Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från maj 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Det var en gång i Bagdad.

Kulturen blomstrade i Bagdad mellan åren 800-1258. Är 1258 föll staden för den mongoliska anstormningen och jämnades med marken,det var början på en kulturell och vetenskaplig stagnation som den arabiska världen lider av än idag.

                                    

Tanken var fri och den store filosofen Ishaq al-Kindi sa bla följande: Vi får inte skämmas för att erkänna sanningen och ta den till oss från vilken källa den än kommer. Den som söker sanningen finns det inget som har större värde än sanningen själv. Lika lite som sanningen skall underskattas,skall dess bärare förringas. Ty sanningen förnedrar ingen utan förädlar alla.

Läkekonsten stod mycket högt. Sjukhus och mobila kliniker fanns för den medicinska vården på landsbyggden. Man intresserade sig för sambanden mellan en persons fysiska och psykiska hälsa och i en bok från 800-talet betecknades läkarna som kroppens och själens beskyddare. Apoteken hade sitt ursprung i Bagdad och man hade regler för hur man skulle upprätthålla en hög hygienisk standard. Folken i Europa och särskilt i de norra delarna ansågs föra ett i särklass ohygieniskt liv.

I slutet på 800-talet publicerades en bok om upptäcktsresor till Indien,Kina och Östra Afrika. Man studerade omgivningens och miljöns inverkan på människor. Om Europeerna skrevs följande:Folken i norr lever långt från solen när den står i zenit. Kyla och fukt är förhärskande i deras områden och snö och is följer på varandra i oändlighet. De saknar därför ett varmt sinnelag. Deras kroppar är stora och tunga,deras väsen simpelt och rått,deras förstånd trögt. Deras tro har ingen fasthet. De som bor längst norrut är de som allra mest ger uttryck för dumhet,råhet och djuriskhet.(Det kan nog inte vara några andra än vikingarna)

Bagdad var på denna tiden världens centrum och utgångspunkt. Allt med koncentration på den muslimska världen.

Redan på 1000-talet utgick arabiska astronomer från att jorden var ett klot och Kopernikus och Keplers arbeten hade knappast varit möjliga utan dessa förarbeten. Några hade teorier att jorden roterade kring sin egen axel,men detta väckte starkt motstånd från konservativa kretsar. Europa erhöll också de arabiska siffrorna och algebran som var en fullständig revolution.

                            

För många muslimska teologer sågs allt tal om arabisk vetenskap som farligt modernt och nära hädelse. Filosoferna anklagades för att försvaga islam och därmed tjäna dess fiender. All kunskap som fanns i Koranen var därför förkastlig och det växte fram en fientlighet mot vetenskap och filosofi. Profeten Muhammed lär ha sagt:Ta er i akt för nya saker,för varje ny sak är en inovation och varje inovation är ett misstag.

                                    

                                 

 

År 1258 föll Bagdad och därefter har den islamiska världen aldrig hämtat sig.

 

                               

När skall muslimerna börja ifrågasätta dessa sagor. Allt är bara påhittat för att ha kontroll över människorna. Exemplet ovan visar vilken negativ påverkan religionen har på utvecklingen. Islam måste reformeras,men hur skall detta gå till?

Och så var sagan all.

 

Klockan är 0835 och det är +17gr. Kyligare väder på gång.

 

God morgon

Pelle

 

Ett oundvikligt musikaliskt beslut

Sir Bourbon har existerat under ca 30 år och denna musik har varit en del av mitt liv,men nu är det inte så längre. Man måste ibland fatta beslut som man helst skulle vilja komma ifrån,men när det gäller musik är det svårt att kompromissa. Att beskriva detta så att alla skulle vara överens om texten är en omöjlig uppgift. Vi har alla våra uppfattningar vad som är rätt och fel,bra musik och dålig musik. Dessutom har vi olika temperament som präglar våra utspel. Detta är således helt och hålliet min uppfattning, det måste helt enkelt vara så.

                                 

                         

Jag anser att musik är ögonblickets konst vilket leder till att man alltid skall bemöda sig att vid varje tillfälle skapa så bra och vacker musik som möjligt. Om detta lyckas får andra bedömma. Det är bra att det finns olika uppfattningar i ett band då syntesen i de flesta fall blir bra. En grupp brukar alltid komma fram till ett bättre resultat än individen, under förutsättningen att det råder en viss balans inom gruppen,rubbas balansen kan detta bli katastrofalt för helheten. Att ta sig an att skriva om dessa känslomässiga uppfattningar är svårt och det ligger snubblande nära att förhäva sig och hamna i kverulantens fack. Alla är införstådda med att leda en orkester är nog det svåraste som finns då det handlar om känslomässiga upplevelser som skall samsas och bli till en helhet. Det är fråga om balans och omdöme,helt enkelt det möjligas konst.

Sir Bourbon är ett mycket disciplinerat band och musikerna har alltid efter bästa förmåga försökt att leva upp till uppsatta mål. Detta har nog varit vår styrka. Kollektivet har varit det primära och den enskilde har alltid fått underordna sig helheten.Tyvärr har detta drivits så långt att man ibland missat att utnyttja den enskildes förmåga fullt ut.

Vi har gjort ett antal CD-inspelningar där jag utan tvekan vill framhålla "Ice-Cream"som den bästa produkt vi gjort. Det lades ned ett ofantligt mycket arbete på våra CD-inspelningar. I en studio kan man göra ett obegränsat antal tagningar,man håller helt enkelt på tills det blir perfekt. Jag har alltid hävdat att man måste skilja på studiomusik och det vi producerar på "fältet". Man är helt enkelt tvungen att förenkla framförandet när man har inhoppare och temperaturen närmar sig noll-strecket.

Jag erkänner att jag tilltalas av enkelheten och "renheten" i musikens uppläggning. Ett naturligt arr sprider ett lugn som för mig resulterar i bättre solon och därmed bättre musik. Ett antal konstruerade "knorrar" behöver inte vara detsamma som god musik. Inser man inte detta så har en "förkastningsspricka" uppstått  inom bandet och pendeln slår för kraftigt över åt det ena hållet. Att vara spänd och osäker leder till stress,osäkerhet, olustkänslor och till slut sämre musik.

                                   

Jag väljer att sluta i Sir Bourbon då våra uppfattningar divergerar. Det är då omöjligt att skapa bra musik och vara nöjd med sig själv. Jag har framfört detta vid många tillfällen under de senare åren utan att få förståelse för dessa synpunkter. Detta leder till ett oundvikligt beslut,nämligen att lämna bandet. Jag anser att det är tragiskt när det bästa blir det godas fiende. Det hade inte behövt bli så.

Ovanstående gäller generellt för alla band och är inte några märkvärdigheter men tydligen  otroligt svårt att efterleva.

Ovanstående är den absoluta bagatellen i denna vår värld. Musiken fortsätter-och kommer alltid att göra så. I Sir Bourbons fall med mer finesser men med ett annat "sound",men vem bryr sig.

 

Klockan är 0555 och det är +10gr.Det kommer att bli en varm dag.

 

God morgon

Pelle

Muslimska Brödraskapet-en analys

Muslimska Brödraskapet är en religiös och politisk organisation som bildades i Egypten 1928. Målet var att skapa en islamisk välfärdsstat grundad på koranen. Rörelsen är idag en av världens största och mest inflytelserika islamistiska rörelsen och den är sunnimuslimsk. Grundaren heter Hassan al-Banira och den nuvarande ledaren är Mohammed Badie. MB är den mest välorganiserade islamistiska organisationen. Federation of Islamic Organisation (FIOE) har drygt 20 riksorganisationer på listan och FIOE har kontor i Stockholms stora moske´

                             

                             Muslimska Brödraskapets logo

Islam är enligt MB det perfekta samhällssystemet. Alla andra system har skapats av människan,men Islam vilar på uppenbarelser från Gud och är därför perfekt. Att ifrågasätta detta leder till bestraffning och i många fall till döden. Hos svenska experter tonar man ner skillnaden mellan MB och svenska politiska partier. En del säger att man vill skapa ett egyptiskt folkhem,en del säger att organisationen är som vilket demokratiskt parti som helst och att det är en pragmatisk rörelse vars aktivister "anammar" visdom oavsett var den kommer ifrån. De politiker som yttrar sig på detta sätt har jag ingen förståelse för. Det är absolut inget demokratiskt parti vilket som helst. Uttrycker man sig på detta sätt är det ett tecken på att man inte vill förstå.

 

                              

                  Nuvarande ledaren av rörelsen är Mohammed Badie.

MB förespråkar demokrati som enligt rörelsen har uppfunnits av Islam och kallas för "shura". Detta handlar om att religiöst kunniga män samlas och förhandlar sig fram till den bästa islamiska lösningen inom ramen för en islamisk tankestruktur. Denna "demokrati" kan enligt min mening mycket väl jämföras med  kommunistpartiet i Kina som diskuterar och beslutar vad som är rätt för landet inom ramen för deras ideologi. Kina är inget annat än en hård diktatur som politikerna är eniga om.

När rörelsen startade så var avsikten att kasta ut britterna och det kan man förstå. Islam är ett "totalt begrepp"som har lösningar på andliga,ekonomiska,moraliska och sociala frågor.

Människan är i grund och botten underkastad Gud och bör därför följa Guds lagar och imamerna är språkrören. En av förgrundsgestalterna i Egypten säger:"One of the characteristics of this great religion is that its universial. It is for the entire universe.It is our duty to carry this religion to all people around the world until they understand it."

Detta är kärnpunkten i Islam som muslimerna aldrig kan backa ifrån. Vad Gud har sagt gäller och kan aldrig ifrågasättas. Forskare har konstaterat att grundaren var influerad av nazismen. Det fanns ett samförstånd mellan Hitler och islams förespråkare som baserades på det "absoluta" i ideologierna. Age Carlbom,socialantropolog,säger: "Mitt intryck av MB är att organisationen är bergfast övertygad om att Islam står för en absolut sanning".

Forskning har visat att MB är fientlig till väst som de anser har förfallit moraliskt genom kvinnans frigörelse och acceptansen av homosexualitet. Rörelsen har i flera decennier spridit en negativ bild av västvärlden,ungefär som när svenska politiker använder Danmark som ett moraliskt avskräckande exempel. MB beskrives som förespråkare för den ursprungliga ideologiskt sanna islamiska källan,organisationen är den helt klart styrande av samtliga islams rörelser.

MB har inte tagit avstånd från våldsanvändning och är en av Mellanösterns främsta leverantör av antisemitisk propaganda och man har klart och tydligt krävt att Egypten skall ta avstånd från fredsavtalet med Israel samt att bryta förbindelsen med landet. Det kan mycket väl bli så att förhållandet Egypten vs Israel kommer att avsevärt försämras vilket Hamas kommer att ta emot med glädje.

 

                           

 Hamas Ismael Haniyeh och Mohammed Badie är eniga om sin inställning till Israel.

 

Tanken att vi i sverige skall kräva en svensk utbildning av imamerna är orealistisk och inget annat än ett önsketänkande från svensk sida som aldrig kan få någon genomslagskraft. Det vi säger och vill genomföra strider mot Guds ord- och det kan aldrig accepteras av en sann muslim som är övertygad om att Islam står för den absoluta sanningen.

                        

Södermalmsmosken kontrolleras och styrs av Muslimska Brödraskapet. De vill grundlagsfästa koranen,sharialagarna och profeten Muhammeds "goda" exempel,sunna,som samhällets grundval. Så jag säger lycka till med förhandlingarna om en imam av svensk modell.

 

Klockan är 0610 och det är +15gr. och ute blåser sommarvind.

 

God morgon

Pelle

 

 

 

Islamisering-vad är sant?

Sanningen är det första som dör i ett krig,detta är allmänt vedertaget. Nu råder det inte ett krig i vanlig bemärkelse mellan tex kristendom och islam,men det är ett ideologiskt krig som har pågått i ca 1000 år. Vi har naturligtvis haft korstågen och andra mindre småkrig. De blodigaste händelserna återfinner vi i Syrien,Irak och en del andra arabstater. Vi kan således slå fast att de flesta dödsoffren återfinner vi inom islam för man kan inte samsas om vad som skall gälla.(Jfr våra religionskrig)

                                   

"Piece in our time" sa Chamberlain och viftade med ett papper när han klev ut ur flygplanet. Han hade träffat Hitler och fått ett avtal till stånd. Han var naiv och godtrogen,han litade på Hitlers underskrift och vi vet alla hur det gick. Hade han läst "Mein Kampf"? Vet inte,men jag tror inte det. Hitler lär ha ryckt på axlarna och avfärdat det hela med: "mannen ville ha min autograf"

                                   

Vad säger koranen? Jag har ingen aning. De som läst den säger att det är människorna själva som gör den meningsfull. Koranen är antagligen som bibeln,man hittar alltid något som passar. Vad händer i länder där islam gör sitt intåg? Det kan man i varje fall ta reda på,för det är historiskt belagt.

Jag har länge tvekat att ge mig in i detta getingbo,men Jannes program i TV satte fart på tankarna och skrivandet. Jag är inte med i Svenska Kyrkan,jag är inte med i något politiskt parti. Detta innebär att jag inte på något sätt känner mig uppbunden av några politiska eller religiösa hänsynstaganden.

Nästan samtliga religioner uttrycker sig mer eller mindre nedsättande om kvinnan. Det gäller för både kristendomen och islam. Kristendomen har på de senare hundra åren bättrat sig,men inte islam. Marocko har genomfört åtskilliga reformer,men mycket återstår rent juridiskt att reformera. Saudiarabien är värst beträffande kvinnornas ställning och det är här som de flesta imamerna utbildas. Muslimer behöver inte tala sanning inför de "otrogna",detta lär man ha fått ut av den heliga skriften. En imam med den "rätta"läran behöver på så vis inte ha dåligt samvete om han ljuger inför en kristen, så vad står islam för igentligen?

              

Saudiarabien har makten över islam. De har pengar och de styr utbildningen.

Islam strävar på sikt efter världsherravälde vilket går att läsa i koranen,(Sura 9,vers 9:29)

I Sura 30:20-21 står det att kvinnorna är "skapade åt mannen". En tolkning är att hon anses vara mannens egendom (Bulkari vol 7,bok 62 nr 124)

Allah och Muhammed betraktas som ofelbara,därför är det omöjligt att lyfta fram någon kritik, detta betraktas som hädelse och bestraffas hårt. Att det finns miljoner  muslimer som är trevliga och sympatiska har inte med ovanstående att göra.

Vid en andel av 10% muslimer (som vi enligt FN kommer att få i en framtid) kommer krav på genomförande av sharialagar. Brottsligheten ökar sannolikt och muslimerna har fått ökad makt genom sina politiska partier.(Guyana 10%,Kenya 10%,Indien 13,4%,Ryssland 10-15%)

 Vid 40% uppstår mer eller mindre inbördeskrig.(Bosnien 40%,Tchad 53%,Libanon 60%)

    

Det ideologiska kriget har dragits till sin absoluta spets. Etnisk rensning i tex Bosnien med förfärliga massakrer som följd.

                                

Vid 80% gäller att Sharialagar för det mesta är genomförda. Andra religiösa grupper fördrivs eller underkastas islam.(Bangladesh 83%,Indonesien 86%,Egypten 90%,Syrien 90%.Irak 97%)

                

Stening lär ha förbjudits 2004 men praktiseras fortfarande i tex Afhganistan. De kristna har efter valet i Egypten det mycket bekymmersamt. Muslimska brödraskapet har makten.

Vid 100% härskar "Fredens Hus". Det är då det bör råda fred enligt islam, men så är inte fallet. I Irak och Syrien  tar Shia och Sunni död på varandra och i Somalia råder anarki och kaos.

                

                              Somalia med 100% islamiskt styre.

 

Jag har försökt att analysera vad vi står inför vid en islamisering. Siffror kan alltid diskuteras och historien behöver inte upprepa sig. Är svenskarna annorlunda? Vi vill så gärna tro att vi är det. Politiker är med på muslimernas bönemöten och man vill inte befatta sig med någon kritik,eventuella problem förträngs och sopas under mattan och vi ägnar oss faktiskt åt ett önsketänkande. Vi vill utbilda imamer i Sverige så att de följer våra önskemål. Efter en tid så byts imamen ut och förflyttas till något annat land. Vi måste således ha ett juridiskt handlingsprogram som gäller generellt. Vi får inte vara för godtrogna för vad vinner vi på det?

Chamerlain var säkerligen en snäll och kultiverad människa,han ville inte se ondskan hos Hitler och detta ledde till en katastrof. Han förträngde problemen i det längsta ända tills det ofrånkomliga beslutet,nämligen att förklara krig.

 

Klockan är 0629 och det är +8gr.Sommaren har kommit.

 

God morgon

Pelle

 

 

Färjan M/S Estonia

  Estonia lämnar Estlands huvudstad Tallin klockan 1815 svensk tid den 27 september 1994. Det är hårt väder och stormen tilltar under kvällen. Enligt haverikommissionen hör vaktande vid midnatt svensk tid en metallisk smäll från bogen. Omkring 0015 lossar bogvisiret och vatten strömmar in på bildäck och båten får slagsida. Klockan 0050 försvinner hon från de närliggande fartygens radarskärmar och katastrofen är ett faktum,852 människor drunknar.


               

                                               M/S Estonia.

  Det finns en mängd teorier och spekulationer om orsaken till förlisningen, den ena vansinnigare än den andra. Men varför beslöt regeringen om dykförbud? Man ville inte ha några undersökningar av vraket, detta har jag alltid tyckt var lite märkligt. Man talade om hänsyn till dykarna och hänsyn till anhöriga. Dessa skäl tyckte jag inte var försvarbara i denna situation. Nu har Anders Jallai, dykare och före detta stridspilot presenterat nya uppgifter som förefaller vara ganska logiska.

                                   

                                             Anders Jallai

  Anders Jallai är författare av romaner och han finns alltid med när det händer saker och ting. Han ledde sökprojektet efter den svenska DC3:an och han hittade den i Östersjön på den plats som han ansåg var trolig. Anders Jallai har en hemsida som man kan besöka. Hans nya uppgifter är följande:

  Fartyget användes för transport av krigsmateriel från före detta Sovjetunionen. Det handlade om avancerade vapensystem som västliga underrättelsetjänster var intresserade av. Sverige utförde uppdraget av eget intresse och på Natos och CIA:s begäran. Regeringen förbjöd fortsatta dykningar för man ville inte att hemligheten skulle komma ut. Redan tidigare hade utredare och journalister känt till enstaka fall av vapensmuggling. Att vi ger efter för CIA:s påtryckningar är heller ingen nyhet.

  Det inleddes en intensiv smuggling av vapenmateriel när Sovjet föll samman. Man kan verkligen tala om vapenrea, alla skulle passa på, vapen dök upp lite varstans och oroshärdar fanns det gott om. Västmakterna försökte mellan åren 1992-94 få ut så mycket som möjligt. Först via diplomatfrakt, sedan med fartyg som Estonia. Anders Jallai lägger fram informella källor från Säpo och myndigheter som talar för transporten och man anlitade också ett civilt åkeri i sydsverige.

  Hans teorier skulle faktiskt kunna stämma. Fartyget pressades hårt i stormen så det finns nog inte så mycket att tillägga beträffande orsaken till själva olyckan. Dykförbjudet och beslutet om griftefrid verkar logiskt i sitt sammanhang. Man slapp ifrån ett problem på ett enkelt sätt, man kunde sätta punkt för vidare spekulationer och utredningar.

      

          

               Estonia på botten.                        Bärgning av bogvisiret.

  Tio år efter olyckan bekräftar en tullchef att det fanns lådor med militär elektronik ombord som enligt order från högsta ledningen inte skulle visiteras.

  De finns galna konspirationsteorier där ofta någon hemlig grupp ligger bakom för att styra händelseförloppet i en viss önskvärd riktning, men alla konspirationsteorier kan inte avfärdas, tex "Watergate" i USA. Jag köper Anders Jallais teorier för de verkar passa in i bilden.

 

 Klockan är 0905 och det +12gr.Sommaren kommer!

 

God morgon

Pelle

Äldre inlägg