Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från maj 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Underlåtenhet

   Underlåtenhet kan vara ett brott om det funnits en skyldighet att agera. Begreppet är socialt konstruerat och är ett praktiskt begrepp. Den som undertecknar stadsplaneförslaget kan aldrig slippa ansvar. Men om det inte finns någon juridisk handling vad händer då? Skulle inte stadsarkitekten ingripit beträffande "Lågvattenmärket"? Behovet att tala om att någon underlåtit att utföra en handling uppstår när det finns skäl att förvänta sig att personen skulle ha handlat. Det är emellertid långt till att begå ett brott genom underlåtenhet. Vad hade hänt om ett barn hade rusat ut och blivit skadat?

    

                     

   I många fall finns det ansvar för den som underlåter att avslöja eller förhindra ett brott. Kände stadsarkitekten till att förändringen på nedre Götaplatsen skulle genomföras? Om så var fallet varför ingrep han inte?

   Kommer Västlänken att orsaka fara för någon annans liv? Frågan är i högsta grad berättigad. Har vi inte enligt lagstiftningen skyldighet att påpeka detta? Har räddningstjänstens krav tillgodosetts? Här kan man peka på "äkta underlåtelsebrott", när någon åsidosätter sin redovisningsplikt. GP har på denna punkt inte agerat vilket är en underlåtelsesynd. Vi har fallet då man vilseleder en grupp att begå ett säkerhetsbrott genom att tiga. Man kan också genom underlåtenhet och bagatellisering vilseleda en person eller grupp om att detta är inte så farligt. Kan underlåtenheten att inte följa Räddningstjänstens krav rubriceras som uppsåtlig?

   Det finns en accepterad princip i svensk rätt som innebär att den som underlåter att avvärja en följd kan dömas enligt ett lagrum som straffbelägger den som orsakat en effekt eller följd. Det finns således helt klart en skyldighet för den som är medveten om att det slarvats med säkerheten mm att påpeka detta även om personen ifråga inte formellt kan belastas med ett ansvar. Genomförs Västlänken kommer vi att få se ett antal processer där detta begrepp lyfts fram.

   För att någon skall kunna dömas för att ha underlåtit att göra något krävs att det har funnits en förväntan att personen eller gruppen skulle agerat. Personen (gruppen) måste befinna sig i en sådan ställning att hon kan ha orsakat effekten. Rasar tunnelröret och orsakar skada kan någon dömas för detta.

   "Garantilärans" syfte är att avgränsa kretsen av de personer som kan bli ansvariga. Men rättsplikten att handla skall anses vara så stark att den som underlåtit att förhindra en effekt skall vara "klandervärd"

   För att man skall döma för underlåtenhet att avvärja en effekt krävs att det varit möjligt att förhindra effekten. Det som gäller är att personen (gruppen) gör vad som skäligen kan begäras. Man kan således kräva mer av en person som är kunnig inom det område som det är fråga om, än av den som inte är det.

   En juridisk plan skrivs på av tre personer. Planförfattaren, stadsplanechefen och stadsbyggnadsdirektören. Dessa tre skall hängas om det går åt helvete, ansvaret är glasklart. Vem är ansvarig för ett ras i ett tunnelrör? Har detta klarats ut?


   Klocka är 1630 och det är väldigt varmt så jag sitter i källan och skriver+30gr

   God kväll

   Pelle

Utvecklingens offer

   Vi blir alla, förr eller senare, offer för utvecklingen. Det blir till slut bara en fråga om hur vi skall hantera den, hur vi skall bemöta och behandla dess konsekvenser.
                        


   Peter Hjörne har tvingats att ta ett steg, Stampen är under rekonstruktion. På ledarsidan i söndagens GP beskriver han de val han har gjort, som han naturligtvis tagit med företagets bästa som mål. Ingen utomstående är fullt kapabel att analysera och kritisera dessa affärer, som tex. "centertidningsaffären från 2005. Det är naturligtvis lätt att i dag rikta kritik mot dessa inköp när man sitter med facit i hand.

   "God granskande journalistik är central för samhället" framhåller Peter Hjörne. (Detta måste man säga som ansvarig utgivare). I sitt samtal med kulturministern lyfter han fram......"att god granskande journalistik är viktig för demokratin". Demokratibegreppet är också något som måste uppmärksammas. Men nu börjar tonerna klinga falskt.

   

             

   GP har ända sedan Harry Hjörnes och Torsten Henrikssons tid ställt sig på maktens sida. Detta arv har förts vidare och lever kvar än i dag. Han är medveten om att övervägande delen av hans läsare är kritiska mot Västlänken, men inte någon kritik har lyfts fram. Den "granskning" som gjordes av GP var ingen research. Det blev endast ett försvar, en reklamsida för tunnelns förträfflighet.

   

                               

   Peter Hjörne förvaltar ett arv, att alltid ta maktens parti och detta förhållande kan han inte bryta. Detta innebär att läsarna aldrig kan få sanningsenliga uppgifter beträffande de större projekten. Som kompensation för detta raljerar Peter Hjörne  friskt om tex "lågvattenmärket" på Götaplatsen. En ofarlig markering för att visa tidningens självständighet. Granskningen av Västlänken blev däremot av intet värde.

   Utvecklingen kommer obönhörligt att tvinga fram ett ägarbyte. Det krävs seriös grävande journalistik. Peter Hjörne inger ett sympatiskt intryck, men tiden och utvecklingen talar emot honom. GP:s ledarredaktion är strålande men saknar möjlighet att analysera makten.

  

                             

       

   Så här skrev Torgny Segerstedt på sin tid: "Regeringen, vår regering sitter och författar små noter för berlinarnas papperskorgar. Och statens informationsstyrelse överöser den svenska pressen med anmodan att tiga med ditt och datt". Hitler rasade och regeringen darrade, men det påverkade inte Torgny Segerstedt. Vi saknar någon som T.S. som kan säga ifrån, med andra ord en motpol till Peter Hjörnes inställsamhet.

   Vi står inför ett paradigmskifte i Göteborg. Den digitala explosionen tvingar fram ett annat sätt från maktens sida att bemöta utvecklingen. Den "goa" Göteborgsandan är nu definitivt ett avslutat kapitel. Makthavarnas, och även GP:s försvar för ett omodernt kollektivtrafiksystem håller inte vid granskning. Det var här GP skulle tagit ledningen, analyserat och pekat på alternativ. Peter Hjörne valde tystnaden.   Klockan är 1700 och det är +22gr.

   God kväll

   Pelle

Alexanderhugget

   Det gäller för våra makthavare att ta sig ur denna fullständigt hopplösa situation, men de måste själva inse situationens allvar. Man måste finna en väg ut, en dörr som öppnar vägen mot det nya. En befrielse från ett ok som inte kan leda till annat än elände. Mark-och Miljödomstolen kan lösa problemet, så de måste övertygas om att säga nej till Västlänken Detta måste ske inofficiellt, inga protokoll, utan ett beslut måste tas i tyst samförstånd. Det gäller att rädda staden från en situation som kan bli värre än Hallandsås-tunneln och även leda till ett totalt politiskt kaos, med åtskilliga rullande huvuden. Konsekvenserna av detta tunnelbygge kommer sannolikt att bli mer komplicerat än man befarat då förutsägbarheten är usel. Operation Västlänk får därför på inga villkor rulla igång och man måste från makthavarnas sida komma till insikt i detta. Västlänken får inte bli stadens öde. Invånarna har naturligtvis självbevarelsedrift, så företagare och hyresgäster kommer att söka sig bort från staden. Vi har redan i dag kunnat skönja dessa tendenser.

     

                                                 

   Säger Mark-och Miljödomstolen ja till projektet så tvingas politikerna av prestigeskäl att genomföra detsamma. Konsekvenserna av detta kommer politiskt att visa sig i valet 2018 men få sin fulla genomslagskraft 2022. Ett elände tar sin början som kommer att följa staden i tio-femton år framåt. Detta måste förhindras på ett så smidigt sätt som möjligt, det gäller makthavarnas anseende och auktoritet.

   Att Mark-och Miljödomstolen kan övertalas att leverera ett nej borde inte vara så svårt. Vi skall komma ihåg att EU tidigare tagit sin hand ifrån detta projekt genom att vägra lån. Anledningen till detta vet vi inte, men man kan inte utesluta att sunda förnuftet spelat en viss roll. Knuten ligger nu i att kunna formulera ett svar som politikerna kan använda för att dra sig ur projektet utan att förlora ansiktet. Detta kommer utan tvivel att tillhöra den högre kursen i formuleringskonstens historia, men är inte på något vis omöjligt. Förutsättning är att detta görs i samförstånd. Det finns inte några vattentäta skott som omöjliggör ett sådant förfarande. Samtliga involverade kommer till slut att inse att detta är en förnuftig väg att gå.

   Våra politiker kommer naturligtvis att spela upp en "underbar charad". Det gäller att visa upp ett tillstånd av fullständig oförståelse inför denna nya situation. Man måste ge sken av förtvivlan, be om ursäkt, lova bot och bättring. Syndabocken är redan utvald då Trafikverket får ta på sig hela skulden. De har inte insett projektets svårighetsgrad, inte dess fulla vidd. Så här kan det låta i TV inför Västnytts reporter:

 "Vi ansåg att vi anlitat Sveriges främsta experter. Vi ville göra det bästa möjliga för Göteborgs framtid, men vi får stå för konsekvenserna, Alla beslut har tagits i demokratiskt samförstånd men vi tar vårt ansvar och avgår. Vi kommer också att fatta ett beslut på nästa KF-möte om att tillsätta en granskningskommission. Vi anser det är viktigt att detta görs i samråd med brukarna som har givit oss förtroendet". 

    Politik är det möjligas konst, med lite hjälp av några godtrogna idioter.

   Trafikverket försvar blir naturligtvis att vi har fått ett uppdrag som skall genomföras. De ansvariga politikerna har hela tiden informerats om projektets fortskridande och även dessa svåra punkter som Mark-och Miljödomstolen pekar på har synliggjorts. Vi har tidigare redovisat ett förstärkningsalternativ, men av någon underlig anledning avfördes detta i ett tidigt planeringsskede.

   Politiker är kapabla att vända svart till vitt. De måste inse att situationen kräver en helomvändning under galgen. De kommer att få förlåtelse då de lyfter fram hederligheten, moralen och betonar ansvaret och invånarna kan andas ut då de slipper minst tio års helvete. Vågar man inte genomföra detta Alexanderhugg, har man inte kraft eller förmåga att se att detta måste göras, så är det djupt beklagligt.

   Det finns flera sätt att komma ur denna härva. Ovanstående är ett alternativ, en radikalt försämrad ekonomi en annan. Makthavarna har beslutat att inte stämma staten för att de norpade trängselmiljonerna, men de kan utpekas som syndabock. Ett ekonomiskt tänkande innebär att förstärkningsalternativet återigen kan hamna på agendan.

   En oberoende granskningskommission löser Göteborgs kollektivtrafikproblem. Göteborgarna kommer att erbjudas olika alternativ försedda med prislappar, men att tunneln definitivt förläggs till handlingarna är absolut säkert. (längst ner i lådan med lappen diverse utredningar, där den lades redan på 70-talet).


   Klockan är 1130 och det är +17gr.

   God middag

   Pelle

 

Makthavarnas hotade auktoritet

   Göteborg står inför ett trendbrott då makthavarnas förmåga att driva igenom sin vilja är ifrågasatt. För att auktoriteten skall upplevas som legitim krävs nämligen att händelseförloppet och det sakliga innehållet uppfattas som riktigt. När övervägande delen av invånarna ifrågasätter de styrandes förmåga att leda staden förlorar ledarna sin legitimitet och det blir dags att avgå. Skulle Mark-och Miljödomstolen säga nej till Västlänken är detta den göteborgska politikens absoluta kollaps. Anseendet för staden och dess ledning finns inte längre, men den fysiska staden kommer alltid att leva kvar, för dess läge kan aldrig ifrågasättas.

   

                              

   Makthavarnas inflytande, deras anseende, status och ära som innovatörer vittrar sönder. Prestigen, detta sociologiska begrepp, som är ett mått på hur kollektivet värderar sina förtroendevalda är i högsta grad hotad . Inom vissa kulturer har man valt att begå självmord istället för att förlora sin heder. Den är alltså starkare än överlevnadsinstinkten. Frågan blir då, hur långt är man i Göteborg beredd att gå för att undvika en socialt beklämmande situation. Stadens anseende formas i den konkreta verksamheten, i stadens ledarskap och stadens innovativa arbete. En stads anseende byggs upp av de människor som har med staden att göra. I Göteborg är det den politiska kartellen som dominerar. Den har satsat hela sitt politiska anseende på detta tunnelbygge som senare har visat sig vara en flopp. Är Mark-och Miljödomstolen beredd att försätta Göteborgs politiker i denna situation genom att säga nej? Vad som än händer blir konsekvenserna mycket stora.

   Inte sedan boktryckarkonstens genombrott har ett teknikskifte som digitaliseringen utmanat maktstrukturen, förändrat vårt sätt att leva, kommunicera och lära. Detta styr i dag vår verklighet.

    

                           

   Det föreligger tre olika auktoritetstyper; rationell, traditionell och karismatisk. Makt kan definieras som "sannolikheten för att få igenom sin egen vilja i en social relation trots motstånd, oavsett varpå denna sannolikhet beror" (Max Weber)

   Hierarkin definierar de formella relationerna och kommunikationskanalerna inom organisationen. Detta ger makthavarna vissa rättigheter. De innehar positionsauktoritet som är grundat på traditionen. Denna legitimitet är i dag ifrågasatt. Röster höjs ur folkdjupen på omedelbar avgång.

   

                                  

   Karismatisk auktoritet innebär att ett antal kriterier måste uppfyllas. Misslyckas ledaren under en längre tid med att förverkliga målen försvinner hans karisma.

   Den karismatiske auktoriteten är en ledare utrustad med mycket ovanliga egenskaper som inte kan nås av vanliga människor. Han betraktas som ett ideal. Denna  "kraft" blir emellertid ohållbar i längden så den måste förändra sin karaktär. Den måste tex bli en "byråkratisk" organisation för att överleva. Karisman rutiniseras. 

   

   I nästa blogg kommer jag att skissa på en väg ut ur detta trauma. Göteborg har stora problem. Det finns alltid vinnare och förlorare. Det gäller att förlägga skulden där den gör minst skada. En stadsplan har förutsättningar att lyckas om alla har något att vinna på förändringen. I detta fall får man nog ta till knep som ligger lite utanför det normala. Det krävs sannolikt ett Alexanderhugg.

   Tanken är fri och vi har tryckfrihet.


   Källa: Max Weber


   Klockan är 1015 och det är +16gr.

   God morgon

   Pelle

Förmågan att bedöma.

   "Den mentala förmågan att fatta rationella beslut är en del av personlig mognad och avgörande för att en person skall kunna beläggas med ansvar" (Wikipedia)

   Har politiker och makthavare alltid denna förmåga att fatta visa beslut? Svaret måste bli ett nej. De styrs av "valperiodssyndromet" och har heller inte förmågan att inse sin egen begränsning. Denna egenskap skadar alla.

   Enligt Sokrates krävs det visdom för att omdömet ska fungera. "hur får man då ett bättre omdöme?" Jo, genom att bli vis, men vad är visdom? Ordet filosof kommer av grekiskan, "en som älskar visdom". (Philo= älskar, sophos= visdom)

   Sokrates ansåg att det finns två sorters kunskap: praktisk kunskap och sann kunskap. Den praktiska kunskapen är nödvändig för att man skall kunna överleva och sann kunskap är kunskapen om det eviga och oföränderliga. Endast sann kunskap är visdom. Man behöver inte vara så klok i dag för att överleva. Det som är nödvändigt är att begripa de idéer och tankar som ligger bakom dessa fenomen som uppträder i vår värld.

  

                    
   

   Denna brist på omdöme, som vi helt klart kan skönja i Göteborg, bottnar i bristen på sann kunskap. Man förstår inte heller vikten av att omge sig med kloka rådgivare som besitter sann kunskap. I vår historia finns det många exempel på detta fenomen och i många fall har det slutat  med en katastrof.

   För att känna meningsfullhet i tillvaron gäller det att sträva efter en gemenskap med de personer man företräder. Kan våra makthavare i Göteborg känna meningsfullhet när större delen av invånarna är missnöjda med arbetet de utför? Har de aldrig frågat sig varför? Är de rädda? Vågar de inte kommunicera, eller begriper de inte vad besluten innebär? Inser de inte att välbefinnandet och glädjen inställer sig först när man skapar något bra och gör andra lyckliga?

   Man måste lyssna, följa sin intuition, är våra makthavare känslomässigt invalidiserade?  Livet är fullt av irrationella händelser, allt förändras med tiden.  Detta kräver att man är öppen för andras åsikter och är du inte mottaglig så är du dömd att bli en förlorare.

   Människan vill bara höra de sanningar de förstår. Kommunikationen hamnar då på den verklighetsnivå som personen befinner sig på. Hur skall man då kommunicera för att få de ansvariga att förstå? Något som sträcker sig utanför valperioden? Hur skall  dessa oersättliga kulturella värden kunna räddas? Skall invånarna hamna i ekonomisk misär?

   En filosof är en människa som vill hjälpa sina medmänniskor att hitta sanningen bakom alla siffror. Det avgörande är inte hur många som kliver av i Haga, eller hur många tåg som krävs per tidsenhet. Göteborg är odiskutabelt på fel väg. Makthavarna försöker tvinga på invånarna något de inte själva begriper. De samtalar inte då de varken förstår eller vet hur man skall bära sig åt. De är fruktansvärt rädda för att avvika från gruppen. Kartellen dödar all kommunikation och konsten att samspråka  är därmed död.

   Vår förmåga att analysera kan utvecklas och därmed ökar möjligheterna att bena upp problemen. När man inser att saker och ting kan ses på olika sätt, och förstå varför, då har man kommit en bit på den väg för att kunna leda utvecklingen åt rätt håll.

   Västlänken är en känslomässig cancersvulst, men fullt operabel.


   Klockan är 1630 och det är +19gr. Lite regn då och då.

   God middag

   Pelle

Äldre inlägg