Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från september 2015

Tillbaka till bloggens startsida

Västlänken-den sista juridiska striden

   Möjligheterna att få stopp på Västlänken är på intet sätt uttömda. Det återstår en lång process som inkluderar även ett överklagande till EU efter HD. Men det kräver vaksamhet så att man inte försitter dessa möjligheter som erbjuds.


   Mark-och miljödomstolen är en domstol vars huvudsakliga uppgift har att handlägga ärenden enligt det som föreskrivs i miljöbalken, fastighetsbildningslagen (1970:998) och plan-och bygglagen (2010:900).

   Mark-och miljödomstolarna startade sin verksamhet den 2 maj 2011. Man slog samman de förutvarande fastighetsdomstolarna och miljödomstolarna.

   Följande tingsrätter är mark-och miljödomstolar: Umeå, Östersund, Nacka, Växjö, och Vänersborg.

   Ovanstående avgöranden får överklagas till mark-och miljööverdomstolen (MÖD), som är Svea Hovrätt, avdelning 6. Mark-och miljööverdomstolen dömer och beslutar i mål som har överklagats och får som huvudregel inte överklagas. Miljööverdomstolen bestämmer att avgörandet får överklagas om det är av vikt för ledningen av rättskipningen. Detta får då prövas i Högsta domstolen (HD)

     

                         

   Högsta domstolen (HD) är en av de två högsta instanserna i det allmänna domstolsväsendet. Högsta instans i förvaltningsmål är Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta domstolen grundades av Gustav III år 1789 och dess ställning är grundlagsskyddad i regeringsformen Ledamöterna skall vara minst 14 stycken och måste vara lagfarna domare. Regeringen utser vem som skall vara domare.

    

                     

   Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat (vägledande avgöranden).

   Nu till det nya, förändringen som kan bli avgörande för Västlänken.


   Sverige skall som EU-medlem följa de regler EU har beslutat om. Följer inte Sverige dessa regler kan landet dras inför EU-domstolen, där regeringen för Sveriges talan i EU-domstolen.

   När svenska domstolar är osäkra på hur reglerna skall tillämpas, kan de begära ett "förhandsavgörande" från EU-domstolen. Alla svenska domstolar har rätt att begära "förhandsavgöranden" om de anser att hjälp behövs. De svenska domstolar vars beslut inte kan överklagas, exempelvis Högsta domstolen, är skyldiga att begära ett "förhandsavgörande".

   

               

   EU-kommissionen uppgift är att bevaka att EU-länderna följer  och genomför de regler EU har beslutat om. Följer inte svenska myndigheter EU:s regler kan ett "överträdesförfarande" bli aktuellt mot Sverige.

   Kommissionen kan också granska ett land efter en anmälan från privatpersoner som anser att landet bryter mot EU:s regler. Här finns det möjlighet att rikta klagomål på  hur ärendet har handlagts. Här krävs det juridisk expertis som vet hur man uttrycker sig. Det finns många tveksamheter som kan blåsas upp och inte minst de rent demokratiska frågorna.

    

                           

   Vi har "Lavaldomen" 2005, Franzénmålet och Rosengrensärendet där Sverige fick dra sig tillbaka.


   Som vi ser finns det ett antal möjligheter att förhindra ett genomförande av Västlänken. I vilket fall kan ärendet säkerligen förhalas över valet 2018. Men det krävs en strategi, ett bevakande av ärendet. Man måste veta vem som är ansvarig handläggare, den som skall bevaka att det rullar på. Tider för överklagande, önskvärda handlingar, nödvändiga signaturer på alla papper. Det bör helst vara någon med en position i byråkratin som tar detta ansvar, ett namn som väger tungt och som har tillgång till en sekreterare som kan tilldelas uppgiften att sköta konversationen. Man får köpa in den kraft som behövs. Det finns inget ärende som är felfritt, aldrig någonsin har jag haft ett planärende som varit helt "vitt". Krumbukterna har varit enastående särskilt på Görans tid. Nu gäller det bara att hitta hakarna. Man bör naturligtvis ta en underhandskontakt med riksrevisionen som säkerligen kan bjuda på ett och annat. Det gäller att formulera sig på ett juridiskt oantastligt sätt. Det betyder en säker jurist.

   En liten ljusglimt är naturligtvis att ärendet inte är helt obekant då man sagt nej till ansökan om lån.


   Klockan är 1700 och det är +14gr.

   Trevlig kväll

   Pelle

Göteborgs framtid.

   Stadens läge ger mycket goda förutsättningar för en hållbar vision inför framtiden. Göteborg är porten mot väster och staden befinner sig mitt emellan Oslo och Köpenhamn. Göteborg blir på detta sätt automatiskt navet för den västsvenska regionen. Läget är i all planering det primära, infrastruktur och hus kan påverkas, men läget är odiskutabelt.

   Politiken behöver en fysisk symbol som binder samman makthavare och invånare. Det är här stadsplaneringen blir ett påtagligt uttryck för den politiska viljan. Man behöver något nytt, det är inte tillräckligt att byta ut personer inom partier. Efter ett långt socialdemokratiskt maktinnehav, med sin slutna "rummet-politik", måste öppenheten sättas i centrum. Vänskapskorruptionen är seglivad, men kan arbetas bort om samförstånd kan nås i stadsplaneringen. För att konkurrera med socialdemokratin krävs ett friskt nytt annorlunda tänkande. Västlänkskartellen med S har varit helt förödande för Göteborg, dess invånare och demokratin. Det är hög tid att få ett nytt ledarskap som lyssnar på sina väljare och som har sunt förnuft.

   När man arbetar med planering får man absolut inte glömma bort att en majoritet av göteborgarna måste stå bakom utvecklingen, förstå och gilla den. Det går aldrig att uppnå total consensus, men om invånarna ogillar ett förslag så skall detta föras åt sidan.

   Det behövs en nystart för Göteborg efter några bedrövliga år. Göteborgarna måste få uppleva att de är med från början, det krävs  ett förslag som man kan vara stolt över och man måste återfå förtroendet för planeringen och politikerna. I dag befinner vi oss i ett absolut bottenläge och valet 2018 blir helt avgörande för framtiden.

    Skall vi tillåta våldtäkten på vår stad? Nej, det skall vi inte för dumheten får inte segra.

   Ett förslag som redan finns i dag är Gårdalänken som har utarbetats med utgångspunkt från stadens läge och förutsättningar. Många erfarna arkitekter i staden anser att det är ett genialt förslag. Lyckas man med "greppet", så faller bitarna lätt på plats, allting blir lätt och naturligt. Detta förslag har aldrig granskats.

   Om Västlänken står för det gamla tänkandet, så kan Gårdalänken stå för öppenheten. Ett förslag som skonar vår stad och som kännetecknas av flexibilitet och framåtseende.
                           

                         

  
Vi skall anpassa oss till en höghastighetsbana. Norrmännen vill ha denna bana och när kineserna är villiga att bygga den till ett bra pris så ökar sannolikheten för ett förverkligande. Vill Stockholm haka på så är de naturligtvis välkomna att ansluta sig till "navet" i regionen. Göteborg skulle kunna bli ledande i Sverige med "Mag-lev" tekniken, vi slipper därmed räls och syllar. Vi behöver inte alltid fråga Stockholm om lov då kommunen är fri och har planmonopol. Låt huvudstaden hålla på med sitt Slussen, de kommer inte att få råd med något annat.

   Västlänksanhängarna lyssnar inte, de arbetar oförtrutet på för att invagga oss i tron att allting redan är klart. De använder våra skattemedel för att påtvinga oss något som vi inte tror på, så strategin från makthavarnas sida är i högsta grad odemokratiskt och på gränsen till straffbar. Man vägrar att låta en oberoende expertgrupp granska projektet. Naturligtvis för man är medveten om att allt som byggts upp kommer att rasa ihop som ett korthus vid en granskning utifrån. Men man fortsätter med en dåres envishet trots vetskapen om att Västlänken är ett vansinnesförslag. Ansvariga lämnar nu det sjunkande skeppet och hoppas på att projektet med sin tyngd och drivkraft inte skall kunna stoppas. Men jag vill betona att detta är en myt. De förlitar sig på att invånarna är lata och oföretagsamma, men där har de fel.

   Det har sänkts sig en viss tystnad över projektet som kan tolkas på olika sätt. Kanske spinndoktorerna har givit makthavarna rådet att ligga lågt för att inte dra på sig kritik, kanske man har fått sig en tankeställare när EU sa nej till ansökan om bidrag. Det råder en viss ovisshet härvidlag, men detta kommer så småningom att få sin förklaring.

   

                     

                         Ledaren som skall lotsa Göteborg in i framtiden.

   Moderaterna har i dag ett stort bekymmer för de har en ledare som ingen vill ha. En ledare som har simmat i bakvattnet av den rödgröna sörjan, som en moderat en gång uttryckte sig. Den verklige ledaren sparkade man ut och gjorde sedan allt som var möjligt för att mobba honom. Hur kan man tro att någon lägger sin röst på ett sådant parti?

   Enkelt uttryckt, Västlänken är ingen framtid för Göteborg. Tunneln är en teknisk-ekonomisk, visionär bromskloss och därmed flexibilitetens motpol. Framtiden ligger i ett nytt ledarskap med realiserbara visioner och därmed sätter vi punkt för sosse-eran.

   Klockan är 0930 och det +10gr

   God morgon

   Pelle

Sverige-ett land i förfall

   Det svenska folkhemmet kommer vi inte att känna igen om ett decennium då det krackelerar bit för bit. Signalerna är många och kan inte misstolkas, de är konkreta och tydliga. Vi matas ständigt med nya eufemismer som skall rättfärdiga den nya politiken. Gamla värderingar har förlorat i betydelse. Sverige vårt fosterland gäller inte längre, det har övergått till något diffust allemans land, där ordet svenskhet är tabu.

 Men vi är trötta på att se hur den offentliga sektorn förfaller. Vi är förbannade över att makthavarna spelar bort våra pensioner och att ålderdomshem byggs om till flyktingmottagningar. Det räcker nu, vi har fått nog.

   Några ord hämtat från "Newsmill": "När det gäller frågor som rör invandring och asyl. Det har alltför länge, i politiken och i det offentliga samtalet, rått ett öststatsliknande klimat, där den som har en kritisk hållning utifrån fakta riskerar att stämplas som psykiskt störd, förhållandevis lidande av någon fobi som resulterar i aversioner mot främmande människor, religioner eller kulturer".

   Sverige behöver en annan strategi. Vi skall ta emot folk som håller på att förintas. Vi skall hämta dem direkt från dessa läger. Vi skall ge dem skydd i Sverige,men inga utfästelser om livslångt försörjningsåtagande, för man måste ha ansvar för sin egen familjs försörjning. Vi måste kunna ställa krav då våra resurser inte är outtömliga. Vi är i dag ett rikt land, men hur länge?

   EU förfaller och det har aldrig varit en sådan dålig ordning som nu i denna gemenskap. Någon hjälp i framtiden kan vi inte räkna med få från EU då kassakistan för länge sedan är tom. Runt om i Europa ser vi tydliga tecken på kris. Grekland, Italien, Spanien och Portugal uppvisar försämrad levnadsstandard. Människor har ställts utan arbete och bostad. De som har kvar sina jobb har fått acceptera lönesänkningar på 50 procent medan politikerna sitter avskärmade i sina respektive parlament. Förnedringen är total.

   Nya flyktingströmmar kommer från Mellanöstern, så när inställer sig den verkligt djupa krisen? När drabbas vi av Greklandssyndromet?

   I dag noterar vi att våra tåg inte går i tid på grund av att underhållet är eftersatt. Vi har redan i dag zoner i landet där polisen mycket ogärna går in i då Klanerna har tagit över. Rättssäkerheten är rent ut sagt usel. Vi har en våldtäktsvåg Sverige som har ökat med 1500 procent. Vår polis har inte juridisk möjlighet att köra bort inkräktare från tomtmark då vår lagstiftning inte hängt med. Man mörklägger brottsligheten från statens sida och pressen tvingas att hänga med. Detta är det mest allvarliga då förtroendet för våra valda ombud minskar i snabb takt. De ljuger inte längre lika bra som förut och i den digitala tid vi lever i är det lätt att få reda på vad som gäller.

   

                              

   Den stolte svensken existerar inte längre. Det är mångkultur, feminism och HBTQ som vi skall vara stolta över. Den svensks välfärden och folkgemenskapen raseras i rask takt. Den "svenska modellen" har bytt namn och heter nu "invandringsmodellen".

   Som avslutning på denna förfärliga blogg tillåter jag mig att ta en titt in i framtiden på några av våra symboler.                         

   Den svenska flaggan har avskaffats då korset är en kränkande bild för muslimer. Anpassningen är redan påbörjad, då skolor har förbjudet eleverna att vifta med svenska flaggor.

  

                    

   Nästa omgång sedlar som skall tryckas kan mycket väl se ut så här. Vi har lyckats förhandla oss till de tre kronorna, men det satt hårt åt.


   Men det viktigaste av allt är naturligtvis vårt ansikte utåt, nämligen hur skall TV-hallåan se ut. Som expert har Mona Salin fått ett hedersuppdrag att vara med vid uttagningen.                           

                             Men det blev inte någon av dessa. 

 Det största partiet i riksdagen, det muslimska partiet, valde nedanstående.                        

          

    Rapport behandlade gränsintermezzot vi finska gränsen där det råder mycket spända förhållanden. Danmark har också infört passtvång och det är förbjudet för fritidsbåtar att angöra danska hamnar. Norge förhåller sig fortfarande neutrala, men överväger att införa passtvång för att förhindra jihadister att ta sig över gränsen. Så till sist, det muslimska laget i fotboll har just besegrat IFK.


   Är denna situation möjlig? Ja, det hela är en fråga om demokrati.


   Klockan är 1630 och det är +14gr. En skur då och då.

   Ha en riktig myskväll

   Pelle 

Sverige och anpassningens kultur.

   Den politiska vänstern hämtar i dag sin näring från islams värld. Detta innebär en positiv syn på allt som är förknippat med muslimskt tänkande och en negativ inställning till dess motsats som har benämningen islamofobi. En person med kritisk inställning till sharialagar erhåller epitetet islamofob och får lämna scenen. Detta leder till att enfalden kan bli monstruös, då analys inte får äga rum. Det kan också innebära att frågan styrs på sådant sätt att samtalet inte blir meningsfullt. I Egyptisk TV utfrågades en statsvetare om hur han såg på islams utbredning i Europa. Hur såg han på den positiva syn som den politiska vänstern har på islamiseringen i Sverige. Efter att varit tyst en stund kom svaret, politisk idioti finns överallt, även här i Egypten.

   Svenskarna är ett lydigt folk och rädda för att på något sätt vara avvikande. Vi reagerar som en fårskock, springer åt det håll som för stunden anses vara den korrekta. Vi tillåter inte öppenhet, då risk finns att kontrollen över den politiskt utstakade vägen kan ifrågasättas- så vi är nog Europas räddaste folk. Vi vågar inte ens lyfta fram arabiska filosofer som vill ha en uppgradering av Koranen, denna bok som aldrig har förändrats. 

   Sverige är på väg in i en annorlunda tid. Hur den skall gestalta sig beror naturligtvis på hur våra politiker kommer att hantera situationen. Att hjälpa människor i nöd är en sak, att styra samhället i önskvärd riktning är en helt annan uppgift- och om detta bör vi samråda. Att inte tala om problemen har tydligen blivit tabu. Att mörklägga konsekvenserna måste betraktas som ett svek mot Sveriges invånare.

   Det är djupt oroande att våra politiker inte tar upp problemet med denna kulturkrock som vi står inför. Mängden av invandrare har naturligtvis betydelse, detta är en självklarhet, för i en demokrati har varje människa en röst. Det verkar som om våra makthavare  inte bryr sig då problemet ligger framåt i tiden.

   Skall vi svenskar anpassa våra seder och bruk efter imamernas diktatur så innebär detta att vår kultur så småningom tynar av. Islam kan inte påverkas, har inte förändrats på 1400 år. Snälla och hänsynsfulla svenskar har här mycket svårt att ställa krav. De har fört denna detalj åt sidan, det hela kan således komma att betraktas som ett utdraget nationellt självmord.                               

    Muslimska Brödraskapets chefsideolog Yusuf al-Qaradewi säger att alla muslimer bör eftersträva att bygga upp sina egna samhällen och vägra att låta sig integreras. Annars kommer de att smälta som salt i vatten. Detta identitetsbevarande kräver att muslimer i väst får möjlighet att inrätta institutioner som drar en gräns mot omvärlden. Kravet på sharialagar är således ett delprojekt i målsättningen att avskilja muslimer från icke troende muslimer. Al-Qaradewi hävdar att dialogen med eliten i väst går ut på att bereda mark för islam.


                            


   Som motivering för invandringen är att Sverige behöver arbetskraft hävdar vår regering. Detta är en lögn.

   I Sverige är endast 2,5 procent av den totala arbetsmarknaden tillgänglig för lågkvalificerad arbetskraft. Vi behöver inte mer arbetskraft då utvecklingen går mot färre jobb. Hälften av alla jobb i Sverige kan ersättas med tekniska lösningar. Detta innebär att 2,5 miljoner jobb försvinner i framtiden. Dagens kommuner räknar med att minst 70 procent av dagens flyktingar måste försörjas med socialbidrag.

   

                          

   Detta innebär högre skatter, minskade löner och större utlandslån för staten. Sverige har med andra ord tagit steget in i något som ett ytterst fåtal har begrepp om. Därför råder anpassningens kultur i Sverige- som så många gånger tidigare i vår historia.


   Klockan är 1300 och det är +15gr.Regn då och då.

   God middag

   Pelle

Libyen-terrorbombningen

   Landet har alltid varit ett lapptäcke av olika stammar där varje stam har sin ledare och sin politik. Adderar vi nu al-Qaida, IS och andra islamistiska grupper så råder i dag allas krig mot alla. Man gör ett sista försök att bilda en sammanhängande stat men det är dömt att misslyckas, det blir kanske bara en stat på papperet. Nato tillsammans med Sverige har lyckats bomba detta ökenland tillbaka till medeltiden och på detta sätt banat väg för IS.                       
Kaoset som råder i Libyen är således en direkt följd av Natos insats där Sverige aktivt deltog med åtta JAS-plan. Aktionen motiverades som en humanitär insats för att skydda folket från diktatorn Muammar Gaddafi. Krigets verkliga syfte var att etablera en västlojal ledning i landet för att säkra en utav Afrikas största oljekällor. Det var således en variant på temat "söndra och härska" och Irak-temat. Till hjälp hade man libyska "rebeller" med fäste i staden Benghazi i öster.

  

                               

   Dessa libyska "rebeller" som väst stödde hade tidigare stridit med al-Qaida och andra jihadistgrupper i krigshärdar som Afghanistan och Tjetjenien. Personer som USA och västvärlden tidigare stämplat som terrorister accepterades nu som politiska vänner. Så när nu västvärldens ledare förfasar sig över att Libyen riskerar att hamna i extrema islamisters grepp så har man plötsligt drabbats av partiell minnesförlust. De tidigare torterarna har nu sju år senare intagit rollerna som revolutionshjältar. NATO-bombningarna gav som väntat varken demokrati eller stabilitet. Men som alla begriper gäller det kampen om oljan, där inte en dollar går tillbaka till människorna i landet. Det finns inga gränser för cynismen, så enligt muslimerna har vi intagit vår plats bredvid den store djävulen USA.

  

               

   Gaddafi och andra unga officerare genomförde en oblodig statskupp mot Libyens kung Idris. De avskaffade monarkin och utropade den nya arabiska republiken. Gaddafi hade ambitioner för sitt land och revolten kallades "den gröna revolutionen". Det var en islamisk socialism, en folkdemokrati. Inget annat än ett socialistiskt samhälle baserat på islams principer. Jämställdhet skulle råda mellan män och kvinnor och han förbjöd alkohol och hasardspel.

   Muammar al-Gaddafi propagerade för ett panafrikanskt samarbete vilket skulle leda till en politiskt större kraft gentemot väst. Han fick namnet "Kungarnas Kung" vid ett stormöte i Libyen då han ville förmå de närvarande att samverka i en all-afrikansk federation.

 

                           

   Han började ta ut allt större internationella svängar som väckte förvåning och också en viss oro. Mentalt visade han tecken på storhetsvansinne. Han solidariserade sig med terroriströrelser mm. Bevis för terrordåd som Lockerbie tex stämplade honom som en skrämmande person. Han blev mer och mer underlig. 


  

                 

   I dag köar mellan 450 000- 500 000 flyktingar i Libyen för att ta sig till Europa allt enligt kaptenen på HMS Bulwark som är britternas hjälpfartyg utanför kusten. Enligt beräkningar så utgör ca 2 procent av terrorister hävdar Libanons utbildningsminister Elias Bousaal. Om detta är rätt har inte så stor betydelse, det räcker om en handfull terrorister tar sig till Sverige för att hämnas vår bombning av Libyen. Vi får vara mentalt beredda.

   Sverige har nu blivit känt över världen som landet som öppnar sina gränser, detta rykte går mycket fort i den digitala tid vi lever i. Klarar våra kommuner av att ge dessa människor ett någorlunda värdigt liv?


   Klockan är 1640 och det är +17gr.

   Han en skön kväll

   Pelle 

Äldre inlägg