Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från januari 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Inför valet 2018

   Sammanträdet den 28 januari 2016 gav ett klart besked om kartellens makt över ledamöterna, De hade i god tid fått reda på det sakliga läget, men ingen tvekade att trycka på ja-knappen när det blev aktuellt för votering.

   Det är ca 2,5 år kvar till nästa val, som jag vill rubricera som ett ödesval för staden. Det måste bli ett slut på korruption och i dess förlängning den nedbrytande infrastrukturpolitik som förs. "Maffian" är stark, välorganiserad med kommunikatörer och en påkostad propaganda-apparat. De anser sig ha tolkningsrätt på sanningen och därmed blir det enbart en envägskommunikation. Kartellen är det första steget på demokratins förtvining och i praktiken diktaturens inträde på scenen.

   Oppositionen är stark men tyvärr splittrad. Inför valet måste därför en samordning komma till stånd. Det blir annars en enkel uppgift för kartell-anhängare att skjuta in kilar och på så sätt splittra, söndra och härska. Det blir lätt att bibehålla makten och göra kartellen till ett permanent tillstånd, varför skall man ändra på något som i praktiken fungerar? Man kan då lättare förvilla allmänheten och fortsätta att regera. Demokratin blir bara en pseudo-demokrati som i Putins rike.

   Karaktären på oppositionens arbete har efter den 28 januari ändrats. Sakfrågorna har avlägsnats från agendan och det är nu maktfrågorna som bör lyftas fram och diskuteras. Men med en splittrad opposition blir vi lätt utmanövrerade och vårt mål går därmed förlorat och staden drivs in i kaos.

   Det krävs därför en förnuftets kartell, vars primära uppgift blir att fokusera på att krossa Västlänkskartellens marodörer, helt enkelt en motpol till Västlänkskartellen. Det är hög tid för det nu, för makt måste mötas med makt.  Alla andra politiska frågor kvarstår, men får underordna sig huvudfrågan, nämligen att få ett politiskt paradigmskifte till stånd i Göteborg. Den konkreta uppgiften blir att tillsätta en beredningsgrupp som utreder Västlänken och infrastrukturen, underförstått är att Västlänken måste bytas ut i paketet och ersättas med ett alternativt trafikförslag.

   Oppositionen består i dag av två mindre partier, SD och VV, samt en politisk "vilde", en moderat, som sparkats ut ur sitt parti för att han dryftat sig till att säga sanningen. Därmed blev han omedelbart ett hot mot den korrupta ledningen. Detta parti har på sista tiden tappat åtskilliga medlemmar på grund av att de totalt förlorat kompasskursen. När en i ledningen säger "att vi skiter i vad ni tycker" är det nog dags att ställa sin plats till förfogande. Men partiet är kraftlöst och orkar inte förändra sin politik. Många medlemmar är i dag vilsna och vet inte vart de skall ta vägen.

   Som en tredje kraft i förnuftets kartell bör ett nytt parti därför ingå. En förstärkning som gör oppositionen jämställd med Västlänkskartellen, betydligt starkare på grund av att allmänheten inser att vi gör skäl för namnet förnuftets kartell. "Vilden" bör med rätta bli ledare för detta nya parti- och alla vilsna moderater som irrar omkring har därmed erhållit ett nytt hem. Vad partiet skall heta är en annan fråga som kan diskuteras inom oppositionen.

   Vi börjar nu med energi och hopp om att få skutan Göteborg på rätt kompasskurs inför valet 2018.


   Miljöprövningen av Västlänken har jag berört i en annan blogg. Skulle det till äventyrs bli så, att Mark-och Miljödomstolen säger nej till Västlänken så ändrar inte det på ovanstående text. Göteborg behöver verkligen en ny ledning.


   Klockan är 1615 och det är + 3,4gr.på min nya digitala termometer.

   God kväll

   Pelle

Miljöprövningen av V-länken-en analys.

   Vi göteborgare lever i förhoppningen om att våra miljöansvariga myndigheter ser till att tydliga miljöintressen kommer att ligga till grund för att uppnå bästa möjliga politiska beslut när det gäller infra- strukturen för staden. Men det är inte alltid det blir så.

   Erfarenheten säger att infrastruktursatsningar nästan helt baseras på politiska visioner och överenskommelser. De tjänstemän och expertis som har till uppgift att bevaka miljö och kultur tystas ner. Remissförfarandet följer en viss metodik där slutsatsen blir densamma, man godkänner förslaget under vissa protester under den obligatoriska remiss- processen. Bilden blir ändå enighet efter att vissa förändringar har lovats och kanske vidtagits under arbetets gång. Detta är en välbekant charad som spelas upp inför allmänhetens ögon. Med artiga fraser kollegor emellan, lägger man saker och ting tillrätta under gemytlig former. Att sätta varandra på det hala är uteslutet då man måste träffas senare med andra projekt. Politiska företrädare går i god för att besluten är seriöst förankrade och invånarna kommer dessutom att bli "rikt belönade". Visst har det funnits en del trädkramare vilket man inte kommer ifrån vid förändringar. Så går troligen resonemangen på dessa möten och alla nickar förstående.

   Befintlig kompetens på miljöområdet bakbinds av partipolitiska överenskommelser mellan kommunalråd, miljöminister, infrastrukturminister och EU-kommissionär. Därtill kommer, att man naturligtvis inte kan ifrågasätta regeringens tidigare beslut beträffande det Västsvenska paketet.

   Miljöbalkens krav på alternativa lösningar, avseende inverkan på människor och miljö, har inte uppfyllts beträffande Västlänken. Men uppgiften tolkas så att den begränsas till ett i efterhand legitimerat beslut. Med andra ord, så  har Gårdalänken  i ett tidigt skede avfärdats som ett icke realiserbart alternativ. Verkets uppgift blir således att i praktiken gå i god för att framlagda uppgifter inte innehåller några felaktigheter. Det räcker således med att ha ägnat en timma på ett förslag för att avfärda detsamma. Därmed har man uppfyllt miljöbalkens krav på alternativa studier. Detta borde i sanning kunna ifrågasättas. Men ord kommer att stå mot ord- och verket spelar här inget annat än gisslans roll.

   Tjänstemännen i den avslutande miljöprövningen tvingas acceptera att uppgifterna måste betraktas som korrekta och de kommer att finna sig i detta.

   Men vad säger då Miljö-överdomstolen vid ett eventuellt överklagande inför denna charad? Kommer det att uppvisas en transparant beslutprocess när det gäller Västlänken? Mot detta står den kultur av dolda uppgörelser mellan myndigheter samt tillhörande nedtystning av saklig kritik från tjänstemän och utomstående expertis, detta som vi under flera år har tvingats att bevittna.


   Som göteborgare i en demokrati måste vi kräva att fakta, kunskaper och delbeslut öppet skall redovisas hela vägen upp till det sista beslutet.

  I denna härva, denna charad som spelas upp, ligger enormt mycket politisk prestige. Dessutom ligger i potten  många miljarder kronor som måste förbrukas. Detta väger otroligt tungt, så sannolikheten att Västlänken slinker igenom i prövningen bedömer jag som stor. Hur det blir vid en överprövning är det också svårt att sia om, varför skulle moralen plötsligt tendera att bli annorlunda?


   SLUTSATS

   Att bara avvakta Mark-och miljödomstolens beslut är ett fel sätt att använda tiden fram till valet 2018. Det måste komma till ett avgörande den politiska vägen för att vinna kriget mot marodörerna. Västlänkskartellen måste slås ut i valet av en annan kartell. Det måste bildas ett nytt parti som suger kraft från alla de andra partierna i Västlänkskartellen. Det måste resultera i ett valresultat som är odiskutabelt. Klarar vi inte detta under tiden fram till valet så förlorar vi troligen kampen mot marodörerna. Det nya partiet under ledning av Martin Wannholt skulle kunna få en grundstomme av moderater som aldrig någonsin skulle kunna tänka sig ställa upp tillsammans med Västlänkssympatisörer. Ett logiskt namn träder då fram nämligen  "Göteborgs-demokraterna"

   Det hela blir en fråga om tålamod och planering fram till valet. Vi förlorade slaget den 28 januari men vi vinner kriget som avgörs 2018.


   Klockan är 0715 och det är +3gr.

   God morgon

   Pelle


  

Enfaldens seger.

  Att Västlänkskartellen skulle krackelera på Börsen den 28 januari var naturligtvis en orealistisk tanke, men som så mycket annat måste även detta prövas.

   Förtroendet för Västlänkskartellen och dessa politiska partier är nu totalt förbrukat. De valde förräderiets väg, dumheten och konfrontationen. Konsekvensen av detta val den 28 januari 2016 leder till att ett nytt parti måste se dagens ljus, det finns ingen annan väg.

  För att en demokrati skall fungera krävs det öppenhet och dialog, respekt för kulturella värden och andras åsikter. Existerar inte detta så förtvinar demokratin och kvar finns endast ett ensidigt diktat samt en brist på förnuft. Det är ett tragiskt tillstånd som makthavarna  har försatt oss i. Vad händer när förnuftet inte längre finns? Skall motparten välja konfrontationen eller ge upp kampen inför dumheten och hänsynslösheten? Detta är en klassisk frågeställning- som i vår värld många gånger slutat i krig. 

  " Det skulle innebära en genomgripande politisk reform om det sunda förnuftet kunde breda ut sig lika snabbt som enfalden". Sagt av Winston Churchill.

   Makthavarna i Göteborg har nu i princip lämnat över stadens nycklar till "marodörerna", de som under en längre tid belägrat staden. Dessa människor vars avsikt är att penetrera staden med ett tunnelrör, vilket i realiteten innebär en fysisk våldtäkt på staden. Detta datum, den 28 januari 2016, kommer därför för all framtid att stå ristat i sten. Det är en ytterst tragisk milstolpe i Göteborgs historia som i realiteten innebär enfaldens triumf. Detta svek är ett odiskutabelt medvetet förräderi mot staden och dess invånare. Trängselskatten som tidigare var ett svek skall nu följas av ett större förräderi, nämligen genomförandet av Västlänken, denna tunneln som inga Göteborgare vill ha. Göteborgarna betraktas av makthavarna som griniga, elaka människor som helt enkelt inte förstår sitt eget bästa. Denna attityd är utan tvekan kränkande, absurd, och totalt avsaknad av förnuft och insikt.

   Politikerna har varit fullt införstådda med förslagets konsekvenser, för inget projekt har varit så analyserat av expertis som Västlänken, och inget projekt har ej heller fått en sådan nedgörande kritik. Västlänken är helt enkelt kontraproduktiv i alla avseenden. Men de har inte lyssnat, de har varit helt uppfyllda av sin egen självgodhet och hybris. De har sömngångaraktigt drivit staden mot avgrundens brant, med andra ord, de har tagit sig friheten att spela rysk roulett med Göteborgs framtid. Men deras ansvar kan inte ifrågasättas, så förtroendet som de har tilldelats har de nu svikit för andra gången och invånarna kommer inte att glömma detta. Varför skulle vi acceptera förtroendevalda som inte lyssnar, som struntar i demokratins grundprinciper?

   Att i detta skede lyfta fram sakskäl är totalt meningslöst, de lyssnar inte, har aldrig lyssnat, utan bara intaget en maktfullkomlig attityd. Kanske de har levt i tron att vi har blivit informerade? Men detta är inte fallet för handlingarna talar sitt tydliga språk. Dessa hundratals experter som lagt ner timmar av sin tid för att försöka få makthavarna att förstå, har totalt ignorerats. De har vägrat att låta en oberoende expertgrupp analysera förslaget, naturligtvis på grund av att de varit fullt medvetna om dess svagheter. Detta måste rubriceras som en medveten svekfull handling, vars djupaste avsikt för oss är obegripligt.

   Politikerna kan inte komma och säga; "Vi är inte insatta i några detaljer", för de är utan minsta tvekan direkt ansvariga. De skulle bevisligen ha tagit del av de tveksamheter som förelåg, för att kunna fatta rätt beslut. Detta oavsett om partipiskan vinet aldrig så mycket. Några har insett detta och haft kurage att gå mot strömmen. Det är här vi finner de verkliga ledarna.

   Hela projektet avslöjas nu i all sin förfärande tydlighet. Dessa sista krampaktiga försök att framställa tunneln i en bättre dager, för att få byggare och näringsliv positivt inställda genom en antydd möjlighet till hög exploatering- och att få människor att bli förförda av vackra illustrationer. Propaganda har många gånger varit förfärlig. Man märker avsikten och detta blir förnedrande för samtliga parter och avslöjar förslagets ihålighet och makthavarnas enfald.

   I dag har sveket kanske kostat skattebetalarna ca 1 000 000 000 kronor, 1 miljard av våra införtjänade pengar har gått till ingenting. Detta är en ren stöld. Dessa pengar skulle kunnat ha använts till något bättre. Tänk om de hade insett den enkla sanningen att all planering måste ske i samråd med brukarna och att man måste förvissa sig om att brukarna har förstått. Att man förslösat 1 miljard av våra pengar kan emellertid omöjligt motivera att man förslösar ytterligare 59 miljarder på en tunnel som bevisligen är kontraproduktiv. Dessa pengar får vi se som förlorade på grund av makthavarnas inkompetens och högtravande arrogans mot allt vad demokrati heter.

   Vansinnet och dumheten måste få ett slut. Invånarna kommer därför att göra allt vad som står i deras makt att förhindra att bli styrda av dessa ledare. Detta datum kommer att stå som den absoluta nollpunkten. Det är absolut nödvändigt med ett paradigmskifte om staden skall kunna möta framtiden. Må skammens rodnad stiga på dessa ansikten tillhörande de politiker som tryckte på ja-knappen och därmed ansåg sig ha rätt att styra staden mot ett mål som leder till kaos. Namnen på dessa ledamöter måste lyftas fram. Deras namn och ansikten skall återfinnas på "Wall of Shame", så att alla kan se vilka som bejakat denna förödelse. Det är absolut nödvändigt att ansvaret denna gång får ett ansikte, det är hög tid.

   På Stadsbiblioteket finns ett förslag utställt som på varje punkt överträffar Västlänken. Detta förslag har av makthållarna undanhållits invånarna och man frågar sig varför?

 

                                

             Vi har förlorat ett slag men vi kommer att vinna kriget.

   Kriget kommer att vinnas i valet 2018 med ett nytt parti för Göteborg, kanske med namnet Göteborgs-moderaterna. Ett parti med kraft som lyfter staden och som ser dess möjligheter. Det är hög tid för ett styre som vi kan ha förtroende för.


   Klockan är 0500 och det är +5gr.

   God natt eller god morgon.

   Pelle


Kompletterad 13/2-16

Ett bättre namn är nog Göteborgs-demokraterna.


  

En stadsplan och miljöbalken.

   En juridisk detaljplan är inget annat än ett kvitto på att allt har gått rätt till. En grundregel är att en ny detaljplan skall betalas av dem som får nytta av den. Att upprätta en detaljplan innebär således en avvägning mellan olika intressen. Miljöbalken kräver att alla stadsplaner skall behovsbedömmas vilket innebär en avvägning om planens genomförande kan innebära "betydande miljöpåverkan". Det är här detaljplanen för Västlänken brister. Göteborgarna har ingen nytta av detta trafikprojekt, tvärtom. Detta skall då vägas mot den "betydande miljöpåverkan" tunneln medför. Det är här Mark-och Miljödomstolen måste rikta in sin kritik. Ingreppet är inte rimligt, även en kommun kan göra fel.

   I dag vet vi att övervägande delen av invånarna inte ställer sig bakom detta projekt. Det är således orimligt att belasta invånarna med dessa kostnader som projektet medför. Mark-och Miljödomstolen inser snart att trafiken, även om den har ett riksintresse, kan lösas på ett betydligt bättre sätt, vilket gruppen för Gårdalänken  mycket tydligt har visat. Starka politiska intressen kommer således att få stå tillbaka för en förnuftigare lösning. Stadsplanen innehåller ingen realistisk genomförandebeskrivning, ej heller någon ekonomisk redogörelse värd namnet, vilket är obligatoriskt i juridiska planer. Kommunfullmäktige tar således ett politiskt beslut den 28 januari på ett ofullständigt underlag då ingen vet vad förslaget innebär ekonomiskt. Stadsplanen blir därför ett kvitto av noll värde. Till detta skall läggas att den inte heller kan uppvisa en realistisk förankring bland medborgarna.

   Det är detta som Mark-och Miljödomstolen måste konstatera i sin granskning av projektet. (Som sannerligen EU redan har gjort). Skulle makthavare i en kommun, genom tex en kartellbildning vidtaga något som strider mot miljöbalken så kan detta förhindras och planen vinner därmed inte laga kraft Trafikverket är självklart medvetet om detta och har säkerligen under hand förhandlat med ansvariga handläggare på Mark-och Miljödomstolen för att vara förberett på vad som kommer att hända. Att inte ha gjort detta anser jag vara ansvarslöst från Trafikverkets sida.

   Efter den 28 januari träder projekt Västlänken in i en annan fas i planeringen. Avgörandet förflyttas ett steg uppåt i hierarkin där avgörandet blir en strid mellan tyngre potentater. Sannolikheten är tyvärr stor att ett beslut i Mark-och Miljödomstolen måste överklagas till Mark-och Överdomstolen. Men dessa jurister drar sig inte för att sparka Trafikverkets chefer på smalbenen och de finner säkerligen ett visst nöje i att tala om vad skåpet skall stå. Måste erkänna, att det kan bli en spännande tid vi har att se fram emot. Själv är jag övertygad om att utgången kommer att gå vår väg då vi har ett fysiskt projekt att visa upp som på alla punkter slår ut Västlänken. Detta skall naturligtvis lyftas fram vid ett överklagande. Mark-och Överdomstolens handläggare och jurister kommer inte att kunna förklara bort detta alternativ då trafikpaketet kan genomföras men med ett för alla parter bättre alternativ. Ett trafikalternativ utan någon som helst inte miljöpåverkan. 

    Den juridiska delen bedömer jag kan skrivas fram ganska lätt av en ansvarig handläggare. "En avsevärd miljöpåverkan utan någon större nytta för brukarna", skulle rubriken kunna bli. Med andra ord så är Västlänken en orimlig trafiklösning. Men det hela får inte gå så fort, det hela måste ta tid för det är många punkter som måste beaktas och  kommenteras. Detta är bra, för där finns mycket att ifrågasätta, även om huvudpunkten redan är klar. Tiden fram till valet 2018 minskar också i samma takt.


   Klockan är 2355 och det är +5,7gr.

   God natt

   Pelle

Gårdalänken

   "När dumheten triumferar måste man säga ifrån. Men i grunden handlar det om att jag känner för staden och göteborgarna". Sagt av Gunnar Anjou, ansvarig arkitekt för Gårdalänken. Bättre kunde han inte ha uttryckt sig, för här finner vi kärnpunkten i hans engagemang, hans kraft som inte har med ekonomi eller politik att göra. Framtiden ser ljus ut för Göteborg när det finns arkitekter och politiker som vågar och som brinner för sanningen. Dessa människor är inte många, för de flesta följer med strömmen, det har alltid varit så.

        

                                          

                                            Gunnar Anjou

   Den 28 januari kommer ändå enfalden att segra, tack vare en odemokratisk konstruktion som denna politiska Västlänkskartell innebär. Gårdalänken kommer att förlora detta slag, men kommer till slut att vinna kriget då det är totalt överlägset Västlänken på samtliga punkter. Primärt är det ett förslag som tar hänsyn till brukarna. Gårdagruppen har nämligen förstått själva andemeningen i stadsplanering, nämligen att processen är ett gemensamt projekt. Därav denna utställning på Stadsbiblioteket. Västlänken är inget annat än ett politiskt experiment och dessutom ett uselt sådant. Förespråkarna för detta politiska experiment har totalt skjutit bredvid målet, och man måste förvånas över hur politiker har kunnat låna sig till denna monstruösa dumhet.

   I den blogg som skrevs i december 2013 uttryckte jag mig så här: "Göteborgarna behöver ett framtidsprojekt, vi måste lämna skandaler och rostiga spårvagnar bakom oss, det får vara nog nu. Det är dags att samsas om ett trafikprojekt som vi alla kan ta till oss" Kan bara konstatera att vi är där nu.

        

                            

   Gårdalänken innebär att stenstaden med sina kulturhistoriska byggnader räddas och någon risk för grundvattensänkning kommer inte att uppstå. Vi behöver inte oroa oss för att träden i Hagaparken skall sågas ner. Gårdalänken är ett klimatsäkert alternativ till skillnad från Västlänken vars stationer ligger under havsytans nivå. Gårdalänken är ett förslag som kan byggas ut i etapper, allt efter att stadens ekonomi tillåter. Inget undantagstillstånd kommer att råda med avstängda gator och en avstängd Göta led. Invånarna blir inte störda av buller och avgaser och butiksägare behöver inte oroa sig för minskade intäkter på grund av en kundkrets som lämnar området. Vi slipper befinna oss i ett krigstillstånd under ca tio års tid.

      

                   

  Detta slipper vi sänkt grundvatten som är en odiskutabel konsekvens av en tunnel

   Stationen sprängs ut i berg och stenen körs på järnväg till en kross där den förvandlas till makadam och säljs. Således ingen lera och sten som skall transporteras bort på stadens gator och dumpas i havet. Att spränga i urberg är förutsägbart, därför kan kostnaderna beräknas med större precision än för Västlänken, som inte är förutsägbart med sina tio övergångar mellan berg och lera.

   Stationen blir ett nav för trafiken och där även en snabbspårväg anknyter som tar en slinga runt de centrala delarna, där även Hisingen ingår med sina exploateringsområden. Det tar bara ca 25 minuter att åka ett varv. Fyra till fem minuter till Korsvägen och den nuvarande centralstationen. Man slipper att färdas i en mörk tunnel och utsättas för eventuella bränder, strömavbrott och kanske attentat.

   Vad kostar allt detta? Mindre än Västlänkens kostnader. Men då förutsägbarheten beträffande Västlänken är mycket svårbedömd kan överkostnaderna bli 100 procent, allt enligt den bästa expertis som finns att tillgå. Gårdalänken är med andra ord, ett billigt förutsägbart trafikalternativ.

   Finns det något läge som vi ur stadsbildssynpunkt kan tillåta högre hus, så är det här. Centralstation Gårda skall markeras i stadsbilden och där skall finnas butiker och allt som sammanhänger med ett trafiknav. "Hauptbahnhof Berlin" bör studeras där kan man kanske få idéer.

   Centralstation Gårda blir naturligtvis planerad för höghastighetståg Oslo- Göteborg-Köpenhamn. I dag kanske inte detta är ekonomiskt realistiskt, men vad vet vi om framtiden? I Västlänkstunneln kan det inte gå några höghastighetståg, för Västlänken är redan i dag ett mossigt omodernt trafikförslag.

   En detalj som jag lade märke till vid mitt besök på utställningen var en ny arena med anslutning till stationen. En arena med hela Västsverige som upptagningsområde, så vad säger Grauers om detta? Det måste nog kunna gå ihop rent ekonomiskt med detta läge, eller?

   Rekommenderar samtliga göteborgare att besöka utställningen. Det tar kanske en timma att sätta sig in i den största händelse som hänt Göteborg på kanske 400 år. Det måste nog de flesta hålla med om att detta kan vara värt en timma. En blogg skall kunna läsas på några minuter därför har jag medvetet kortat ner innehållet och utlämnat vissa punkter tex snabbspårvägens dragning som är mycket intressant.

   Gårdagruppen skall ha all heder för ett proffsigt arbete som drivits av känsla för staden och dess invånare. Detta arbete har inneburit att vi har ett realistiskt förslag. En målbild som står mot en annan målbild, ett alternativ till Västlänken. Vi har tagit ett stort steg på förnuftets väg.

   Tack Gunnar Anjou och alla övriga i Gårdagruppen.


   Klockan är 1345 och det är +4gr. Är det våren kanske?

   God middag

   Pelle

Äldre inlägg