Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från april 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Västlänkskartellen och ansvarsfrihet

   Ansvarsfrihet är ett juridiskt begrepp för tex organisationer och normalt så beviljas ansvariga ansvarsfrihet, men inte alltid, när man bevisligen kan påvisa uppenbart slarv med andras ekonomiska medel. Detta påverkar organisationens rätt att stämma de ansvariga personerna för hur de har skött sitt uppdrag. Att inte bevilja ansvarsfrihet kan ses som en markering att man inte är nöjd med arbetet, att man misstänker att allt inte har skötts korrekt. Praxis är, att ledamöter som inte beviljats ansvarsfrihet, inte får förnyat förtroende.

  

                            

   Ovanstående gäller främst i aktiebolag, men skulle mycket väl kunna tillämpas på "Aktiebolaget Göteborg", närmare bestämt på dess "utväxt" Västlänkskartellen. "Aktieägarna", skattebetalarna skulle i princip kunna väcka skadeståndskrav, kanske det handlar om brott jämlikt Brottsbalken. Det finns en preskriptionstid som utgår ifrån när "brottet" upptäcktes som sannolikt förhindrar en stämning. Att åberopa "force majeure" (code Napoleon) från makthavarnas sida beträffande Västlänken är naturligtvis helt uteslutet.

   Alla är fullt medvetna om vilka de ansvariga är, men för att föra en principiell saklig diskussion så har här namnen utlämnats.

   De ansvariga har fullt medvetet förvägrat "aktieägarna" en dialog när de sagt nej till en oberoende granskningskommission. "Brottet" kan därför rubriceras som försnillning av skattemedel, som i denna stund uppgående till 1,1 miljarder kronor (ränta ej medräknad)


   Som alla förstår, är ovanstående inget annat än en tänkt vision av ett juridiskt fall som aldrig någonsin kommer att äga rum. De ansvariga är fullt införstådda med sakförhållandet och medvetna om att de aldrig kan ställas till svars för ovanstående "brott". Detta trots att "försnillningen" drabbar 75 procent av "aktieägarna". Man fortsätter således obönhörligt med att stjäla av skattebetalarnas pengar, deras attityd är kriminell.

   Lagstiftare, investerare och allmänhet kan inte lita på informationen som kommer från projektets huvudmän som rör kostnader och intäkter. Den reella trafikintensiteten brukar vara 50 procent mindre än de kalkylerade, och antalet passagerare överskattas med ca 100 procent (Bent Flyvbjerg). De ansvarigas agerande mot denna bakgrund är oansvarigt. De måste ställas till svars för sitt oansvariga beteende, och att demolera staden är definitivt ett brott.

   Att över hälften av invånarna skulle var bakåtsträvare, gnällmånsar och rättshaverister faller på sin egen orimlighet. Det går inte att sätta halva Göteborgs befolkning i fängelse eller döma dem för förargelseväckande beteende. Det är invånarna som tillsätter och avsätter dessa politiker, vilket de tycks ha glömt.

  " Bondeuppror" har genom historien visat sig vara ett reellt hot mot makthavarna. Upproren har haft en lokal karaktär, men de har haft en kort tid av sammanhållande politisk makt. Det mullrar nu i leden i Göteborg och att denna kraft kommer att påverka de politiska förhållandena i staden är ställt utom all rimligt tvivel.


   Klockan är 1100 och det är +10gr.

   God middag

   Pelle

Sverige och myndighetsutövningen.

   Sverige är ett land i förfall. När inte myndighetsutövningen fungerar så är detta ett tecken på att färden utför accelererar. Detta gäller både på riksplanet och på det kommunala planet. Ansvaret är ett diffust begrepp, det blir en pseudo-utövning från myndigheternas sida, en charad inför galleriet. Dessa ord kräver naturligtvis en förklaring, kan det verkligen förhålla sig på detta sätt.

   

                 

   När jag på min tid åkte buss till jobbet blev jag sittande bredvid en av Göteborgs åklagare. När jag sa vad jag arbetade med blev svaret: "fy fan, ni skulle sitta i fängelse hela drösen, men det är så jäkla svårt med bevisningen. En och annan pizzabagare kan man nog få fälld, men ..." . Så vad gäller i Sverige i dag?

   Myndighetsutövningen i Sverige styrs av förvaltningslagen och myndighetsförordningen, men de har också att rätta sig efter brottsbalkens 20 kapitel och alla andra kapitel i samma balk. Domstolarnas tjänstemän har att rätta sig efter rättegångsbalken. Myndigheterna skall också rätta sig efter de speciallagar som berör deras område. Som planerare hade jag alltid en jurist med i teamet som kunde svara på alla dessa frågor som dök upp. För en stadsplan är juridiskt bindande. Det glasklart att myndighetsutövarna inte på något sätt innehar någon juridisk immunitet, men var ligger då haken?

   Åklagarna tar alldeles för lätt på brott som sker i myndighetsutövningen. Då åklagaren är statsanställd så tenderar polisanmälningar och inledda förundersökningar att läggas ned på ett tidigt stadium. Här agera JO och JK på samma sätt som åklagarna. Allvarliga förseelser leder inte ens till någon reprimand. Åtal för tjänstefelsbrott är mycket sällsynta. Polis, åklagare, JO och JK utgör på detta sätt en säkerhetsrisk, då de faktiskt agerar aktivt och möjliggör att brottsliga myndighetsutövare kan slingra sig undan lagen. Vi har lagar, men de används inte. De begår således själva brott när de döljer att brott har skett.

   Våra politiker struntar i att korrigera lagar så att de inte bryter mot våra grundlagar eller mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. De gör juridiska misstag i sina skrivelser men vägrar att revidera handlingarna när detta påpekas.

   Den verksamhet som bedrivs av myndigheterna i dag haltar betydligt. Den är inte på något sätt kompetent och detta måste vi inse, då detta i högsta grad gäller för vår stad Göteborg. De håller varandra om ryggen, de ger sken av rättvisa som enbart blir en charad för galleriet.

   Den enda väg som är möjlig för invånarna är att rösta bort maffian i valet 2018. Förhoppningsvis kan detta leda till en förändring. Vi måste förhala ärenden så mycket som möjligt. Byggnadsnämndens ordförande (MP) betraktar jag som en katastrof för staden.


   Källa: Newsvoice-Michael Zazzio


   Klockan är 1045 och det är +6gr.

   God morgon

   Pelle

Infrastrukturprojekt- sanning och lögn.

  Dessa nedanstående uppgifter har framtagits av Bent Flyvbjergs forskarlag. 258 infrastrukturprojekt i olika världsdelar inom transportsektorn har synats och utvärderats. Man har noterat kraftigt ökade kostnader jämfört med budget.

          ÖVERKOSTNADER

         45 procent för järnvägar

         34      "       "   broar och tunnlar

         20      "       "    vägar.

   Sammantaget så drabbades 90 procent av fördyringar


         SVENSKA PROJEKT

         Arlandalänken blev 21 procent dyrare

         Öresundsbron    "   26     "          "

         E18 sträckan mellan Enköping och Bålsta blev 179 procent dyrare.

         Hallandsås tunneln blev ca 700 procent dyrare

 

   Beträffande järnvägsprojekt visade sig den reella trafikintensiteten vara drygt 50 procent mindre i genomsnittet än den kalkylerade.

   Antalet passagerare överskattades med en bit över 100 procent.


   Följande observationer kunde göras om trafikprognoserna.

   ¤ 84 procent av passagerarprognoserna för järnvägar var felaktiga med +- 20  procent.

   ¤ nio av tio järnvägsprojekt överskattade trafiken.

   ¤ 50 procent av trafikprognoserna för vägar var felaktiga med +- 20 procent.

   ¤ Bristen på precision återfanns i samtliga undersökta länder

   ¤ Felen är konstanta under de trettio år som studierna täcker och prognoserna har inte blivit bättre.


         KONSEKVENSER

   Cost-benefit analyser blir kraftigt missvisande. Vilket leder till projektens inverkan på samhälle och miljö som utgår från prognosticerade kostnader och trafikintensitet förändras.


         SLUTSATSER

   ¤   Lagstiftare, investerare och allmänhet kan inte lita på informationen från projektens huvudmän och planerare angående  kostnader, intäkter och risker för stora infrastrukturprojekt.

   ¤ Det finns ett stort behov att reformera handlingsprinciperna och planeringen.


   Underskattade kostnader+ överskattade intäkter=Godkänt projekt.


   Källan: Dessa uppgifter och slutsatser är helt och hållet Bent Flyvbjergs egna.


   Vad kommer nu Västlänken in i detta sammanhang? Det är det som en granskningsgrupp måste bilda sig en uppfattning om. Att dra igång Västlänken utan vidare är direkt oansvarigt.


   Klockan är 1800 och det är + 8gr.

   Go kväll

   Pelle

  

Megaprojektens svagheter.

   Gårdalänken har visat på Västlänkens svagheter. Detta innebär att en oberoende granskningskommission ovillkorligen måste granska samtliga de trafikalternativ som nu föreligger. Den främste experten på detta område, Bent Flyvbjerg, säger att problemen med dessa megaprojekt är välbekanta. Han säger utan att tveka följande: "De som planerar megaprojekt är ofta direkt ohederliga. De överskattar fördelarna rent systematiskt och de underskattar kostnaderna".

   

                       

   Strategin är att komma igång och gräva ett hål, och göra det så stort att alternativen försvinner. Falska lönsamhetsuppskattningar är här ett sätt att lyfta stora projekt. Det gäller att höja städers och länders modernitet, för det ligger en tjusning i det storslagna. Därmed förtas fördelarna av de mindre imponerande alternativen.

   Flyvbjerg säger i artikeln, "Survival of the un-fittest", att de minst meriterade projekten får byggas därför att lönsamhetsberäkningarna är så vilseledande optimistiska. Ingenjörer är glada över att utveckla ny teknik, politiker frossar i synlighet, de bygger monument över sig själva och allting utvecklas. Det är inte alltid ett megaprojekt blir ett ikonbygge som "Sydney Opera House" som ritades av arkitekten Jörn Utzon.

   Megaprojekten leder oftast till sin undergång. Flyvbjerg framhåller att då sådan projekt tar så lång tid att bygga kan orelaterade händelser producera stora bakslag, "Tiden är som ett fönster genom vilket svarta svanar kan flyga". Denna teori förklarar hur oförutsedda händelser formar vår historia. "Ju större fönster, desto flera svarta svanar"

   Regeringar i vissa länder ser investeringar i infrastruktur som ett sätt att stimulera tillväxten (Kina, Indien, USA). Stora mammutföretag driver här på utvecklingen, vilket i många fall inte visat sig varit så klokt, det är lätt att börja, men svårt att stoppa.

  

                    

   Seattle-projektet bekräftar Flyvbjergs slutsatser. Projektet är i dag två år försenat, för det har tillkommit "uncalculated"  kostnader. Man pumpar ut miljontals liter vatten, som i sin tur påverkar den omgivande marken. Närliggande byggnader uppvisar redan sprickor i grund och stomme. Men konsulter inköpta av makthavarna anser att dessa risker och skador är hanterbara. Nu över till Göteborg.

 

                           

   Västlänken är ett politiskt projekt där samtliga inblandade har överskattat fördelarna och underskattat kostnaderna. Gårdalänkens bidrag är primärt att för invånarna fokusera på Västlänkens svagheter. Trafikverket har erhållit ett politiskt uppdrag att genomföra denna tunnel och T-verket gör det bästa av situationen, ett i högsta grad oförutsägbart projekt. Situationen visar nu, med all tydlighet, att en oberoende granskningskommission snarast bör tillsättas för att reda upp problemen. Gruppen bör peka på de svagheter och risker i de alternativ som nu föreligger. Kloka makthavare inser att detta bör göras innan valet 2018.

   Denna granskningsgrupp bör om möjligt ledas av Bent Flyvbjerg.


   Klockan är 1145 och det är +10gr.

   God middag

   Pelle

Propaganda

   Vi oroar oss för propagandan för Västlänken, för vi inser att sanningen om de verkliga kostnaderna kommer vi aldrig någonsin att få reda på då det finns så många olika sätt att räkna på. Oberoende ekonomer kommer att räkna på sitt sätt och maktens hantlangare på ett annat sätt. Det som är viktigt är att förändra människors uppfattning i  frågan, ge en vacker bild av makthavarens mål, det gäller att väcka känslor med vackra perspektiv som kan kombineras med tillrättalagda siffror och ord. Det är irrelevant om det är sant eller falskt.
                                            

                                                 Noam Chomsky.

   Amerikanen Noam Chomsky har en "propagandamodell" i sin kritik av USA:s utrikespolitik. Han säger att "propaganda" är för en demokrati vad våld är för en diktatur. Propagandaministern Goebbels sa följande: "Det spelar ingen roll om propagandan är rå och vulgär eller om det som sägs är sant. Det viktiga är att den har avsedd effekt". Det var han som såg till att de "rätta" åsikterna framfördes i pressen mm. Det utgick dagliga direktiv till de tyska tidningsredaktionerna om hur känsliga ämnen skulle behandlas. Många tyskarna upphörde att läsa tidningar då de insåg att det mesta var lögn.             

                  Några av de nu ansvariga för propagandan av Västlänken.   Den svenska propagandan är en svag krusning på propagandans ocean, men den finns där. Det blir emellertid svårare och svårare för makten att övertyga invånarna om vansinnigheter då internet har kommit för att stanna. Det är enkelt att få reda på vad andra nyhetskällor har för uppfattning, så världen har verkligen förändrats.

   Historiker framhåller i dag att Hitlers närmaste män var utbytbara, men Goebbels talang var ovärderlig. Goebbels var äregirig och intelligent. Han blev filosofie doktor vid universitetet i Heidelberg, och han var elak. Det var Hitler som värvade Goebbels för sin sak när han hade skrivit sin bok Mein Kampf år 1924. Tyskarna utsattes från och med detta år för propaganda. Det tar tid för att lägga en grund för ett projekt, att få människor att inse vilken väg som måste väljas för att uppnå lyckan och ett tusenårigt rike.

    

                                       

                      Goebbels var ovärderlig för Hitlers propaganda.

   Operation Barbarossa var den största militära operation i mänsklighetens historia. Men ändå blev det en vändpunkt för Hitler och hans generaler. De hade gripits av storhetsvansinne. Kriget skulle vara avslutat innan vintern men soldaterna frös ihjäl och transportfordonen fungerade inte i den stränga kylan. Man hade förträngt att det fanns något som hette Sibirisk vinter.

   Propagandan för Västlänken har pågått i årtionden men med olika intensitet. Det är först på senare tid den har bemötts med starka sakliga angrepp. När människor inser att det är allvar så skärper man sig och konstruktiva idéer väller då fram. Politikernas uppfattning är att skattepengarna är deras, och att det därmed är fullt berättigat att lägga dessa pengar i ett hål i marken. Skattebetalarna behärskar inte problematiken, för de ser inte storheten i tunnelprojektet, så vi måste övertygas med propaganda. Politikerna har här fel, vi köper inte detta övertalningsförsök, våra kunskaper är i dag så stora att vi genomskådar lögnen, propagandan får motsatt verkan.

  

              
GP har tagit på sig uppgiften att "syna" Västlänken. Vad detta innebär vet vi icke , då de första artiklarna var intetsägande, men det lär komma flera. Kan vi förvänta oss en "propaganda light"? Från denna tidning som alltid tagit parti för makten. Det skulle vara ett stort steg om GP denna gång prioriterade grävande journalistik, en research värd namnet. Sverige och Göteborg är feghetens, och den utspädda mellanmjölkens land. Man får inte förhäva sig, utpeka ansvariga, kräva ersättning, allting skall glida fram, och sakta försvinna in i den politiska dimman. 

 

   Klockan är 1100 och det är +6gr. Kung Bore regerar.

   God middag

   Pelle

Äldre inlägg