Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från januari 2015

Tillbaka till bloggens startsida

Västlänken och sättningar.

   Fastighetsägarna oroar sig för att grundvattensänkningar  skall orsaka sättningar i deras hus. Denna oro är i högsta grad berättigad. Man vet inte var och när dessa skador kommer att uppträda. Det tar 5-7 år innan träpålar har förvandlats till en brun sörja, och vilka delar av stenstaden som kommer att drabbas är i dag omöjligt att slå fast. I princip borde samtliga byggnader genomgå en okulärbesiktning innan Västlänken byggs.                Det åligger fastighetsägaren att leda i bevis att det är tunnelbygget som orsakar de skador som uppkommer. Detta är en process där ägaren har stadens skickligaste jurister mot sig- och de brukar i princip aldrig förlora.En förlust för kommunen i ett enskilt fall skulle kunna bli prejudicerande och innebära enorma kostnader för kommunen.

  

                    

 "Moderniseringsgruppen", på sin tid, var en grupp som hade tillkommit för att lösa akuta ombyggnadsfrågor.Skulle statliga lån skulle kunna beviljas eller ej. Enkelt uttryckt, de byggnader som krävde grundförstärkning blev i princip för dyra för att rädda för eftervärlden. Gruppen som leddes av fastighetsdirektören, där jag hade uppgiften som sekreterare, ingick expertis från plansidan, hälsovården och ekonomer från fastighetskontoret. Vi gjorde först en okulärbesiktning av byggnaden och därefter slog vi ihop våra kloka huvuden och satte tummen upp. Men det blev fel ibland, för vi kunde inte veta vad som hände under markytan.

   Vid ett tillfälle då vi hade gett klartecken för statliga lån inträffar följande. Berörd fastighetsägare hade beställt tid, för han hade något att berätta. Han träder in för de församlade och slänger en plastpåse med en brun sörja på direktörens fina sammanträdesbord med kommentaren, detta är vad som finns kvar av pålgrundläggningen. Som gisslan medföljde en av stadsbyggnadskontorets  ingenjörer som kunde intyga att det hela var sant. Efter ett enskilt samtal med direktören i rummet bredvid, kom en glad fastighetsägare ut, tackade för sig, och lämnade församlingen några miljoner rikare.

    Ovanstående är ett konkret fall där lärdomen var att vi aldrig kan vara helt säkra på vad som händer under markytan, man måste ner i marken i varje enskilt fall och förvissa sig om var grundvattenytan står.

   Det genomfördes senare en okulärbesiktning av 650 fastigheter i stenstaden, där ca 125 byggnader hade skador i grund och stomme. Vi tvingades till rivning och nybyggnad utefter Linnégatan, då grundförstärkning inte var möjlig att genomföra. En fastighet hade satt sig 242 centimeter. Man kan kanske acceptera en jämn sättning, men så blir det nästan aldrig. Det blir skevheter, spänningar i stommen och sprickor i väggar och tak. Är vi beredda att ta dessa skador? Vad händer med fastighetsvärdena? Vem vill köpa en sådan fastighet?

   

                                    

   De som framhärdar att vi har tekniken, de talar mot bättre vetande. Ett tunnelrör är inget annat än ett enormt dräneringsrör, där fastigheter långt därifrån kan komma att påverkas, då vi inte vet hur vattnet rinner under markytan. Sprickor i berget blir det, då injiceringen krymper och torkar och vatten söker sig mot en lägre punkt. Grundvattensänkningen påverkar också vegetationen, träden dör så småningom.

   Västlänken är inget annat än en skrivbordsprodukt som kan få långtgående konsekvenser för stenhusbebyggelsen. De som tagit fram denna slinga befinner sig långt ifrån det konkreta. Riskerna är så stora att det vore vansinne att genomföra detta dräneringsrör. Detta har påpekats gång på gång men makthavarna lyssnar inte.

   

           

                  Wijkska huset, Kv. Neptunus, Residenset m.fl.

Västlänken innebär också ett tiotal övergångar mellan berg och lera. Detta är en helt annat riskmoment med svåröverskådliga tekniska och ekonomiska konsekvenser.

   Västlänken är ett trafikprojekt där förutsägbarheten, rent ut sagt, är usel. Att bygga tunnlar under stadens centrala delar lade planerarna åt sidan redan på 60-talet. Att denna Västlänk lyckats ta sig så här långt inom byråkratins värld är ett mysterium, men det är en helt annan sak.


   Klockan är 1300 och det +1gr.En och annan snöflinga.

   God middag

   Pelle

Grundlagsändringen-sveket

   I stort sett har hela det svenska folket var ovetande om grundlagsändringen när de gick till val. Vem eller vilka har utfärdat en order om tystnad för massmedia? Detta har gått mig spårlöst förbi. Det är bara att konstatera att vi styrs av odemokratiska medier, dessutom har vi sju odemokratiska riksdagspartier. Förändringen innebär  omfattande förändringar för det svenska folkets rätt att bestämma över sitt eget öde.

   

                

   Att ändra grundlagen är en stor sak, därför är det självklart att detta är ett beslut som skall förankras och diskuteras med invånarna. I tysthet får Sverige istället en ny grundlag, utan att medierna ägnat detta någon uppmärksamhet eller att någon ärlig debatt förekommit. Detta är minst sagt anmärkningsvärt. Vi släpper medvetet greppet om vår nation, och våra ledare omyndighetsförklarar sina invånare. Det är verkligen berättigat att ställa frågan, hur har våra politiker resonerat när de gått tillväga på detta vis?

   Sveriges framtid har plötsligt blivit mycket oviss. Samtliga partier, utom SD, anser att grundlagen skall beskriva "verkligheten", vilken verklighet? Är det politikernas verklighet eller är det folkets? Ca 80 procent  av de beslut som fattas i riksdagen är redan beslutade i Bryssel. Den nya EU-grundlagen innebär en utvidgning av EU:s makt att stifta lagar oberoende av svenska folkets vilja, och den ökar också unionens makt att begränsa vår egen riksdags möjlighet att stifta lagar. Detta klingar falskt med att "Riksdagen är svenska folkets främsta företrädare".

    

                       

   En stor del av makten kommer att utgå från Bryssel och kan således genomdrivas oavsett vad de folkvalda i riksdagen tycker. De sju partierna agerar som om att detta vore en marginell förändring. Detta är inget annat än en "konstitutionell mörkläggning", och man går medvetet in för att avdramatisera förändringen. Självklart sluter man sig samman i den så kallade decemberöverenskommelsen, för att med stor kraft och enighet kunna leva upp till denna förändring. Att hålla SD utanför har därför högsta prioritet och samtal med detta parti är således tabu.

   Grundlagsändringen innebär att överstatligheten förstärks, mångkulturen vidgas och medborgarskapet förminskas. Det är således ingen tvekan om att det är svenska folket som är förlorarna, det är vi som får betala priset för politikernas "vision". Att ändra grundlagen är en enorm förändring, därför är det självklart att ett sådant beslut måste förankras och diskuteras med dem det berör. Istället smyger man på folket denna förändring och utan att medierna får diskutera frågan, och utan någon ärlig debatt hålls. De vill helt enkelt inte detta, vilket är minst sagt anmärkningsvärt men fullt förståeligt mot denna bakgrund. Vi håller medvetet på att släppa greppet om vår egen nation och detta är djupt oroande.

   Medborgarskapet förkastas då kravet om ett flerårigt svenskt medborgarskap för att få samhällsviktiga positioner slopas helt. Förändringen innebär en sådan förändring att det svenska folkets rätt att bestämma över sitt eget öde i sitt eget land försvinner. Men vi har faktiskt informerats tidigare av vår f.d.statsministern när han sa, att vi äger inte vårt land, det tillhör alla.

    

                  

   Regeringen vill utöka möjligheten att rikta vapen mot det svenska folket, om det så krävs. Hur har diskussionerna förts beträffande denna utökade möjlighet, "om så krävs"? I vilka situationer tror man att denna situation skall uppstå, räknar man helt kallt med oroshärdar i Svea rike? Vad säger ÖB?

   Skall man tränga igenom allt material på 420 sidor så är detta i dag omöjligt och alldeles för sent. Svenska folket har missat möjligheten att påverka en förändring som utan tvekan gör dem till förlorare i sitt eget land, vi har med andra ord förts bakom ljuset.

   Sammantaget innebär dessa förändringar att vi kan säga adjö till vårt gamla Sverige. Det kommer inom en snar framtid att vara förändrat. Det finns ingen möjlighet att förhindra denna process som innebär en enorm demagogisk och kulturell förändring. Detta är inget annat än ett svek mot de värden som vi värderar högt och jag skulle vilja rubricera detta som ett landsförräderi. Sverige kommer bara att bli ett område, en del av unionen EU, helt öppet för alla som vill hit. Våra politiker har verkligen bemödat sig att underlätta för att bemöta en invasion, en totalt kravlös invandring. Jag är djupt skakad, detta är för mig ett obegripligt agerande.   Klockan är 0610 och det är mörkt och tyst i huset. En tung dag väntar.

   God morgon

   Pelle

Dansk media- Sverige och invandringsfrågan

   På den andra sidan sundet kan man läsa artiklar som knappast skulle återfinnas i svensk press. Sverige är tystnadens och ytterlighetens land och det är de extrema som har makten. Sverige bedöms i Danmark som ett land utsatt för ett socialt experiment. Deras tankar går till den katolska kyrkan. I biktstolen sitter kättaren vars åsikter har demoniserats av en utfrysningskultur styrd av politiker. Tvivlarna försöker blidka den politiskt korrekta makten så att de kan få återvända till den konsensusstyrda fårskocken. En dansk röst säger: "Den katastrofala diskrepansen mellan bilden av Sverige som den bästa av världar och verkligheten med massiv invandring, problematisk mångkultur och islampåverkan märks hos myndigheter och media." Tystnaden är kompakt.

   

                         

   Bilden som lyfts fram är ett land som håller på att gå under på grund av en okontrollerad asyl-och anhörighetsinvandring från den icke västliga kulturkretsen. En författare säger till och med att Sverige har passerat "The point of no return".

   Det Sverige och Danmark har gemensamt är den politiska eliten. Aldrig att denna skulle bosätta sig i de områden där de människor bor som de har bjudit in till landet. Här anser dansk media att det svenska hyckleriet är "avgrundsdjupt". Speciellt när det gäller att välja skolor för sina barn. Sverige är ett land som krackelerar av likriktning och anpassning, men som försetts med en fasad av politisk korrekthet. Ytterligare en röst säger: "Sverige är ett land där: "det er bedst at holde kaeft".

   Sverige och Danmark är två länder vars media i beskrivningen av invandringen och dess konsekvenser fundamentalt skiljer sig åt. Är danskarna rasister? Kanske är det svenskarnas förhållningssätt som är fel?

    

                                

               Dessa staplar måste resultera  i att vissa frågor måste ställas.

   Demografisk förändring är i Sverige ett ämne som är tabu. I Sverige har befolkningen med utländsk härkomst ökat nästan tjugo gånger i förhållande till den med svensk bakgrund. Siffran är betydligt lägre i Danmark där journalisterna öppet diskuterar sina farhågor.

   En journalist anser att det är tillräckligt allvarligt om det skattefinansierade välfärdssamhället hotas. Detta måste debatteras om vår levnadsstandard på sikt kommer att förändras. Det är underligt att man måste gå till ett grannland för att få höra och diskutera dessa frågor som rör en dramatisk befolkningsförändring och dess konsekvenser.

   Vi i Sverige serveras instruktioner. En skribent skriver följande: "När svenskar vill slå sig för bröstet i politiska eller sociala frågor hackar de på Danmark. Danmark är en ideologisk markör, en rituell antites till svenskt konsensus. Han uppehåller sig vid myndigheternas förmåga att mörklägga etnicitet när det gäller kriminalitet.

   Det är tabu i Sverige att koppla ihop samhällsproblem med etnicitet. Det råder en svensk offentlig konsensus hos politiker, myndigheter, media och forskare som gör att integrationsdebatten kvävs. Det är främlingsfientligt att framställa invandrare som en orsak till den misslyckade integrationen.

   Dansk media framhåller att samtidens svenska intellektuella befinner sig nästan alltid på "de godas sida". De säger i princip aldrig ett kritiskt ord om hur de öppna gränserna påverkar dem som levt länge i landet.

   Naturligtvis anser de danska journalisterna att standarden hos grannlandets journalister är låg-"sämst i Europa". Pressen är förfallen och "enkelriktad" när det kommer till allt som rör invandringen. Svenskt samhällsliv tolkas som en fläkt från Nordkorea.


   Detta är några synpunkter från grannlandet Danmark. Studerar man media från andra länder i Europa så finner man en gemensam nämnare, nämligen en utbredd tveksamhet för Sveriges kompasskurs. Vi har inte tänkt igenom problematiken, vi är på väg mot en polarisering, där politikernas naiva inställning kommer att leda till ett sakta sönderfall av nationen.

   Frågan inställer sig naturligtvis, har dessa länder rätt? Är det vi i Sverige som har fel, leder kompasskursen rakt upp på ett rev? Frågan är ställd, men jag förväntar mig inget svar för vi lever i tystnadens rike.


   Källa: Internet och från "Invandring och mörkläggning"-Arnstberg & Sandelin.


   Klockan är 1240 och det är +1gr.

   God middag

   Pelle

Ett projekt i en förryckt tid. (Del 1)

  Detta är en sammanställning för åren 2014-2015 av de bloggar som skrivits om Göteborg och i huvudsak med fokus på det trafikprojekt som benämns Västlänken.


      År 2015

      Göteborg-det kulturhistoriska arvet             2015-01-24

      Havsytans höjning och Göteborg                 2015-01-21

      Lyft Göteborg!                                           2015-01-20

      Västlänken och den mänskliga faktorn         2015-01-15

      Västlänken-den byråkratiska paradoxen       2015-01-01


      År 2014

      Västlänken-vår stads öde                            2014-12-16

      Västlänken-och det som inte fick hända        2014-12-12

      Västlänken-den totala katastrofen                2014-12-11

      Göteborg och hoppet om framtiden              2014-12-02

      Det är en fråga om moral                            2014-11-28

      Konfrontationen                                          2014-11-20

      Byråkratin i rikets andra stad                       2014-11-14

      Inför manifestationen                                  2014-11-08

      Staden med den dubiösa politiken                2014-10-02

      Västlänken-dårskapens triumf                      2014-09-26

      Att göra en Wannholtare                              2014-09-21

      Direktören får en idé                                   2014-09-12  

      Västlänken-en dödsfälla?                             2014-09-09

      Västlänken inom city och Haga                    2014-09-06

      Avgörandets stund                                     2014-09-05

      Västlänken och dess ingrepp                       2014-09-03

      "Follow The Money"                                    2014-09-01

      Dessa orubbliga sanningar                          2014-08-31

      Västlänken och alla dessa kostnader            2014-08-27 

      Förvaltningen och alla dessa chefer              2014-08-25

      Det oåterkalleliga ingreppet                         2014-08-24

      Hjälte eller förrädare                                   2014-08-23

      Västlänken-tre veckor före valet                   2014-08-21

      Johan Trouvé-en betydelsefull person            2014-08-06

      Göteborg och den underbara demokratin       2014-07-20

      När den mentala låsningen blir avgörande     2014-07-16

      Gårdalänken-ett genialt förslag                    2014-07-15

      Västlänken -en enorm felsatsning                 2014-07-14

      Göteborgs färd mot framtiden                       2014-07-12

      Varför vi måste säga nej till trängselskatten   2014-07-02

      Makten och dess språkrör                             2014-06-30

      Svartlistning och hämnd                               2014-06-29

      Gudfadern                                                   2014-06-29

      En katastrofteori                                          2014-06-18

      Västlänken och den politiska verkligheten       2014-06-12   

      Det är en fråga om förtroende                        2014-06-11

      Tunnlar kostnader och miljö                           2014-06-08

      Förtätning, falskhet och förtal                         2014-06-06

      Göteborg och demokratins sönderfall               2014-06-04

      Göteborg-ett paradigmskifte krävs                   2014-05-31

      När argumenten och orden sinar                      2014-05-30

      Det hela är en fråga om makt                          2014-05-28

      Folkomröstning-den enda sanna                       2014-05-28

      Västlänken och klimatet                                   2014-05-16

      Skövlingen                                                      2014-05-13

      Civil olydnad-ett exempel                                 2014-05-10

      Västlänken-bilden av ett projekt                        2014-04-15

      Konsekvens och dogmatisk envishet                  2014-04-03

      Göteborg och planprocessen                              2014-03-02

      Jätten som måste fällas                                     2014-02-25

      Den Göteborgska våren                                     2014-02-18

      Kartellen-en  saga väldigt nära sanningen           2014-02-18

      Vägvalets linje bortom trängselskatten                2014-02-05

      Göteborgarnas val i september                           2014-02-05

      När den politiska taktiken tar vid                         2014-02-03

      När den mentala förändringen blir för stor            2014-02-02

      Politikern och medborgaren                                 2014-01-28

      Med höghastighetståg in i framtiden                     2014-01-01   Meningen med en blogg är att man snabbt skall få ett koncentrat av en händelse eller ett problem. Man skall inte behöva läsa en bok på flera hundra sidor. En research skall ge så mycket fakta att en bild framträder under de minuter man läser bloggen. Författaren har således ett ansvar, man måste dubbelkolla uppgifter och läsa olika källor på nätet. Att läsa en dansk källa om invandringen ger en helt annan bild av problemet än om man läser en svensk tidning. Man märker snart att svensk media "filtrerar" nyheter, de måste vara "politiskt korrekta". Att snabbt hitta seriösa källor och ange dessa är viktigt. Vad som är seriösa källor finns det naturligtvis olika meningar om.

   Ovanstående sammanfattning utgör mindre än 10 procent av det totala antal bloggar jag skrivit. Men det råder ingen tvekan om Göteborg med sina problem har tagit många timmar i anspråk. Bloggen tillkommer oftast tidigt på morgonen då man är mera utvilad. Så detta blev en blogg om bloggandet. Man måste också ha lite ordning på vad man levererat, tex på titlar mm.


   Klockan är 1630 och det är -1gr.

   God kväll

   Pelle     

     


                                      

                                            

Göteborg och det kulturhistoriska arvet.

   Göteborgs politiker fastnade tidigt för en idé och har sedan dess varit fast beslutna att denna idé skall genomföras. Det löper en "vallgrav" mellan makthavarna och invånarna som inte överträdes. Intresset för att diskutera med invånarna har stelnat och dött. Man vill inte ha en dialog, utan dikterar enbart vad som skall ske.

   Det finns många tankar och idéer hur staden skall växa och utvecklas. Dessa improvisationer måste ovillkorligen baseras på ett tema, nämligen det som är unikt för staden. De planer som har bidraget till att staden ser ut som den gör. Varsamhet och lyhördhet för stadens karaktär får således inte förbises och förvanskas vid en förändring. Göteborg har en stadsbyggnadstradition att beakta. Den befäster stadens konturer,  dess kvartersmönster, skalan på bebyggelsen och den lägger fast våra grönområden och parkstråk.

   

                              

                 Den första staden, som vi i dag benämner city.

   I en artikel i GP redogjordes för utbyggnaden av stenstaden. Vi fick en stadsplan år 1876  för stenstaden, som vi i dag benämner av ålder bestående plan. Den anger kvarter och gatumark. Men Heden undantogs på grund av att militären ville ha den som övningsfält. Denna plan baserades på den första stadsplanetävlingen i Sverige. Avenyn, Götaplatsen tillkom när vi hade vårt 300-årsjubileum.

   

               

   Fastighetsägare, byggmästare och näringsliv har anspråk på att styra stadens utveckling och det har alltid varit så. Det gäller således för planerare och politiker att kunna ta denna diskussion, och för det krävs kunnighet och mod. Förenklat uttryckt, byggmästare och näringslivets vision är enbart lika med att bygga högt och tätt.

   Det krävs således kunnighet, lyhördhet och kraft. Det är nödvändigt att lyssna på samtliga partsinlägg. Det krävs mod att hävda stadens kulturella värden som måste vara grundläggande vid en förändring, då den råa exploateringskraften är charmig, stark och påläst. Det krävs mod att inför en byggnadsnämnd säga, nej tack detta skall vi inte Ha. Detta kräver också kunniga politiker, vilket planarkitekten Jöran Bellman framhöll i sin artikel i GP. Politiker som kan förstå och värdesätta vad man säger. Gunnar Larsson, tidigare ordförande i byggnadsnämnden (han tog över efter rivningsraseriet) vill jag framhålla som en mycket kunnig och lyhörd politiker. Ett samtal under några minuter och problemen klarades av, vi talade samma språk.

   Ett exempel på okänslighet är att man i samband med station Haga, föreslår att riva stora delar av Carl Nyréns Handelshögskola, en av de finaste 1940-tals byggnaderna i Göteborg. Man bryr sig inte om att bemöta invändningarna i samrådshandlingarna för Västlänken, detta är inget annat än maktens okunniga arrogans. I dagarna har också gamla hovrätten hotats av rivning. Detta börjar likna 60-talets tillvägagångssätt, en okänslighet som  måste motarbetas.

   När jag i slutet på 60-talet fick några timmar över, efter att klarat av det vanliga planarbetet, la jag på ett skisspapper för att illustrera några tankar hur man kunde bygga på Heden. Utan att jag märkte det stod min chef bakom mig som sa: "Det är många som varit och skissat på den platsen. Ingen tycks inse värdet av att ha en stor öppen plats så centralt. Öppna ytor drar till sig exploatörer, för marken blir värd vad du gör den till". Jag slängde skissen i papperskorgen.

   Vi har nu Västlänken framför oss, ett hot mot de kulturhistoriska värden som måste bevaras vid en förändring av vår stad Göteborg. Värdet av denna trafikapparat skall således vägas mot det vi förlorar av kultur, miljö och allt  som  sammanhänger med det unika. Man har upphöjt Västlänken till ett riksintresse och har därmed givit sig själv motiv att prioritera,att ta död på stadens själ, vilket är ett oförlåtligt brott. Det är ingen svår prioritering att göra för ansvarskännande invånare, då vi i dag kan alldeles för mycket om detta trafikprojekt . Göteborgarna är till minst 75 procent övertygade om att denna tunnel skall vi inte ha, således en förkrossande majoritet. Vi kräver att Västlänken utgår och ersätts med ett annat trafikprojekt som sparar stadens oersättliga kulturhistoriska värden. Det finns i dag modernare och bättre förslag, så gå över "Vallgraven" och inled en dialog med era invånare.


   Klockan är 0600

   God morgon

   Pelle


   Att det skulle tillkomma en trafikled över Heden ser jag som ett nidingsdåd. En konsekvens av Västlänken som man hållt tyst om. (23/7-2018)

Äldre inlägg