Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från augusti 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Grupptänkande

   Att anpassa sig till omgivningen är ett socialt tryck som finns i alla generationer. Många gånger sker detta omedvetet för man vill inte ställas utanför gemenskapen. Man följer det politiska partiets ledare, och det han säger blir mer eller mindre lag. Det finns ett välbekant experiment (Asch), där 80 procent av alla människor kan förmås att peka ut två linjer-med avsevärd längdskillnad-som lika långa genom att andra i gruppen gör det. Grupptänkande är ett psykologiskt fenomen som inträffar i en grupp som värdesätter att uppnå enighet högre än ett kritiskt förhållningssätt. Helt logiskt så inträder ett starkt motstånd mot idéer som lyfts fram av andra fristående grupperingar, innebärande ett ifrågasättande av det egna synsättet. En omprövning skulle tex kunna innebära att man förnekar arvet från sin store ledare vilket är ett politiskt omöjligt val.

  

     

   Kännetecknande för gruppen är att förmågan och moralen överskattas. Gruppen tenderar att tro, att just deras beslut är bättre än de i själva verket är.(USA:s invasion av Grisbukten är ett utmärkt exempel på detta, där det slutade med en katastrof). Politiska ledamöter i gruppen behöver dessutom inte fundera över ett förslags etiska konsekvenser, och man marginaliserar varningssignaler, och yttre källor förträngs som icke seriösa. Bilden av motståndaren blir därför stereotyp och eventuella tveksamheter förtigs för man är rädd för att hamna utanför. Det finns också alltid vakter som ser till att ledaren inte skall nås av obehagligheter (DDR-syndromet). Gruppens syn på världen blir verkligheten.

   Göteborg är utan tvekan staden som präglats av socialdemokratins stora personligheter som Herman Lindholm, Torsten Henriksson, Erik Johannesson och Göran Johansson. Den kraftfullaste av dem alla var nog Torsten Henriksson som i nära samarbete med GP genomdrev markförvärv och planläggning av staden. Göran Johansson ville inte vara sämre med Västlänken och sitt Metropolis, och Mona Sahlin i regeringen ville att Göteborg skulle bli socialdemokratins skyltfönster. De styrde, planerade, de "ägde" staden,- och de ägde fotbollen. När Göran Johansson jordfästes bars kistan av sex kända spelare från IFK, Göteborgs guldlag från 80-talet, änglarna. Det var en stark manifestation mellan stadens starke man och de spelare som satte blåvitt på Europakartan.

   

                 Göteborgs verklighet har präglats av socialdemokratin. Helt logiskt har detta påverkat val av chefer till förvaltningarna och grupptänkandet blir med tiden ett hot mot kloka beslut, helt enligt forskningen. Termen "Group Think" myntades 1982 av den amerikanske psykologen Irving Janes. Man håller kvar vid en ståndpunkt eller ett handlingsalternativ utan att vara mottaglig för annan information. Man är oförmögen att se frågan utifrån ett annat perspektiv, man anser att det inte behövs. Rätt eller fel blir därför egalt, det är sammanhållningen som är det primära. Vi bestämmer hur staden skall se ut, det är vår stad och våra skattepengar.

   Det är utomordentligt svårt att komma tillrätta med detta problem. Det är därför katastrofalt det som hänt i Göteborg med en kartellbildning som blir ett stöd för synsättet att Västlänken är den riktiga lösningen. Ett sätt att motverka grupptänkandet är att ta in experter utanför gruppen, men detta har makthavarna vägrat att göra. En utomstående kommission skulle kunna leda till en konstruktiv syn på planeringen. Att se Västlänken som ett axiom som inte får ifrågasättas måste betraktas som synnerligen allvarligt. Västlänkskartellen har därmed intagit rollen av en opåverkbar sekt, vilket tveklöst är genomtänkt och planerat.

   Förhoppningen är att manifestationen den 9 september skall bli så stark och genljuda över alla gränser att Västlänkskartellen skall krackelera. Det är ledaren för Västlänkskartellen som måste ta första steget.

   Grupptänkandet är inget annat än den våta filt som lägrat sig över Göteborg. Den omöjliggör ett fritt tänkande och förhindrar idéer. Grupptänkandet blir därför ett hot mot stadens utveckling och dess framtid.

   I skrivande stund städar moderaterna inom sitt parti. De borde även städa på det kommunala planet, för en gruppledare som är en Västlänkskramare kommer inte att dra in några röster i valet 2018. Det måste väl finnas någon spinndoktor inom partiet som kan räkna ut detta.


   Klockan är 0500 och det är +15gr.

   God morgon

   Pelle

Reciprocitetsprincipen - eller den ljuva hämnden.

   Rubriken kräver absolut en förklaring. Det är ett sociologiskt begrepp som existerar vid ett socialt handlande. Gör någon något mot dig, finns en förväntan eller tillåtelse att göra detsamma tillbaka. Det hela handlar om att besvara en positiv handling med en positiv, och en negativ handling med en negativ. Hämnd är en reaktiv handling på en upplevd orättvisa. Västlänkskartellens politiker talar inte med oss, denna tystnad är en negativ handling som vi har tillåtelse till att besvara med en negativ handling. Dessa politiker skall tigas ihjäl för de skall bemötas på samma sätt som de har behandlat övervägande delen av Göteborgs befolkning.

                          

   Reciprocitet anses vara en förutsättning för de mänskliga samhällenas evolution, för att hålla samman gruppen (som jag på eget bevåg döpt till Göteborgskartellen, motpolen till Västlänkskartellen). Under antiken fanns kvinnliga hämndgudinnor som förföljde ostraffade brottslingar och drev dem till vansinne. Hämnden är ljuv säger man, men i högsta grad kontraproduktiv då en vendetta alltid följs av ytterligare en vendetta. Det existerar inget slut. I vårt samhälle är det staten som har våldsmonopolet och på vissa arbetsplatser återfinns vissa former av hämnd för att behålla den sociala kontrollen över organisationen. Vi får naturligtvis inte glömma Hamlet i Shakespeares drama, där han är besatt av att hämnas sin faders död. Bibeln framhåller: "Ett öga för ett öga". Sannings-och försoningskommissionen, som tillämpades i Sydafrika, har kritiserats för att framtvinga förlåtande känslor och är nog ingen bra metod att tillämpa i Göteborg.

   Alla har vi haft känslan att ge igen för en oförrätt, men vi har gränser som stoppar vårt agerande. Ett kinesiskt ordspråk säger: "Om du planerar hämnd, gräv två gravar". Hämnden blir destruktiv även för hämnaren. Straffet måste stå i proportion till brottet, hämndens praktik förändras över tid och socialt sammanhang. Forskningen visar att hämnden är dysfunktionell och vi måste även eftersträva social anständighet. Att klena in dessa ansvariga för Västlänken i den göteborgska leran och sedan klä dem i fjäder kan vara önskvärt, men juridiskt inte så bra då det innebär våld mot tjänsteman i sin yrkesutövning. Så vi väljer en annan metod.

  

             

   I Göteborg skall de politiker som svikit sina väljare försvinna från scenen tyst och stilla, för de skall inte få några röster i valet 2022 de skall nonchaleras, de skall helt enkelt inte längre existera som politiker (reciprocitetsprincipen). De skall bemötas på samma sätt som de har behandlat sina väljare. Nemesis var vedergällningen eller hämndens gudinna i den grekiska mytologin och hon straffade människorna för deras övermod, denna hybris. Hon skulle med största säkerhet valt detta sätt att straffa marodörerna, en Nemesis av vår tid. Med andra ord så är dessa politikers karriärer slut efter valet i september 2022..

   Göteborgskartellen har ansvaret för att "läkningsprocessen" kommer igång och fortskrider. Frågor om amnesti och immunitet, kommer med största sannolikhet att bli aktuella. Politiker kommer att kräva immunitet för att avge  redogörelser för alla relevanta fakta, i avsikt att kunna fortsätta att leva kvar som politiker i Göteborg. Kommunstyrelsen är det formella organet som efter valet 2022 kommer att se annorlunda ut. Det är lång tid kvar så det gäller att ha tålamod.

   Göteborgskartellen kommer utan tvekan att bli den segrande parten i denna konflikt. Vår framgång är den bästa hämnden.


    Klockan är 1005 och det är +17gr.

    God morgon

    Pelle


    Bloggen är reviderad den 3 januari 2020

Ordets makt-inför den 9 september.

   Hitler blev aldrig antagen till konstakademin i Wien. Trots sitt stora intresse och ihärdighet lyckades han aldrig med detta, om han hade kommit in så skulle nog världen ha sett annorlunda ut. Vi intagningsproven fick han emellertid höra att han säkerligen skulle kunna bli en utmärkt arkitekt, men som bildkonstnär räckte han tyvärr inte till.

   Nåväl, Hitler var en av historiens bästa talare. Han var så bra att han blev manipulativ. Retorikexperten Göra Hägg säger följande: "Han började med lågmäld röst för att publiken skulle bli uppmärksam och sedan dånade rösten högre och snabbare". När Hitler förstod att publiken var med honom blev rösten så stark, att det hela tenderade att bli ett väckelsemöte. Hans tal var väl regisserat, genomtänkt i alla detaljer, inga döda punkter, folket skulle begripa och ta till sig föreställningen. Det var en uppvisning i kraft, energi och engagemang och publiken jublade.


              

                         Hans kroppsspråk var helt klart en del av talet. 


   Han bevisade att genom att vara en bra talare kunde man få människor att göra  i princip vad man önskade. Han hade inlevelse för det han talade om och detta ingav förtroende, åhörarna litade på vad han sa. Hitler var inte ointelligent, han visste precis hur han skulle göra för att lyckas, och vilka trådar han skulle dra i. Det är alltid lättare att hålla ett massmöte i avsikt att få anhängare än att skriva böcker, artiklar eller bloggar. Det var av avgörande betydelse att kunna få publiken intresserad av det han hade att framföra, de fick absolut inte tappa intresset. Ett massmöte innebär att man känner gemenskap och samhörighet för en stor sak. Om Hitler använde språkets valörer för att starta ett krig, så var det Churchills tal som avgjorde att kriget kunde vinnas. Hans genomtänkta tal, hans kraft och känsla var oslagbar. Den romerska talekonsten återspeglades i de tal han höll under kriget.

 

                                

                              


   Churchill förstod hur Hitler tänkte och på ett intelligent sätt marginaliserade han Hitlers storhetsvansinne. Han var politiskt en tory medan hans hustru var en liberal. Syntesen och samarbetet dem emellan resulterade i historiska tal som hade stor betydelse för att krossa nazismen.                                                                                                                                                                                                      Vårt massmöte i Göteborg kräver samordning och ett tal som utan tvekan skall  sätta sina spår. Det gäller att hitta det rätta känsloläget och de rätta orden.

  
Demonstrationen kommer att bli mäktig, den är väl förberedd och avslutningen på Götaplatsen kommer utan tvekan att bli historisk. Naturligtvis hoppas vi alla på att denna demonstration skall resultera i att ansvariga besinnar sig och att oraklet i Vänersborg fattar rätt beslut. Om detta vet vi intet. Den som skall hålla talet på Götaplatsen har stora möjligheter att påverka, talet måste förberedas minutiöst. Hitler och Churchill hade talets gåva, men de fick inget gratis, de förberedde sig mycket noga. Håller man ett bra tal, med de rätta orden som slår an de rätta känslosträngarna, kan man inte utesluta att detta framträdande kan bli avgörande för utgången. Det kommer i vilket fall att analyseras och citeras i media. Talet lägger därmed en bra grund för den fortsatta kampen ända fram till valet 2018. Göteborgskartellen skall slå ut Västlänkskartellen det är målet för alla förnuftiga människor.


   "Aldrig kommer så få personer, att orsaka så många människor ett sånt stort elände".

  

   Ovanstående är ett försök till en omvänd travestering på ett av Churchills berömda tal. "Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket". Ytterligare några av Churchills berömda uttalanden kan vara på sin plats.

   "Det är inget fel på förändring, bara den går i rätt riktning"

   "Inget är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid"                

        Han ansåg att Hitler var en ond människa som absolut måste krossas.
   Manifestationen den 9 september 2017 är en folkets reaktion på ett vansinnigt försök att förändra staden genom en tunnel, en våldtäkt på dess identitet och en obegriplig odemokratisk handling. Vi kommer tveklöst att vinna detta krig mot arrogansen och maktfullkomlighet, för vi har viljan och kraften. Det är männen som ställt till oreda i världen och så även i Göteborg. Det bör vara dags för en kvinna att ta leadet, någon som är påläst, orädd och förberedd. Det är hög tid för en förändring.                              
                                  Paris 1789. The French revolution.
   Klockan är 0550 och det är +16gr.

   God morgon

   Pelle   
 

Göteborgskartellen vs Västlänkskartellen

   Övervägande delen av stadens invånare är emot Västlänken, vilket måste komma till uttryck på ett logiskt och tydligt sätt inför valet 2018. De politiska partier som säger nej till Västlänken sammanstrålar således i Göteborgskartellen. Makt måste obönhörligt bemötas med makt inför ett för staden så avgörande politiskt beslut som valet 2018 innebär. Slutet på en era nalkas som varat mycket länge. En tid som till slut präglades av lögner, arrogans och ett förakt för demokratins grundläggande värderingar. Det är nu definitivt slut med det slutna rummets politik. Göteborgskartellen är invånarnas kartell som innebär öppenhet och demokrati. Västlänkskartellen är symbolen för det gamla, med en odemokratisk politik, ett förakt för medborgarna och stadens identitet. Tunnelns avsikt var att den skulle bana väg för en konvertering av Göteborg till ett Metropolis, ett förslag som hade storhetsvansinnets alla kännetecken. Namnet Göteborgskartellen kan inte missförstås, det är här invånarna hör hemma som älskar sin stad. De som vill se förändringar som framhäver och respekterar stadens själ, inte krossar den. Denna avskildhet från folket, denna bitvis monstruösa förvandling av staden, framstår i alla sina detaljer som oerhört stötande. Att axla ansvaret för denna genomgripande förändring måste emanera från en total brist på förnuft, kunskap och känsla. Västlänkskartellen är inget annat än en katastrof för staden.

   

                                  

   Stora förändringar i staters eller städers förändring måste alltid vila på en ideologisk grund som genomsyrar det ordinarie politiska arbetet. Det gäller nu att erövra staden, återföra den till invånarnas ägo där den hör hemma, det är här Göteborgskartellen fyller sin plats som en motpol till Västlänkskartellen. Vi erbjuds bara denna enda möjlighet att politiskt krossa stadens marodörer. Vinner Västlänkskartellen så har vi att se fram emot en genomgripande förändring som på intet sätt gagnar staden. Sanningens minut kryper närmare.

   Västlänkskartellen är bakåtsträvarna. De lyfter fram ett förslag som redan på 70-talet sågades av expertis och en enig kontorsledning. En tunnel kan kanske passa i Stockholm men kan vara direkt olämplig i Göteborg. Det tillhör livets mysterier att denna tunnel ändå har flutit upp till ytan. Sannolikt kanske beroende på att någon politiker inte har varit insatt i problematiken. Genom den förda politiken har Västlänkskartellen stängt dörren mot världen och all den nya teknik som sett dagens ljus. Man har genom sin slutenhet målat in sig i ett hörn och inte förmått sig att ta sig därifrån. De har istället valt att genom byråkratiska beslut slå in spik på spik i kistan. Förslaget blir naturligtvis inte bättre på grund av detta tillvägagångssätt.                     

   Göteborgskartellen har med sin expertis varit mottaglig för all teknik som synliggjorts. Genom utställningar, och praktiska tester med el-fordon har Volvo pekat på vilka möjligheter som finns att lösa kollektivtrafiken ovan mark. Så Göteborgskartellen slår fast att det är färdiggrävt i rikets andra stad.

   

                     

   Det är djupt beklagligt om Göteborgs öde skulle avgöras av ett misstag, baserat på ren okunnighet om de Göteborgska förhållandena, detta får helt enkelt inte ske. Den 9 september marscherar Göteborgskartellen från Gustav Adolfs torg till Götaplatsen för att skaka liv i Västlänkskartellens insomnade politiker. Avgörandet kommer med största sannolikhet inte att ske förrän i valet 2018, då striden står mellan Göteborgskartellen vs Västlänkskartellen.


   Klockan är 1015 och det är +19gr.

   Trevlig lördag

   Pelle

Den digitala utvecklingens konsekvenser

   Utvecklingen går med rasande fart vilket särskilt märks beträffande journalistiken. Sedan 1800-talet har den tryckta tidningen varit fönstret ut mot världen, det är inte så längre. De digitala plattformarna växer och har tagit över utvecklingen. År 2013 uppgav amerikanarna att (50 procent) att de hade internet som sin främsta nyhetskälla. I Storbritannien har andelen personer som läser nyheter på nätet fördubblats (20-till 55 procent) och på Island ligger siffran närmare 90 procent. Det är de yngre människorna som överger papperstidningen, (GP kostar i dag för ett år 4250 kronor), nätet är gratis. Annonsinvesteringarna flyttar också över till webbplattformarna där det är lättare att nå bredare målgrupper. Broadcastmedierna agerar på samma sätt. Dessa plattformar intar de mest välbesökta nyhetssajterna i USA. Det råder ingen tvekan, trenden är glasklar.

   

   En central roll på nätet intar de sociala medieplattformarna som Facebook med över 1,39 miljarder användare. Twitter har 284 miljoner, och YouTube över en miljard användare. Då alla har mobila enheter blir nätverken tillgängliga överallt där människorna har möjlighet till uppkoppling. Traditionella nyhetsorgan använder dessa plattformar för att sprida sitt material. De traditionella institutionerna utgör således en liten del av det totala flödet. Nätverken användes av frilansare, aktivister, bloggare och vanliga människor. Till de etablerade institutionerna, som tidigare var allenarådande inom sitt revir, tillkommer en gigantisk massa röster. "Bleacher Report", en blogg om idrott, har mer än 22 miljoner besökare varje månad. Scott Gant skriver om denna nya anda i sin bok, "Were All Journalist Now".

   Nya "exklusivt digitala" institutioner har vuxit fram, ofta med icke-traditionella affärsmetoder tex, "Huffington Post" som efter sex år har gått om "New York Times" webbsida. En genomgående trend är att textmaterialet kompletteras med bilder och videoklipp. Effekten blir påtaglig.

   Som en följd av denna utveckling har traditionella journalister tvingats lägga om sina arbetsuppgifter. De söker igenom sociala medier med hjälp av datoriserade system som "Storyful", eller med hjälp av redigeringsappar.

   

                                  

   Digitaliseringen kan jämföras med en tsunamivåg som berör nästan alla områden. Varuhus tvingas lägga ner, då människorna köper sina varor på nätet. Digitaliseringen innebär billigare varor och bättre översikt vad som finns.Man kan lätt jämföra kostnader vilket är en mycket stark drivkraft. Du sitter vid datorn och gör dina inköp.


   Tidigare bloggar i ämnet är: Kunskaperna och internet-det nya språnget in i framtiden och "Det postprofessionella samhället"


   Källa: Richard Susskind & Daniel Susskind-Professionernas framtid. 


   Klockan är och det är +19gr. Regn då och då.

   God middag

   Pelle

Äldre inlägg