Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från mars 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Göteborg och kunskapsnivån.

   Det finns ingen planarkitekt som är fullärd på de områden som han är satt att bevaka. Hans uppgift blir därför att söka den bästa kunskap som finns att tillgå, han måste ovillkorligen ha hjälp. Detta kräver lyhördhet, flexibilitet, omdöme och därefter en förmåga att prioritera. Han skall spela upp en vacker melodi på de harmonier som erbjuds, det krävs en konkret bild. Planförfattaren undertecknar handlingen och kan därefter ställas till svars för sakinnehållet. Syntesen innebär alltid en prioritering, så vissa partsinlagor kan därför få stå tillbaka till förmån för andra. Det hela blir en fråga om erfarenhet, där äldre arkitekter och planerare har förmågan att se bortom alla de spektakulära förslag som alltid kommer att vara en del i planeringen. Men det är inte så enkelt. Nya parametrar dyker upp och andra prioriteringar måste göras. Ny miljövänlig och billigare teknik dyker upp på scenen och ställer krav på att få synas. Det hela tenderar att bli en planeringsprocess utan slut, men man blir ändå tvingad att fatta ett beslut, därför måste enkelheten och flexibiliteten ovillkorligen prioriteras.

   "Bygga den goda staden kräver bästa kunskaper". En artikel i dagens GP (31mars 2017). Det är inget annat än väl kända förhållningsregler för en planerare som presenteras. Målkonflikterna lyfts fram, grönskans betydelse och värde. Förtätningen är den fråga som stigit upp till ytan när tillväxten för regionen kräver lösningar som skall inpassas i den hållbara samhällsutvecklingen. Artikeln betonar att stadsbyggandet och arkitekturen kan lyfta stadsdelar för att motverka utvecklingen av parallella samhällen, segregeringen och därmed en ökad polarisering. Artikelns budskap är att de beslut som tas måste odiskutabelt vara kunskapsbaserade, vilket måste betraktas som en självklarhet.                    

   Ovanstående är ett citat från dagens artikel "Bygga den goda staden kräver bästa kunskaper". Det finns inte så mycket man kan tillägga här.            

   Att bygga en stad på felaktiga politiska beslut, utan kunskaper, är dömt att misslyckas. Trots detta väljer man från de ansvarigas sida att vandra på denna väg. Det är dags att bli konkret. Vad kommer det att resultera i?  Människan står i centrum, för som invånare skall hon leva i staden Göteborg. Här kan  det aldrig bli tal om någon annan prioritering, därför faller förslag platt till marken som inverkar negativt på invånarnas hälsa. Västlänken och dess konsekvenser kan inte och får inte bli stadens öde. Makthavarna är totalt förlamade inför detta projekt och förstår inte dess nedbrytande effekt på staden. Det går således inte att bygga upp något positivt för staden innan detta ålderdomliga projekt är avfört från agendan. Det behövs ett paradigmskifte.

      

                                                 

                         

   Varför har man inte konsulterat verklig expertis på detta område som tex Caldenby på CTH? Man utsätter sig istället för nesan att bli totalt nedsablad i pressen. Detta bygger på dåliga kunskaper, dåligt omdöme och det kanske värsta av allt en hybris som trotsar allt.

   Kunskapsnivån är utan tvekan låg. Det måste bli rent hus i valet 2018 och kunskapsnivån måste därefter höjas betydligt inom berörda förvaltningar.


 
   Klockan är1500 och det är +15,3gr. (har inte sett fel, våren är här)
  
   God middag

   Pelle

Vår hjärna som förhärdas

   Ljugit har vi gjort ända sedan begynnelsen och djävulen har därefter blivit kallad lögnens fader. Men det är inte så enkelt. Ser man på frågan om lögnen och dess funktion i människans utveckling finner man att lögn är ett oundvikligt inslag i människans sociala tillvaro- och emellanåt faktiskt en framgångsrik strategi. Lögnen blir således en del i det mänskliga samhället. Huruvida lögnen är något gott eller ont beror på vems perspektiv man intar. I Göteborg är invånaren den bedragne och lögnen har blivit ett så stort inslag i samhället att den hotar den sociala gemenskapen i sina grundvalar.

   Små och vita lögner leder till allt större osanningar. Hjärnan härdas av osanningar, när man tror att man tjänar på att ljuga. Lögnerna blir fler, och med tiden växer över-och underdrifterna. Forskning visar att den del av hjärnan som har betydelse för uppkomsten av känslor, exempelvis obehagskänsla, förhärdas om vi gör något som vi uppfattar som felaktigt eller omoraliskt. Lögnerna aktiverar detta område i hjärnan, men responsen sjunker gradvis, vilket ibland kan bana väg för katastrofer.

   När vi ljuger produceras en negativ känsla som begränsar till vilken grad vi är beredda att ljuga. Detta är ett välkänt fenomen som dämpas av sekteristiska sammanslutningar som tex Västlänkskartellen. Men denna respons i hjärnan förbleknar när vi fortsätter att ljuga, och ju mer responsen förbleknar desto större blir lögnerna. Resultatet blir att man kan föra hela Göteborgs befolkning bakom ljuset. Lögnen blir till ett sluttande plan, där dessa små ohederliga gärningar snabbt eskalerar och blir till en enorm lögn, ett förräderi mot invånarna. Forskarna tror att hjärnan fungerar på liknande sätt vid exempelvis risktagande.


                               


   I dag kan vi ta del av två artiklar i GP som tydliggör ovan beskrivna begrepp. Miljöpartiet har utan tvekan förträngt tunnelns skadliga inverkan på människan och miljön. Detta visar hur långt man kan vara beredd att gå, deras hjärnor är med andra ord förhärdade. Rädslan för att avvika från den rådande sektens uppfattning är större än det område de har till uppgift att bevaka. Förtroendet för dessa politiker tangerar nollpunkten och befinner sig i skrivandets stund under denna punkt. De borde ställas till svars för bedrägligt beteende. Nu är detta inte möjligt för Västlänken existerar inte, den finns bara på papperet. Om inte MMD säger nej till denna tunnel så anser jag att det är helt klart motiverat med social olydnad för vi har väl självbevarelsedrift?

   Den politiska hanteringen av detta projekt kommer att sätta djupa spår i stadens framtida utveckling. Detta gäller oavsett MMD:s beslut.


   Klockan är 1145 och det är +5,8gr,

   God middag

   Pelle

Klansamhället

   Svenskarna är nog det folk som litar mest på staten, vi utgår ifrån att den behandlar oss väl och rättvist. Vi litar på våra medmänniskor och vi har ett rättsväsende som kan hantera konflikter. I USA krackelerar tilliten så alla måste skaffa sig ett vapen för att försvara sin familj.                

                                                 Somalia.

   Den amerikanska rättshistorikern Mark S Weiner beskriver klanstyret i Gaza,- hur en enkel händelse kan leda till utdragna fejder med ett stort antal döda. Observatörer i Gaza kunde under 2006 koppla 214 fall av hämnd till klanfejder som resulterade i 90 döda och 336 skadade. Saknar man ett fungerande rättsväsende så måste man lita på släkt och vänner. Det växer fram en klanbildning med starka blodsband som reglerar oförrätter kollektivt som kräver en social kontroll. Det liberala samhället framstår som hårt och opersonligt, då relationer och släktband saknas som en garant för individens trygghet. Att lämna klanens trygghet och överlämna sig i den svenska statens famn blir således en mycket utdragen process. Våra politiker gör här en felbedömning att integrera dessa människor. Det vi ser i dag är klanbildningarnas mönster där de unga bevakar reviren med skjutningar och knivhuggningar. Myndigheten hävdar att läget är under kontroll, som de alltid måste göra.

   När inbördeskriget bröt ut i Somalia kapsejsade polisväsendet, domstolar och andra administrativa funktioner och Sverige beskrev Somalia som ett laglöst land. Men att staten kollapsade betydde inte att samhället föll samman, för i stora delar av landet återvände invånarna till den folkligt förankrade sedvanerätten som gällt före statens bildande. Om ett mord har blivit begånget kommer mördarens och offrets klaner överens om ersättningen, allt för att undvika en utdragen blodshämnd. I en svensk rättssal kan man därför få uppleva att kontrahenterna kramar om varandra, ler och ser oskyldiga ut. I det svenska medeltida samhället fungerade lagarna som i dagens Somalia, det hela var en angelägenhet för släkten. Men dagens klaner omfattar en mycket större grupp, men principen är densamma.

   Fortfarande lever blodshämnden kvar i Europa. I södra Italien heter det vendetta där maffian har tagit över. Det gäller att hedern skall försvaras och att affärerna inte får störas. Blodshämnden inom klanen är inte bara en rättighet, utan även en plikt, för balansen måste alltid återställas.

    

                

                                                  Sverige.               

   Man säger att en klan inte betyder något i exil, men ändå vidmakthålls strukturerna i Sverige, för människan är en produkt av sin uppväxtmiljö. Detta betyder inte att det för tid och evighet komma att förbli i detta tillstånd, men förändringsprocessen kan bliv svår och utdragen. Det hela är en fråga om utbildning och omgivningens tolerans och tålamod. Levnadstraditioner sitter djupt och det är naivt att tro att bara för att man passerar landets gränser skall allt förändras. Klanerna upplöses inte bara för man byter land, man står i daglig kontakt med släktingar i Mellanöstern och att överföra pengar är enkelt. Imamerna talar också om hur man skall förhålla sig.

   Det är en märklig paradox att den digitala tekniken konserverar omoderna strukturer.


  Källor: Mark Weiner, Per Brinkemo och Lars Åberg. 


   Klockan är 1150 och det är +7,5gr. Dimman ligger tät utefter kusten.

   God middag

   Pelle

Sveriges grannlaga dilemma

   Journalistik måste vara nyfiken, grävande och utmanande. Ett ständigt ifrågasättande av det som sker omkring oss. Det räcker inte med att bara vara bekräftande. I Sverige älskar vi att betrakta kritiska eller negativa uppfattningar som fördomar om dessa råkar ta ett steg bort från den rådande uppfattningen. Det förväntas av oss att vi skall säga att vi vill ha mångkultur och blandning. Men vad gör vi när de som skall blandas inte vill. De parallella samhällena som vi har oroat oss för är faktiskt redan här, detta är en verklighet. Våra beslutsfattare har dragit sig för, eller kanske inte orkat se konsekvenserna. De vet inte hur de skall bete sig med detta kinkiga dilemma som uppstått.

   År 1975 antog en enig riksdag ett lagförslag om en ny invandrar-minoritetspolitik som slog fast att, "invandrarna och minoriteter bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten". Den nya integrationspolitiken (1997/98:16), den nuvarande, slogs fast efter en proposition. Man hade plötsligt fått svindel som uppstår när man står och ser ner i en avgrund. Det var här vi valde fel.

   Två dominerande strategier har nu visat sig vara misslyckade. Ambitionen att isolera och radera ut Sverigedemokraterna genom att undvika att prata om problemen inom integrationsområdet, och att reducera de reellt existerande problemen genom att enbart starta projektverksamheter och ge ekonomiskt bistånd. Resultatet har blivit det sämsta tänkbara. Sverigedemokraterna är nu näst största parti och vi har fått en segregation som är tärande och som sannolikt kommer att fördjupas. I begreppet integration har man således befäst segregationen. Vi har försökt med solidaritet och tolerans, men inte förstått hur klanen tänker och värderar sin omgivning. Nu förväntar vi oss att politikerna skall välja väg, hur, när?

   Graden av anständighet och tålamod krackelerar när operationskön växer, skolan blir ett kaos med sjunkande resultat och kriminaliteten ökar. Skall vi dessutom betala för människor som inte uppfyller sin del av samhällskontraktet? Depressionen ligger på lur, det räcker inte med att säga att allt löser sig med tiden. Svenskarna känner sig inte hemma längre och helt logiskt lägger de därför sin röst på SD, som i ärlighetens namn har hållt fast vid sin politik och faktiskt haft rätt hela tiden.

   Om några år har vi en miljon människor i Sverige i utanförskap, och vi ignorerar problemen. Vi erbjuder ett kravlöst bidragssamhälle då vi inte kan erbjuda en väg in på arbetsmarknaden- och vi kräver inte ens att de skall försöka, för man har det bra som det är.

  Vårt ledarskap är en kommunal organisation vilket förstärker bilden av ansvarslöshet då alla har ett ansvar, men ändå ingen. Ingen borgmästare finns som kan samla invånarna och tala lugnande i svåra frågor. Det är nämnden som fattar besluten, det hela är anonymt och känslokallt. Det är så vi vill ha det i Sverige, ingen skall kunna utpekas, ingen skall kunna förhäva sig. Vi har succesivt och smygande minskat kraven inom samtliga områden, allt för att anpassa oss till en ny verklighet. Sverige befinner sig verkligen i ett känsligt dilemma och detta är bara början.

   Det är dags att förstå hur en klanmedlem tänker. Vi måste förstå problemet för att kunna lösa det, i vilket fall lindra dess konsekvenser.


   Klockan är 0430 och det är +5,1gr.

   God natt eller god morgon

   Pelle


  

Den hållbara utvecklingen

   Johan Trouvé visar framfötterna i en tematidning från Media planet. Utan tvekan gör han sitt jobb övertygande som Vd för Västsvenska Handelskammaren. Han lyfter fram regionens positiva sidor, men också dess brist på kommunikationer, och han vill få fler människor att bosätta sig i Göteborg. Han skriver: "Vi måste bygga våra städer och infrastruktur hållbart, och på ett sätt där också framtidens teknik tas tillvara". Han nämner inte Västlänken med ett enda ord i sin ledarartikel, vilket är mycket klokt. Han förstår säkert att denna tunnel med Göteborgs förutsättningar, inte på något sätt är förenligt med hållbar utveckling. Vad menas nu med detta begrepp som genomsyrar allt vad som skrivs i detta reklamblad.

 

                                         

   Människan skall kunna leva på vår jord med begränsade resurser. Begreppet myntades i samband med Bruntlandrapporten 1987 och lyftes också fram i FN-rapporten "Vår gemensamma framtid". Enligt EU skall alla länder ha en strategi för hållbar utveckling, så i Sverige har vi "Hållbarhetsrådet". Allt detta återfinns i Sveriges grundlag sedan 2003 (Regeringsformen 1 kap.2§). Det är således absolut nödvändigt att leda i bevis att tillväxten är förenligt med dessa begrepp. Det är därför Johan Trouvé ligger lågt med Västlänken. Föredömligt pekar han på AB Volvo-Elektromobility med sina el-bussar.

  

                                  

   Urban Hammarlund pratar trams och han blandar knivar och gafflar. Han skriver följande: "I Västsvenska paketet ingår Västlänken. Detta som en förutsättning för att regionen överhuvudtaget skall växa". Han rör ihop en soppa på alla modeord som existerar, ökad rörlighet, fler mänskliga möten, innovation, attraktiv storstadsmiljö, satsning på kollektivtrafik, tätare stadskärna, publika stråk, grön miljö, ökad jämlikhet och så naturligtvis hållbar utveckling. Han avslutar sin artikel med att detta stärker förutsättningen för framtidssatsningen med höghastighetståg.

   Ovanstående har han inte skrivit själv utan med största sannolikt satt någon arkitekt på Jernhusen att skriva ner några rader, någon som behärskar språket.

   Av detta blomstersmyckade språk erhåller vi en makalös hårdexploatering av sällan skådat slag. En miljö som leder till slum och kriminalitet. En kopia av ett "Downtown Manhattan". Det gäller nämligen att få ut maximal kostnad för marken. Att tala om hållbar utveckling i detta sammanhang är rent ut sagt genant. Barnperspektivet existerar inte så hit flyttar inga barnfamiljer. Avslutningsorden: "Med Älvstaden och Region City skapar vi en attraktiv målpunkt även för framtiden", säger Urban Hammarlund.

   Det är dessa människor, med möjlighet att påverka, som får infrastrukturprojekten att bli så dyra som de blir. Något kritiskt tänkande existerar inte på denna nivå. De kan säga vad som helst och kan aldrig ställas till ansvar. De kan med andra ord vara hur omdömeslösa som helst.

   Detta var några tankar över den hållbara utvecklingen för Göteborg. Allt med anledning av texten i reklambladet som låg som bilaga i GP.


Klockan är 1430 och det är +7,9gr

God middag

Pelle

Äldre inlägg