Om

Ingen info ännu.

Presentation

Grupptrycket

    Den enskilda individen kan vara en kultiverad och ansvars kännande person medan gruppen kan förvandlas till en rasande hop, exemplen är många i vår historia. Risker för flockbeteende kan leda till allvarliga fel och katastrofala misstag.

    

                      

 

    Konformitet innebär att en individ anpassar sig till gruppen för att passa in. Detta kan ske på det normala sättet som människor följer, eller det kan vara under en stark auktoritet. Människor som har makt och inflytande skapar ett socialt grupptryck. Hur påverkas vi av det sociala samspelet mellan individerna, hur påverkar detta andra inom gruppen? Ett exempel är mobbning som startats av någon stark medlem i gruppen. Det är sällan att övriga vågar att motstå detta initiativ på grund av att själva bli uteslutna ur gemenskapen.

    Människan är en social varelse ända sedan hon reste på sig för att gå på sina två ben. Den kollektiva intelligensen bör bidra till den bästa lösningen, men det är inte säkert att detta gäller alltid. När det finns "dominanta informationssignaler" kan detta samförståndet fallera. Om dessa signaler är likadana och kommer från en betydelsefull person så kan detta innebära en subtil mobbning, "Du måste lämna ditt uppdrag". Att gå emot strömmen kan innebära en farlig konsekvens för framtiden, men man måste stå fast för det man tror på.

    Hjärnan arbetar efter principen att vi är en del av en flock och i gruppen är jag säker. Vår "överlevnadshjärna" säger att det är farligt att inte vara omtyckt, risken att bli utesluten ur gruppen kan bli överhängande. Den sociala bestraffningen gör att flertalet i gruppen tiger.

    Martin Wannholt gick emot strömmen för en sak han trodde på. Han lämnade sitt parti och bildade Demokraterna som nu har fått ett stort förtroende. Att bryta mot mönstret kräver styrka, vilja och en övertygelse om att jag har rätt.

   Behandlingen av Ann-Sofie Hermansson är under all kritik. Processen är även kontraproduktiv då den slår med kraft tillbaka mot det socialdemokratiska partiet, då man visar en total avsaknad av empati och medkänsla. Har "Soffan" varit en djävul, en brottsling, eller uppträtt berusad på föreningens möten? Vi vet inte detaljerna, enbart sladder har levererats till vår kännedom, så det är upplagt för spekulationer.

    Det socialdemokratiska partiet håller på att förlora makten i Göteborg så man behöver en syndabock. Partiet krackelerar, de har inget program som ligger i linje med invånarnas intentioner och de lyssnar inte. Man gör Ann-Sofie Hermansson skyldig för sitt misslyckande.


   Klockan är 1730 och det är +2,3gr.

   Trevlig fredagskväll

   Pelle

Maktkampen i Göteborg.

    När det socialdemokratiska skyltfönstret mot väster fylls av interna stridigheter är detta en katastrof för partiet. Enbart oppositionen kan känna en tillfredsställelse inför detta tillstånd. De kan lugnt luta sig tillbaka  och tyst avvakta när kattorna fräser och klöser varandra. Politik är en strid om makten och inbördes stridigheter är därför nedbrytande för moralen och sammanhållningen, så sossarnas resa mot vägs ände har nu inletts.

   

               

    När ett parti inte kan visa upp några regler för hur de vill att framtiden skall se ut så blir väljarna tveksamma. Hur skall man klara integreringen, hur skall man lösa kriminaliteten och vad har man för planer beträffande kollektivtrafiken. Kraften upptas av den interna positioneringen, vem har kraften att leda partiet i rätt riktning, till seger? Individen inom detta parti har inget att säga till om så Hermansson avsättes som gruppledare i fullmäktige. Hennes manöverutrymme har därmed minskat påtagligt. Hon vägrar att lämna scenen och detta väcker tanken att någonting är fel, man pratar enbart om det bristande ledarskapet. Verkligheten är sannolikt att man  behöver en syndabock. Då den interna striden rasar inför öppen ridå är det nödvändigt för spinndoktorerna att konstruera en berättelse som är trovärdig.

    De senaste tio åren har socialdemokraterna fått ställa om sin verksamhet från att enväldigt styrt staden, till realiteten som  bestäms av17 mandat av de 81 platserna i KF, så ledarskapet har i högsta grad ändrat karaktär. Göran Johansson som var gruppledare mellan åren 1994 - 2009 uppvisade ett ledarskap som gränsade till diktatur, åtminstone ledde detta till ett nytt begrepp nämligen demokratur.

   

                             

    Externa stabila S-ledare och debattörer ser nu med fasa på spelet som pågår inför öppen ridå. Man försvara det hela med ord som ärlighet och öppenhet, ett reningsbad som är nödvändigt för att hålla "uppstickarpartiet" Demokraterna på plats. Det är viktigt att svartmåla oppositionen i samma stund man höjer socialdemokraterna över allt annat. GT:s ledarskribent slår här alla rekord i sin "färgning" av det som händer.

   

            

    Vad är det som verkligen ligger bakom detta utspel? Här kan man bara spekulera,  det hela är hittills bara korridorsnack och skvaller. Från regeringshåll är tillståndet i rikets andra stad i högsta grad oroande då man måste ha kontroll över den västra regionen. Att plötsligt stå inför ett faktum där Demokraterna styr utvecklingen med Martin Wannholt som chef innebär tex att kollektivtrafiken kommer att få en annan lösning. Det gäller att snabbt få in Anna Johansson i ledande ställning som försvarare av sitt pappas arv. Det hela är en fråga om makt och kontroll där individerna bara är brickor i ett större spel.


    Klockan är 1300 och det är +5,5gr.

   God middag

   Pelle

Västlänken - att inte vilja förstå

    Vi har försvarsmekanismer för kroppens immunförsvar, så även för själen med ett första förband mot besvikelser, motgångar och problem som vi inte begriper. Bortträngning är ett sätt att skona egot och därmed inte utsätta det politiska partiet man tillhör för otrevligheter. Man hukar sig under partipiskan. Vi använder projicering, vilket nog är det mest vanliga sättet. Vi tillskriver en annan människa våra egna mindre goda egenskaper, så att ett annat politiskt parti får skulden. Regression är att man förflyttar sig i tiden, tex en återgång till det absoluta bil samhället är självklart en omöjlighet. Rationalisering är användbart, man bortförklarar med förnuftiga argument allt som inte passar in i bilden för det som skall beslutas. Bortträngning är nog det vanligaste sättet att stänga ute otrevlighet, Västlänken är bra för klimatet, allt annat är lögn.                     


    Sannolikt använde dessa 60 politiska ledamöter något av ovanstående för att lätta sitt samvete. Att trycka på den röda knappen var en omöjlighet vilket skulle resulterat i en utestängning från det parti man tillhörde. Den 31 januari 2019 måste därför ses som en avgörande punkt för politikerna i Västlänkens långa historia. Man använde sina försvarsmekanismer när beslut skulle fattas om Station Haga. Själens immunförsvar trädde i funktion.

    Förrädarna, de som förstår, men ändå väljer att solidarisera sig med marodörerna måste betraktas som stadens femte-kolonnare. De försöker få fördelar genom sitt ställningstagande. De är egoistiska och onda när de säljer ut stadens själ. De kommer med stor säkerhet att få sitt straff i framtiden, åtminstone skall vi se till att de återfinnas på Wall of Shame.

    Ondskan är inte svart eller vit, den är en kombination av omständigheterna och den börjar alltid med de små stegegen. Man måste få människorna att tillhöra en grupp, ett politiskt parti, eller en kartell, det skall vara en mycket speciell grupp med ett stort projekt som tex en tunnel under Göteborg. Det hela handlar om gruppkänsla och att avvika från denna grupps strategi är tabu. Svaret från en deltagare blir ofta: "Jag vet att jag gjorde fel, men jag hade inget annat val än att lyda och trycka på den gröna knappen".

   

                             

    Vi är programmerade att känna rädsla. men att se bortom denna ångest  kräver en ansträngning som är få människor förunnat. Det är därför samtliga 60 ledamöter tryckte på den gröna knappen för Station Haga den 31 januari 2019.

    Många människor dras till situationer där de kan känna sig dominanta och utnyttja ett överläge vid ett politiskt beslut som fattats som är till fördel för dem själva, då deras självgodhet fullständigt exploderar. "Nu har Västlänkens motståndare nått vägs ände" Man kan mycket väl göra goda saker samtidigt som man begår elaka handlingar. Dessa liberala debattörer som yttrar sig är fulla av illvilja.. Det handlar om makt, offret är irrelevant och är bara ett redskap för att tillfredsställa den egna dominansen. Man ser sig själv som en moralistisk person. Att 70 % av invånarna har en annan uppfattning är fullständigt egalt och ödmjukhet existerar inte.

  

                    

                                              En liberal debattör

    "Högsta domstolens beslut är sista spiken för Västlänksmotståndet som byggt på osanningar och konspirationsteorier. De som trott på Demokraternas löften att slopa Västlänken förtjänar en förklaring"

    


    Klockan är 0310 och det är+5,6gr

   God natt

    Pelle

   

Västlänken och det logiska tänkandet.

    Dumhet, ohederlighet eller bara logikens totala fiasko . Detta måste redas ut, hur tänker våra valda förtroendemän. Följdriktigheten i deras resonemang, skärpan i deras framförda påståenden. Detta ämnesområde som är en syntes mellan matematik och filosofi, så vad kommer logiken in i detta sammanhang? Ett resonemang som kommer fram till en slutsats att Göteborg kräver en trafiktunnel borde vara logik. Vi resonerar olika, det finns en logik för politiker och en logik för invånarna. Något som är korrekt i en logik kan vara fel i en annan. Denna notoriska oenighet som råder mellan ansvariga politiker och folket är anmärkningsvärd. Där med all tydlighet råder en missuppfattning beträffande vilka roller vi skall spela. Det råder en relativism på detta område.

  

                         

    Det finns många slag av relativism där motsatsen är objektivism. Svensk relativism måste betraktas som sympatisk då alla kan ha rätt. Så om det inte finns någon allemans giltig logik så tvingas politikerna att följa sin logik och folket sin logik. Relativism låter alla blommor blomma (Mau citat) Man bör visa tolerans och respekt för alla sätt att resonera. Relativismen är därmed höjden av tolerans, men det haltar härvidlag i rikets andra stad. Antingen bygger man tunneln eller inte, må den bäst logiken vinna 

    I sin vidaste bemärkelse måste vi definiera logik som ett resonemang som leder fram till en slutsats, skall Västlänken byggas eller inte. De flesta kan tänka logiskt men i bland blir det fel. Västlänkens förespråkare har åsikter som inte följer logikens lagar, denna sekt faller mer och mer isär. Krampaktigt håller man fast vid en tanke som våra senaste kunskaper beträffande klimatet säger att tunneln aldrig kan bi ett hållbart projekt. Utsläppen av svaveldioxid vid byggandet är så stora att Västlänken inte kan motiveras.

 

                        

    Hotas då logiken av kreativiteten? Där politikerna i detta fall står för kreativiteten? Tanken är absurd. Nå väl tillbaka till ämnets centrala fråga. Är våra politiker människor med en speciell förmåga, med en intelligens och förmåga att se in i framtiden? Är de bättre än alla experter, står de över folkets vilja? Svaret måste bli ett nej. De gör sig skyldiga till ett ologiskt tänkande, de är enbart förblindade och hjärntvättade av en föråldrad tanke. Västlänken är inget hållbart projekt, klimatet kräver en annan trafiklösning. Politikerna gör sig skyldiga till ett ologiskt tänkande som inte kan försvaras. Detta vet de ansvariga om, därför denna tystnad.


   Klockan är 1715 och det är +1,6gr-

   God afton

   Pelle

    

Dieselavgaser.

    Med anledning av bloggen "Västlänken en miljöbomb !" måste detta förklaras mer ingående. Vi vet att denna utgrävning kommer att pågå under minst ett decennium. Leran kommer att transporteras bort av dieseldrivna lastbilar. De kommer att med motorerna på vänta på sin tur att få sin last. Avgaserna kommer att lägga sig som en dimma över området och påverka luften för människorna som bor och arbetar i grannskapet. Risken att få lungcancer och cancer i urinblåsan ökar.

    WHO har funnit bevis som kopplar dieselavgaser till cancer och skärper nu klassificeringen. Tidigare låg dieselavgaser i Grupp 2 A. man flyttar nu dieselavgaser till Grupp 1, ämnen som definitivt orsakar cancer. I denna grupp återfinner vi ämnen som asbest, arsenik, och senapsgas. Detta har varit ett stort steg att ta, då det  enbart i  Sverige sju bilar av tio är utrustade med dieselmotorer. Den kunskap och förståelse som nu finns innebär att EU nu sätter ett tak för dieselavgaser, ett ganska blygsamt tak, men skall naturligtvis verka som en pekpinne för medlemsländerna som vrider sig inför detta beslut.

    Dieselavgaser orsakar 6% av alla dödsfall lungcancer, man har undantagit rökare. Dieselavgaser skadar barns hjärnor, de börjar att tänka långsammare. Det dör årligen 3,5 miljoner människor på grund av luftföroreningar. Det är långt fler än de som dör i malaria, HIV/AIDS och TBC - ihop. Ändå tar vi lätt på dessa fakta. Dieselavgaserna innehåller kolmonoxid som benämns den "tysta mördaren " Gasen saknar både lukt, färg och smak.

   Västlänken får inte byggas. Ansvariga politiker har här ett utmärkt tillfälle att tänka om utan att förlora ansiktet. Utvecklingen, förnuftet och kunskapen sätter nu definitivt stopp för detta vansinnesprojekt. Västlänken är en miljöbomb !


    Klockan är 0130 och det är +2,2gr.

    God natt

    Pelle

Äldre inlägg