit utbildad arbetskraft. Två tredjedelar av regionens företagsledare anger bostadsbristen som ett problem för rekryteringen. Framtiden visar att Göteborgsregionen skall tillföras 105 000 bostäder till 240 000 invånare. Hållbart byggande handlar om att motverka segregationen, binda ihop stadens olika delar som spretar åt olika håll. Någon stadsbyggnadsstrategi har vi aldrig haft, så nu gäller det att ta vara på de möjligheter som står till buds. Det gäller primärt att kunna uppvisa en framtidstro och peka på konkreta förslag som är flexibla. Utvecklingen går rasande fort.

   Johan Trouvé avslutar sin artikel med följande ord: "Hela regionen behöver fler invånare och bättre kommunikationer för att fortsätta med sina goda leveranser i att vara Sveriges starkaste tillväxtregion. Kanske till och med den starkaste tillväxtregionen i Europa". Detta är stora ord, men man får lita på vad han säger.

   Johan Trouvé nämner inte med ett enda ord, Västlänken. Förhoppningsvis har denna kramp släppt och han söker sig nu nya vägar. Detta skall vi ta vara på och stötta efter bästa förmåga, så låt oss se vad vi kan erbjuda.                  

    En bra snabb kommunikation som binder samman stadens inre delar. De delar av staden som ligger i norr och söder måste få bra förbindelser med denna "Circle Line". På några minuter skall man  kunna ta sig till Landvetter flygplats. Detta kostar pengar, men kostnaderna kan inte på något vis jämföras med Västlänkens..                     


   Bostäder i ett mycket centralt läge. 25 000 lägenheter i en god miljö med gångavstånd till centrala delar.               

                     Människovänlig miljö för unga barnfamiljer.
   Johan Trouvé, vi behöver din kraft när ett paradigmskifte har genomförts i Göteborg. Det krävs tjänstemän som kan diskutera nya möjligheter för staden och regionen. Tjänstemän som inte är hjärntvättade av en tunnelbana som den enda saliggörande lösningen för Göteborgs framtid, Du kommer att kunna visa vägen som näringslivets ledare, för goda krafter måste samverka. Detta kräver andra chefer på SBK och FK. Byggnadsnämnden måste naturligtvis bytas ut. Dessa positiva ord bygger naturligtvis på att förnuftet segrar som vi i dag inte vet något om.


   Klockan är 1530 och det är +19,8gr. En underbar sommardag

   Önskar alla en trevlig kväll

   Pelle            

katastrofteorin

   Världen styrs av babblande idioter. De hotar med att förgöra varandra med kaos och eld. Detta är inget annat än barnen i kvarteret som bråkar om reviret. Den grabb vinner som hotar med att hans pappa är polis. Alla vet att hans pappa är en kraftfull person i uniform, han har både batong, sabel och pistol. Alla i gänget anpassar sig därför till busen av rädsla för att hamna i finkan. Det gäller att bli vän med honom, då det gäller att skaffa sig fördelar.

   Göteborg styrs av dårar som valt den absoluta tystnadens princip. Har man inte sagt något kan man heller inte bli beskylld för att ha gjort något fel. Skulle man inleda en diskussion skulle nämligen en monstruös tomhet avslöjas. Man väljer istället att agera efter de små stegens tyranni, man gräver lite här och lite där, allt för att förbereda för något som man vet att ingen vill ha.

                                    

    

   Rubriken kanske skulle varit "omvändelsen under galgen", för det är först då man ändrar sin rabiata inställning. De politiker som vägrar inse att Västlänken är en katastrof för demokratin och för staden Göteborg, kommer att tvingas inse detta när valet i september 2018 närmar sig. Invånarna kommer att se till att förrädarna försvinner från den politiska scenen. Er tid är då definitivt förbi. Skulle ni mot förmodan lyckas klamra er fast ytterligare fyra år, så är ni definitivt politiskt döda år 2022. Misstagen kommer ständigt att förfölja er under den tid tunnelarbetet pågår. Det är en ny tid som sett dagens ljus, nämligen den digitala revolutionen som obevekligt och snabbt arbetar för demokratins bästa. Ge upp, innan ni tvingas konfronteras med ert öde. 

   Ni har fullkomligt misstolkat edra roller. Som folkets representanter skall ni lyssna, då det är vi som betalar edra löner. Ni agerar kontraproduktivt vilket ofelbart går ut över er själva. Vad erhåller ni för fördelar av att gräva upp staden? Erhåller ni inga fördelar så är detta definitionen på dårskap. Endast en dåre vidtager nämligen åtgärder som går emot honom själv. Ni konfronteras med stadens absolut främsta expertis och ändå väljer ni tystnadens- och feghetens princip, smygandet, de små stegens tyranni. Hur kan man lyckas så utomordentligt bra i konststycket att bli stadens mest impopulära personer?                         


   Kommer oraklet i Vänersborg att säga nej till Västlänken så finns det en politisk fortsättning. Det måste bli en dokumentation som i sak redogör för vansinnet, en vitbok är nödvändig för att kunna gå vidare. Förtroendet måste ovillkorligen återställas. Kommer MMD att säga ja till Västlänken så fortsätter kampen, av den enkla anledningen att så här får det helt enkelt inte gå till. Förnuftet och demokratin får inte dödförklaras, det är korrupta politiker som skall dingla i galgen. Därför kanske skulle rubriken ändå varit, "omvändelsen under galgen".

   Alla avvaktar nu med spänt intresse på hur svaret blir från oraklet i Vänersborg. Deras uppgift är att tolka paragrafer och lagrum, så de mest viktiga parametrarna förnuft och demokrati lämnar de nog åt sitt öde. De har tolkningsföreträde, så svaret blir som de behagar. Detta utesluter inte att de är oförhindrade att vidga cirkeln till  att innefatta även förnuft och demokrati. Den perfekta manifestationen den 9 september lär sannolikt inte ha gått spårlöst förbi.


   Klockan är 0810 och det är +15gr.

   God morgon

   Pelle    

"Too big to fail"-eller en spekulation om framtiden.

   Denna teori bygger på att vissa institutioner är så stora och sammanhängande att deras misslyckande skulle vara katastrofalt för det övergripande systemet. Därför måste regeringen gripa in. Detta begrepp härrör från den amerikanska kongressen, där det globala ekonomiska systemet innebar att man tvingades ta itu med suveräna stater som var för stora att misslyckas.

   Här uppstår en moralisk fara, där företag och institutioner drar nytta av denna "skyddspolicy", så även i Göteborg. Trafikverket och Västlänken har blivit så stora att dessa inte går att bryta upp. regeringen inser detta och ger klartecken, underförstått, vi är beredda att ekonomiskt stötta projektet. Västlänkens anhängare har härmed lyckats i sin strategi, nämligen att baxa projektet över den avgörande gränsen, där det hela blir en "samhällsfara" att ekonomiskt avbryta processen. Nåväl, det är här vi skall vara beredda på att leverera en bevisföring som sopar undan detta begrepp. Detta är ett komplext problem, men fullt möjligt att reda ut. Det blir till slut en fråga om pengar och prestige. Där det även gäller att rädda ansiktet på Västlänksanhängarna. Problemet måste angripas från ett annat håll, det måste lyftas upp på ett högre plan som kräver inlägg från journalister med rätt att tycka i dessa, de större sammanhangen. Adam Cweijman är här en journalist som inte drar sig för detta (Maginot-linjen). Det gäller att byta spår, där alla skall kunna se sig som segrare i detta maktspel. Här ligger hemligheten bakom en lyckad stadsplan, alla måste vara med på de steg som måste tas. Slutmålet är klarlagt, tunneln skall bort och ersättas med något annat. Begreppet Västlänk kan finns kvar, men kommer att gå ovan mark, för vem älskar en mörk tunnel? Det hela måste avdramatiseras, det måste bli ett slut på denna fixering av ståndpunkter som inte låter sig påverkas. Låt oss kalla den nya trafiklänken för Götalänken, då både Västlänken och Gårdalänken är infekterade.

    

                  

                                      Tunnelns absoluta motpol.

   Konfrontation ger alltid en  sämre produkt, det är samförstånd som alltid ger det bästa slutresultatet. Västlänken skall således erhålla ett utförande som representerar dagens teknik och förutsägbarhet. Tunneln är inte förutsägbar, den är också en kvarleva från en annan tid, ett annat tänkande.

                    

                             Västlänken är här synonym till tunneln.

   Oraklet i Vänersborg skall nu leverera ett klokt beslut som innebär att alla kan kalla sig vinnare, vilket innebär att "Västlänken" skall ersättas med ett mer förutsägbart trafikalternativ. Tunneln innebär att MMD tvingas ställa sådana ekonomiska krav på Trafikverket att den blir en utopi. Det blir således Trafikverket som skall ta initiativ till detta arbete, "Västlänken" skall få en annan form och ett förutsägbart utförande. Regeringen måste också inse att detta är en klok väg att gå, och av detta följer att Västlänkskartellen accepterar att tunneln är passé. Kartellens politiker kan alltid försvara sig med att den tekniska utvecklingen har skapat andra ekonomiska förutsättningar.

    

                   

                   I detta alternativ kan staden utvecklas på sina villkor.

   Att detta tunnelrör kommer att orsaka grundvattensänkningar och på sikt skador inser MMD. Men det finns en mer subtil syn på detta, nämligen Trafikverket bryr sig inte, de betalar ingen ersättning för grundförstärkning. Alternativet för fastighetsägaren blir då rivning och nybyggnad, vilket är helt i linje med ideologin att staden skall bli ett metropolis. I stället för att grundförstärka ett hus i fem våningar framstår nu nybyggnadsalternativet i 25 våningar som en guldklimp. Dessa signaler återfinner vi redan i dag. Man släpper fram girigheten som hela tiden lurar i stadsplaneringen, girigheten blir fullständigt godtagbar.                      

                            Är det så här vi vill se omdaningen av Göteborg?


   För att komma vidare måste man arbeta efter olika spår. Hela tiden försöka vara ett steg före, men samtidigt vara praktisk och arbeta på att vinna valet i september 2018. De som har makten blir förslöade och tänker inte längre. Detta blir sannolikt vår räddning.

   Således MMD:s beslut blir sannolikt ett JA, med en mängd förbehåll som Trafikverket accepterar, för de är redan överens med kommunen att rivning och nybyggnad är helt i linje med Göteborg som ett framtida metropolis.

    

     

              Den våta drömmen, staden som ett plagiat av nedre Manhattan.


   Vinner vi valet i september så måste det bli rent hus. Att bara rycka upp "tunnelplantan" räcker inte, dess rötter måste ovillkorligen tas bort. Staden måste  utvecklas på sina villkor.

   Det måste bli ett paradigm-skifte som staden har genomgått tidigare. Den gången höll vi på att göra oss historielösa.   Klockan är 1600 och det är +13,6gr. En stilla höstdag.

   God kväll

   Pelle 

Makten kastar långa skuggor

   Göteborgs Kommunfullmäktige beslöt den 28 februari 1985, med stor enighet, att en ny teaterbyggnad skulle uppföras på platsen för gamla Ullevi. En enig bedömningskommitté beslöt därefter, den 31 oktober 1986, att arkitekt Carl Nyréns förslag skulle ligga till grund för projektering och utförande av ett Operabygge. Ett tjugotal olika lägen hade grundligt analyserats innan man formellt hade fattat dessa beslut.

                                                 

   Under utredningens gång hade en kampanj mot operabygget blossat upp under ledning av kända skådespelare med sympatier på den yttersta politiska vänsterkanten. Man samlade in namnunderskrifter och fick ihop 109 000 med motiveringen att detta överklassbygge skulle stoppas och ett protestmöte hölls också i Scandinavium med 7200 personer, vilket var det största inomhusmötet sedan metallstrejken 1945. Operabygget tycktes krackelera så något måste göras.

   Göran Johansson kliver då in på scenen och sveper undan tidigare utredningar och beslut. Med diktatorisk kraft pekar han ut platsen vid Lilla Bommen och säger här skall Göteborgsoperan ligga. Detta läge hade inte funnits med i den tidigare utredningen. Det gick en skälvning genom berörda arkitekter, planerare och politiker. Alla de som lagt ner hundratals timmar på projektet blev förkrossade. Detta beslut, rätt eller fel i sak, fick naturligtvis konsekvenser. Tjänstemännen tog inte upp någon strid, utan man drog sig tillbaka in i sina skal. Detta var en katastrof för planeringen, det var början på en socialdemokratisk diktatorisk era, och makten kastar fortfarande långa skuggor i planeringen.

   

                       

   Göran Johansson analyserade inte, han beslutade, så hans visioner om staden kom i konflikt med planerarnas. Han ville ha en tunnelbana, han ville göra om staden till ett Metropolis för han tyckte detta var vackert. Han tyckte spontant illa om arkitekter och visade inte minsta hänsyn till Carl Nyrén som hade tilldelats uppdraget , han valde en annan arkitekt. Göran Johansson lever inte längre, men hans arv lever. Det finns ingen socialdemokrat i dag som förnekar hans kraft och tankar, så hans skugga vilar över staden och påverkar valet av infrastruktur. Hans vision blir ett offer för utvecklingen och hans brist på insikt, vilket hans efterföljare har svårt att förstå. Göteborg har hamnat i en fälla som blir svår att ta sig ur.


   Klockan är 1050 och det är +15gr. En strålande dag

   God morgon

   Pelle

Äldre inlägg