Göteborgs makthavare har gått i en fälla, där verklighetsfrämmande visioner har fått styra planeringen. Ingen har stått upp och sagt: "Stopp, detta kommer inte att fungera då staden har sina givna förutsättningar". Västlänken är det sämsta tänkbara trafikalternativet, då det förtränger dessa övergångar berg, lera som tiofalt upprepas i dess sträckning. Två material med olika förutsättningar, som rör sig olika, där skarvarna blir kedjans svaga länkar. Att förlägga trafiken i en tunnel i Göteborg blir därför ett förslag som enbart styrs av en politisk ideologi, en vision, och en tro på teknikens ofelbarhet. Västlänksälskare förtränger dessa fakta och blundar därmed för realiteter. När sedan denna tunnel kan ersättas med billigare och bättre alternativ så har en gräns överskridits. Det hela tenderar att då bli ett politiskt vansinnesprojekt. 

  

                       

   Diskussionen i dag handlar om kapacitet, hur många tåg per tidsenhet, hur många kommer att stiga av i Haga mm. Debatten som förs berör inte kärnfrågan, nämligen att tunneln är ett verklighetsfrämmande element i den Göteborgska stadskroppen. Uppgift kommer alltid att stå mot uppgift och de som har makten kommer alltid att få sista ordet, "vi har erfarenheten, det har inte ni". Men de har inte erfarenheten om centrala stadens grundförutsättningar och dess oberäknelighet, det är där det brister. Västlänken kan bli en tunneln under Hallandsåsen fast mycket värre. När man sedan lämnar över ansvaret för den mest svårbemästrade delen av tunneln till ett italienskt företag, så förlorar man kontrollen.

    

                        

   Västlänken måste stoppas med juridiska argument, därom råder det ingen tvekan. Det är den ända vägen att kunna få ett avgörande. Att genom en förnuftets debatt komma till klarhet har aldrig gått att få, då vägen har varit blockerad av politiska låsningar.

                                      

   

   När Alice Teod0rescu skriver, "politikerna måste släppa sina ideologiska skygglappar och låta sig styras av verkligheten- sådan den är, inte sådan de önskade att den vore", så stämmer detta  in på de ansvariga i Göteborg. Detta är djupt beklagligt. Tror våra politiker att de står över verkligheten? Det verkar så, och då är vi verkligen illa ute. Mark-och miljödomstolen skall granska ärendet, men vad deras uppgift egentligen består i råder det delade meningar om. Vi är i princip utlämnade till en person och hans uppfattning. Att författa en skrivelse, åberopande lagrum med motiveringar för ett nej eller ett ja tillhör inte de svåraste uppgifterna här i livet. Det hela måste bottna i en moralisk ställningstagande och då blir det genast svårare, vad säger samvetet? Kan man bortse ifrån att man försätter staden och dess invånare i en mycket besvärlig situation? Skall det politiska hänsynstagandet slå ut allt annat? Vi får vänta och se vad motiveringen blir, men vi måste som realister,vara förberedda på en fortsättning, hela vägen, om det så blir ända till EU.

    

                                    

   Vi måste naturligtvis utgå ifrån att de som har ansvaret för stadens utveckling har som mål- ett bra liv för medborgaren. Men de har lyckats väldigt dåligt med att förklara detta, så dåligt att vi har tappat förtroendet för de politiker som har denna uppgift. Det är därför vi måste visa att vi lever den 9 september. Många har uppfattningen att regeringens beslut gäller och manifestationen kommer därför inte att ha någon inverkan på slutresultatet. Om det nu är så, är det ännu mer motiverat att visa vår avsky för denna totala arrogans mot folkviljan, vi håller demokratins fana högt, vi säger nej till detta politiska vansinnesprojekt, och vi ses den 9 september.


    

                     

                          Invånarna marscherar för en rättvis sak.   Klockan är 0310 och det är +12,8gr.

  God natt

  Pelle