Om

Ingen info ännu.

Presentation

Rådhusets tillbyggnad

    Med jämna mellanrum får vi en debatt om klassisk-och modern arkitektur. Tillbyggnaden av rådhuset rev upp en folkstorm utan like, det var en frontalkrock med det nya synsättet att se på arkitekturen, det var funktionalismens genombrott.             


    Den äldre delen ritades av Nikodemus d.ä. och tillbyggnaden av arkitekt Gunnar Asplund. Det var en arkitekttävling som utgick 1 mars 1913 och första pris gick till "Andante", arkitekt Gunnar Asplund. Det är nu det stora arkitektbråket startade, de styrande var oeniga men förslaget principgodkändes ändå år 1934.

   

                                     

    Den 22 oktober 1936 revs byggnadsställningarna och ridån gick upp för en folkstorm av sällan skådat slag,  "olyckligt, "fruktansvärt", "det mest tragiska som hänt i Göteborgs senare historia". Men vad var det som upprörde allmänheten så till den milda grad?

   

                     

                    Sannolikt ett förslag som distanserades av "Andante"

     Asplunds "grepp" var att "smälta samman" den gamla delens formspråk med funktionalismens uttrycksätt. Detta var nytt, revolutionerande och för allmänheten främmande. Varje tidsepok har sin arkitektur, den nya tiden med funktionalismen hade mött den klassiska arkitekturen. Tillbyggnaden har fått ett internationellt erkännande och är uppmärksammad av världens alla arkitekter. Tillbyggnaden är en stolthet för staden och 1982 blev den byggnadsminne.

   

                     

    Tillbyggnadens interiör måste varje göteborgare ta del av för att förstå skönheten i detaljerna. Trappan är utsökt vacker.      

   Gunnar Asplund - konstnärsarkitekten med stor omsorg för detaljerna, räknas som en av de ledande arkitekterna under 1900-talet, både i Sverige och internationellt. Han har många verk på sin meritlista, tex Stadsbiblioteket i Stockholm. Han företrädde 1920-talets nordiska klassicism, han blev en av pionjärerna och en förespråkare för funktionalismen. Han var chefsarkitekt för Stockholmsutställningen 1930. Han var "konstnärsarkiten" som blev en ikon för alla yngre arkitekter.

   

                         

                                      Stadsbiblioteket i Stockholm.

    Det måste till en avrundning på denna blogg, varför inte Matteus 22:14.
"Ty  många är kallade men få är utvalda". För stadens mest betydelse projekt krävs arkitekttävlingar, helst nordiska, för stadens arkitektoniska framtid får inte slarvas bort, det vinner vi alla på.


    Klockan är 1155 och det är + 22gr. Den svalkande sjöbrisen har satt in.

    Önskar er alla en härlig sommardag.

    Pelle


Kartellens kulturella torftighet

    En plats som betraktas som vacker, spännandeoch attraktiv har stora chanser till en positiv utveckling, Detta har inte kartellens politiker förstått.  

    Det är nu ett etablerat faktum att fler och fler lämnar landsbygden för städerna. Men kommer dessa människor att välja Göteborg? Sannolikt inte. Hur skall man då bära sig åt för att Göteborg skall bli en vinnare? Det är beteendevetarna som stadsplanerarna skall samråda med, inte Trafikverkets rälsingenjörer. Beteendevetarna förstår sig på relationer, trafikverket begriper kurvradier så stadsplaneringen måste utgå från människans behov och önskningar.

    

           

    En stads identitet bygger på dess DNA. En attraktiv stad måste kunna  berätta sin historia som inspirerar fantasin. De städer som förstår detta kommer att bli vinnarna. Kulturen är centralt för att förstå oss själva och må bra, så det är viktigt med själ och identitet. Detta blir det som avgör om man kommer att välja Göteborg. Den tekniska utvecklingen rusar på och balansgången kräver förnuft, eftertanke och ett bra omdöme. Infrastrukturen är viktig och man måste acceptera att tiden är betydelsefull för de som flyttar till Göteborgsregionen. Västlänken fyller därför inte de krav som framtiden ställer, den är flexibilitetens motpol. Här kommer nu el-bussarna att spela en betydelsefull roll, detta är den riktiga vägen för Göteborg.

    

          

    Västlänken är ett hot mot Skansen Lejonet, Residenset och stenstadens bebyggelse. Hur kan kartellens politiker acceptera detta, att gå till historien som kulturens dödgrävare och under ett decennium förhindra inflyttning till staden, detta är synnerligen märkligt, det är m.a.o. kriminellt. Att kapitulera inför denna monstruösa kulturella torftighet är en omöjlighet för invånarna. Kampen mot marodörerna måste fortsätta och kartellens politiker skall förföljas till valet 2022, därefter skall ni få söka er andra jobb, ni är inte längre betrodda. Detta är en krigsförklaring.


             Klockan är 0550 och det är +15,1gr.

    God morgon

    Pelle       

Att genomföra en förändring.

    Att ha motstridiga uppfattningar är starten till förändring, men förändringen kräver en ansträngning, en energiåtgång. Det kan vara av en nödvändighet eller att det positiva kraftfullt överväger. När det gäller Västlänken och Göteborg finns det inga tvivel. För att motivera en förändring måste man kunna peka på vinsten med ett alternativ. Ett slopande av Västlänken innebär en vinst på miljarder kronor. Vinsten på kort sikt är att omedelbart avsluta projekteringen. Det svåra är att argumenten måste komma från dem som skall genomföra förändringen, i detta fall kartellen. Detta syns i dag som en omöjlighet                                     
     

     Sakfrågan har grundligt analyserats, men perspektivet måste breddas. Det svåra är att få de ansvariga att förplikta sig att genomföra en annan trafiklösning, men detta är möjligt. Att gå från alternativet rivning och nybyggnad till att prioritera ombyggnad kunde genomföras, men det krävde en del förändringar på tjänstemannasidan.

    En förändring i tänkandet tar tid då nya vanor och rutiner behöver etableras. Förändringen är en process som är svår att förutsäga för det händer så mycket under tiden. Den etablerade organisationen och ingående personer är komplexa, så en förändring innebär motstånd. Rädslan för något nytt och att förändra ett inarbetat tänkesätt kräver evidens som inte kan ifrågasättas. En förändring som att lägga Västlänken åt sidan medför ett visst mått av kaos, men det gäller att påvisa att förändringen kommer att leda till något bättre för samtliga parter, med undantag av förlorad politisk prestige.

    Kommunikation om förändringens bakgrund, syfte och mål krävs under hela processen och frågor måste kunna besvaras. Problemet är att motparten inte formellt lyssnar, utan en kanal måste etableras som ser till att informationen når fram. Förändringen har en annan sida, man får inte misslyckas för då går det inte att återkomma. Risken här är mycket liten då förändringen är logisk och demokratisk. Expertisen är seriös och tillhör stadens främsta härvidlag. Samtliga är strategiskt väl förberedda.

    

         
            Martin                                    Per                       Henrik


   
Människor söker den enklaste vägen framåt. Att undvika höjd kommunalskatt under ett antal år, slippa lera på gatorna och luftföroreningar är en mycket stark motivation för att förändringen skall  accepteras. Resurserna kan koncentreras till en enda fråga, nämligen en penetrering av staden med en tunnel skall vi inte ha. Det måste finnas en ansvarstagande ledning, och den finns redan etablerad, Det är viktigt att alla delar samverkar och håller ihop vilket ställer stora krav på samordning, öppenhet och kommunikationsförmåga. Den digitala revolutionen, nätet, är här en oerhörd tillgång för att lotsa igenom denna förändring.

    Det finns många fallgropar med en förändring, men med rätt kunskap minskar risken för ett misslyckande. När det gäller Göteborg och Västlänken kan det inte bli något misslyckande, då den bästa expertisen finns på förändringens sida.


    Klockan är 1430 och det är +16gr. Någon skur ibland.

    God middag

    Pelle

Källkritik.

    Kunskap är av en social karaktär för vi är beroende av andra människor i ett projekt. Vi måste kunna lita på källan, men kritiskt tänkande är inte detsamma som källkritik. Det gäller att upptäcka och värdera den "sanning" som framförs i ett remissyttrande. Man värderar påståendet genom att värdera trovärdigheten hos källan. Men man måste komma ihåg att även en opålitlig källa kan ligga bakom "sanningen". Det hela är m.a.o. komplicerat.                 

    Framförda synpunkter måste värderas med utgångspunkt från vad man vet förövrigt. Om ett påstående strider med en mängd andra parametrar så kan det finnas goda att misstro källan. Men det kan också vara att felet i den egna övertygelsen. Stadsbyggnadskontoret kan ha fel.

    Totalsaneringarna ledde till att en saneringsberedning kopplades in för att reda ut begreppen och lägga tillrätta förändringens inriktning. Det var en mycket intressant uppgift att få delta i dessa situationer och framför allt en utvidgning av kunskaperna. När ny information tillförs och kullkastar den etablerade sanningen uppstår ett paradigmskifte. Källkritik kräver en allmänorientering. Thomas Nygren, docent i historia säger följande: "För att överhuvudtaget kunna aktivera den kritiska blicken som behövs, måste man känna tillvärlden och förstår hur saker och ting hänger ihop". Är källan en förstahandskälla eller inte. Den som tagit del av en händelse är bättre skickad att bedöma frågan än den som har andrahandsinformationen. Det gäller att förstå motivet och kartlägga syftet. Det avgörande är att ta del av fristående oberoende källor. Det finns alltid en del som inte tror på faktakunskaper, att objektiviteten är skenbar och för dessa personer spelar det ingen roll med källkritik.

    Målet med källkritik är inte att få in så många alternativ som möjligt. Målet är att ta reda på trovärdigheten i de framförda synpunkterna. Man måste kunna förlita sig på de resultat experterna kommit fram till. Den expertis som framfört kritik mot Västlänken kan betraktas som synnerliga seriösa källor. De skulle aldrig utsätta sig för att bli betraktade som oseriösa, då detta skulle leda till att deras verksamhet i Göteborg skulle vara slut, de skulle aldrig någonsin bli betrodda.


    Klockan är 1100 och det är +17gr.

    Trevlig söndag

    Pelle

Det kritiska tänkandet.

    Syftet med rubriken är att kunna besvara en specifik fråga. Finns det goda skäl att tro att Västlänken är sanningen? Sanningshalten i detta påstående har undersökts och grunderna har värderats. Det handlar inte om att vara kritisk mot andra personer, utan bara analysera framförda motiveringar. Det görs misstag när en fråga blir komplicerad, så det krävs självkritik. Det är en tankefälla att attackera person istället för argument. Det är alltid ett misstag att ifrågasätta ett argument genom att ifrågasätta motivet hos dem som framför argumentet. Finns det däremot skäl att tro att det ligger dolda motiv bakom påståendet, tex ekonomiska motiv, så skall projektet granskas ytterst ingående.

    Det räcker inte med att ha grundläggande kunskaper för att avslöja pseudovetenskap och att kunna motstå avancerad desinformation. Komplexa projekt kräver expertis på djupet. Som stadsplanerare tvingas man ibland att köpa dessa tjänster då det krävs att en juridisk stadsplan inte skall innehålla några felaktigheter. Ändå blir avgörande till slut en fråga om  omdöme.

    Tron att en viss person, eller en viss grupp, har en särskild förmåga att avgöra vad som är sant, och att andra människor därmed skall följa i dessa personers fotspår, måste bemötas ingående och kraftfullt med en klargörande evidens. Man måste också veta varför dessa pseudo-teorier som framförs är just ogrundade. Varför dessa människor väljer ut  endast de data som stöder den egna hypotesen. Det krävs en förmåga att stå emot en större dos av desinformation., att stå emot ett politiskt tryck.

    Västlänkens genomförande och dess konsekvenser för staden äger en dimension som är så stor, att det är svårt att göra sig en föreställning om projektets totala konsekvens. Finns det goda skäl att tro att detta projekt är sanningen? Detta påstående har granskats och svaret är nej, Västlänken är inte ett trafikförslag som är kompatibelt med stadens förutsättningar. Men man genomför detta projekt trots att ett kompakt motstånd föreligger, baserat på goda grunder av stadens planerare. Invånarna tvingas därmed ta steget över till den juridiska kampen, en strid om ekonomins konsekvenser, förslösning av invånarnas skattemedel. Tidpunkten för denna process måste väljas med eftertanke.. Det måste bli vid den rätta psykologiska tidpunkten.


    Klockan är 0525 och det är +9,3gr

    God morgon

    Pelle

Äldre inlägg