Om

Ingen info ännu.

Presentation

Den sista stora lögnen.

   Det gäller nu för myndigheten, att med alla medel försvara sig. Man förtränger obekväma saker. Händelser som man tvingas att lyfta fram friseras av spinndoktorerna som har stor vana att förvandla svart till vitt, nämligen att ljuga på rätt sätt. Det gäller nu att föra en kamp om makten, kanske är det snarare en kamp om trovärdigheten. Alla dessa smålögner sammantagna, bygger nu upp den sista stora  lögnen, nämligen att allt är för sent att påverka. Västlänken kommer att byggas, då den är omöjlig att stoppa. Västlänkens propagandaorgan GP sprider här ogrundade "sanningar". Peter Hjörne, med sitt subtila språk, sår tveksamhetens frö i medborgarnas hjärtan. Invånarna skall försökas fås att inse att slaget är förlorat. Att ge upp möjligheten att vinna valet i september blir hans budskap till sina läsare. Detta är en makalös dumhet som han lyfter fram, en handling som i högsta grad blir kontraproduktiv. Uttrycket "förvärva, ärva och fördärva stämmer nu väldigt bra in på Peter Hjörnes sätt att sköta verksamheten. Han kommer till slut att stå som  förloraren efter valet i september. Västlänken kommer inte att byggas. Symbolen för dumhet och korruption kommer invånarna inte att acceptera, de kommer att gå man ur huse för att utnyttja sin demokratiska rätt att säga NEJ!

                                   

                                            

               En snäll bild av lögnaren Peter Hjörne, "Vad skall jag göra"? 
Konflikten i Göteborg är unik för den har uppstått mellan medborgarna och deras valda politiska ombud. Detta skulle inte ha kunnat hända om handläggningen av ärendet varit korrekt. GP:s ansvar att rikta strålkastarljuset på tveksamheter har inte ens existerat. Åtta av tio Göteborgare  säger nej till Västlänken vilket har framgått av seriös gallup-undersökning. Det föreligger även ett stort antal utredningar som pekar på att stora tekniska svårigheter är förknippade med att bygga en tunnel under centrala staden, men GP har varit tyst, med ETT undantag,nämligen inlägget om "Maginot-linjen".

    

                  

    Här är det betydligt allvarligare. Han skulle säkert haft en del att lära ut.

   Likgiltigheten hos invånarna är en fara. Det är enkelt att titta bort, att undvika en händelse som kan få konsekvenser. Det är besvärligt att försöka förstå, så man överlåter detta till andra. Det är här Peter Hjörne, helt logiskt slår in sin kil i avsikt att splittra och söndra. Likgiltigheten kan vara ett hot mot Göteborgs framtid. Är man medveten om detta problem är emellertid halva slaget vunnet. Det blir nu en fråga om uppsökande verksamhet, att förklara för de som inte vet vad kapacitet är, eller vad det innebär att stänga av en stad under ett decennium, lera och råttor på gatorna och höjda kommunalskatter, listan kan göras mycket lång.

    

                                 

      Det är för mycket pengar i potten, begriper ni inte detta enkla faktum.   

   Det är mänskligt att göra fel, att leva i tron att man gör det rätta. Men att leva kvar i detta tillstånd, trots vetskapen är oförlåtligt, endast idioter och fanatiker blir kvar i detta tillstånd. När man läser om tunneln genom Hallandsåsen kryper idiotin obehagligt nära. Västlänken innebär andra förutsättningar och andra värre problem.

   

             

 
        

                     Båda förvaltar ett arv som har resulterat i lögner.


    Det politiska partiet Vägvalet har börjat valåret genom att upplysa människor om vad vi har att förvänta oss med denna tunnel under centrala staden. Demokraterna kommer även de tveklöst fortsätta på denna linje. Med den digitala revolutionen har det demokratiska läget förändrats radikalt. Makthavarna gömmer sig bakom sina byråkratiska skärmar, men med nätverkens samordning kommer man inte att släppa detta val utan att vara övertygade om att budskapet gått fram. Västlänken skall inte byggas, så släng dig i väggen Peter Hjörne.


   Klockan är 0645 och det är +0,9gr.

   God morgon

   Pelle

Staden med den diskreta diktaturen

   Vi människor vänjer oss vid ett socialt system, det är först när en händelse av stor betydelse blir aktuell som de rådande förhållande tydliggörs. Frågan om demokrati eller inte måste då besvaras. Demokratin har under många år krackelerat i Göteborg, kanske omärkligt för vissa, men inte för alla. De som har befunnit sig i maktens cirkel har denna trend varit en påtaglig realitet. Den har utvecklats under många år och i dag kan man tveklöst tala om en diktatur "light"                                    

   Det är lätt att ta demokrati för givet, men genom konkreta handlingar naggas denna styrelseform ständigt i kanten. Genom en kartellbildning minskar valmöjligheterna för invånarna, vilket är precis vad en kartellbildning skall göra. Invånarna skall tvingas in i en fålla. Detta kanske skall vara för en god sak, men när det visar sig att det inte är på detta vis, så är krisen ett faktum. Mönstret som framträder vid en analys pekar på att demokratin i Göteborg är en pappersprodukt. Att åstadkomma en förändring av detta tillstånd kräver mycket arbete och eftertanke.

   För att kunna arbeta effektivt inom denna förvaltning måste man behärska "språket". Att säga de rätta sakerna, att vara tyst på rätt ställe och naturligtvis göra de rätta kommentarerna. Det är ett subtilt språk som i praktiken går ut på att minska cirkeln, inskränka demokratin och därmed öka effektiviteten. Detta går alltid hem, för vem vill inte minska tiden för ett planarbete. Utan man tänker på konsekvenserna så läggs grunden för ett antidemokratiskt tänkande. När sedan kommunens starke man dyker upp på scenen, så resulterar detta i att ett stort steg kan tas mot diktaturens underbara värld. Något som alltid fungerade var att tala med chefen när ett yttrande blivit försenat. Samtalet avslutades med: "jaha, då får jag ta upp detta med Göran, han kommer att bli mycket besviken". Nästa dag låg ärendet på mitt bord, man hade hittat en lucka i systemet. Respekten och rädslan för "Gudfadern" var massiv.

   Samhället skall styras av dem som har den högsta formen av kunskap och den politiska debatten skall vara att söka sanningen, sa Platon. Denna bild är till stora delar främmande för en Göteborgare. Den politiska fanatismen väger här mer än kunskap. Detta har genomsyrat förvaltningen under många år. Vid val av en chef så måste han ha rätt politisk färg. När denna "fanatism" stöter på motstånd händer det att det blir "kortslutning" i systemet, man vet inte hur man skall agera. Man öser ut pengar på konsulter och arkitekttävlingar för att vara på den kunskapsmässigt säkra sidan. Man bildar karteller med politiska motståndare, man försvarar sig med alla medel. Det enda man kan visa upp är politisk makt. Vem kom på idén att skapa Västlänkskartellen, det skulle jag gärna vilja veta.

   Den politiska kampen kommer att bli mycket hård, men då 8 av 10 invånare inte vill ha Västlänken ligger det inom möjligheternas gräns att politiskt få till ett mirakel. Detta är en utmaning för Vägvalet och Demokraterna att påverka dessa människor att detta år frångå sina invanda politiska vanor och lägga sin röst på något av dessa partier. Vi måste tro på att detta kan vara möjligt, så låt Göteborg få uppleva ett mirakel.


   Klockan är 0530 och det är +2,5gr.

   God morgon

   Pelle

Varför en tunnel? - en hypotes.

   En tunnel för kollektivtrafik är för evigt, detta blir det förenklade svaret. De frågor som berör staden i en framtid kommer då alltid att ställas i relation till Västlänkens förutsättningar. Tunneln blir därmed nyckeln för makt och kontroll över den västra regionen. Stockholm och regeringen har därmed en möjlighet att utöva påtryckningar på stadens makthavare. Det är därför egalt om inte Västlänken når upp till de prestanda som diskuteras. Det totala ointresset för ett annorlunda bättre markbundet transportmedel  är direkt avslöjande. Den tystnad som råder blir också på detta sätt förklarlig, då en debatt skulle avslöja den absoluta tomheten i kartellens argumentation. Att det var en socialdemokratisk drivkraft för tunneln är ställt utom allt rimligt tvivel, även om själva idén kläcktes av en tjänsteman på SBK. Det politiskt primära motivet blev nu att Göteborg skulle bli socialdemokratins skyltfönster mot väster.

  

                    

       Makt och kontroll över västra regionen får man för evigt med en tunnel.

    Det politiska spelet fortsätter, där Västlänkskartellens politiker tiger, trafikverket försvarar i vanlig ordning länkens kapacitet och MMD säger ja,men med vissa restriktioner. I nio fall av tio vinns den juridiska kraftmätningen av den ekonomiskt starkaste parten, men inte alltid. De politiker som kommer att blir förlorare i valet erbjuds bättre jobb och får mer betalt som ersättning för sveda och värk, helt enligt en välkänd etablerad praxis. Att någon hederlig korkskalle hoppar upp och säger att kejsaren är naken ingår som en del i spelet, men att han sedan försvinner från scenen är lika säkert som amen i kyrkan. Från att ha varit ett försvar för en kollektiv trafiklösning så har detta  konverterat till ett försvar för makt och kontroll. Att inte regeringen löser knuten bottnar i att de ser vissa fördelar med denna tunnel när det gäller att styra den västra regionen. Stockholmarna har ju bara Finlandsfärjorna att hantera. Nåväl denna blogg rubriceras som en hypotes så det kan vara tillåtet att ta ut lite vidare svängar. Det har under ärendets gång visat sig att Västlänken på intet sätt tar hänsyn till Hisingen, detta är en odiskutabel svaghet. men detta löses nu med hjälp av en linbana från Järntorget till Wieselgrensplatsen. Blir det fel från början i ett projekt så lär det bi fel hela vägen.(Linbanan är utan tvekan ett förlustprojekt).

   

                  

                   Ett huvud för varje politiskt parti i Västlänkskartellen.

   Västlänken, denna hydra måste dödas i ett hugg, för att för varje huvud som huggs av växer det ut två nya. I valet i september måste Västlänkskartellens partier försvinna genom ett noggrant förberett hugg av Vägvalet och demokraterna. Väljarna måste upplysas genom flygblad. Det är ett ödesval för Göteborg,så nu måste demokratin visa sin styrka och effektivitet. Det får helt enkelt inte bli fel.

   När denna händelse i stadens historia väl är förbi, krävs en dokumenterad redogörelse, en vitbok om Västlänken. Det är viktigt för framtiden att man gör upp med sitt förflutna. Utomstående måste kunna gå igenom dokumentationen och slå fast vissa slutsatser. Det finns exempel på vitböcker i den svenska historien. Västlänkens konsekvenser är betydelsefulla och avgörande för att förtroendet för demokratin skall kunna upprätthållas. Det är också högst tvivelaktigt att så stora belopp av skattebetarnas medel skall kunna förbrukas på propaganda, likaså bildandet av odemokratiska politiska karteller. Det är en helt annan sak att informera om faktiska förhållanden.


   Klockan är 0215 och det är -2,5gr

   God natt

   Pelle

Politiker, "psykopater" och samvetet.

   Personer som manipulerar andra människor utan att känna skuld, kan antas ha psykopatiska drag. Dessa personer som utan tvekan riskerar stadens framtid både för sig själv och för sin omgivning, dessa som väljer att tiga, att aldrig ge några svar. Psykopaten saknar samvete, det är bara den egna vinningen, eller sektens bästa  som gäller i samtliga lägen. Utan tvekan har dessa personer störningar, inte bara narcissistiska sådana utan besitter även en falsk förhöjd självbild. De är manipulativt lagda och äger en brist på medkänsla och deras charm går inte att lita på. De är oansvariga och har fastnat i en orealistisk planeringsfilosofi- och deras uttryck intar mer och mer ett antisocialt beteende. 

 

                            

   Uppfattas någon som känslokall är det lätt att ta till ordet "psykopat". Men så enkelt är det naturligtvis inte. En psykopat i verklig mening är svår att upptäcka och många kan uppvisa dessa drag utan att vara psykopater. De kan vara fega, okunniga och rädda. Men ändå är det detta begrepp som stiger upp till ytan om man skall  beskriva det som händer i Göteborg.

   Att ställa denna diagnos är således svårt, men i det läge som vi nu befinner oss i måste frågan lyftas fram då friska människor visar vägen genom att reagera på ett sunt sätt. Hur uppträder då dessa personer med "psykopatiska drag" när de möter motstånd? Det är detta som måste belysas. Det finns många som har psykopatiska tendenser, men som inte når upp till den nivå där diagnosen blir psykopati. Vi har således att göra med en varierande grad av denna sjuka i Göteborg. Dess personer är charmiga, manipulativa, saknar empati, tar inte ansvar, de har förhöjd självuppfattning, saknar skuldkänslor, saknar empatisk förmåga och i ett flertal fall lever de ett parasiterande liv på andras bekostnad utan att uppvisa något dåligt samvete, dessa är tveklöst kriminella.

   

                        

   När tenderar den politiska prestigen att konverteras till ett psykiatriskt tillstånd? När blir tigandet ett uttryck för "sjukdomen"? En frisk personlighet utmärks av en förmåga att se, lyssna och axla sitt ansvar. När gränsen har uppnåtts  blir det dags att bryta tystnaden, oavsett vad dess konsekvenser blir. Heder och samvete har blivit en bristvara i Göteborg, men vi upplever i dessa dagar att den faktiskt existerar.

   Det är nödvändigt att ställa dessa frågor när man tar del av vad som händer i Göteborg. Det är inte längre en fråga om det bästa trafikalternativet för staden, det finns ett annat svar på Västlänkens politiska okränkbarhet, denna fråga som nu förpestar tillvaron för tusentals människor. Det handlar om invånarnas absoluta rätt att få veta varför! Varför tiger de ansvariga? Förstår de inte att stadens invånare kräver ett svar. 

   

                        

   Bristen på djupare empati är en del av psykopatens tillstånd, man gömmer sig i sektens ljumma trygghet som en ersättning för den egna uteblivna empatiska förmågan. Västlänkskartellen är inget annat än en sekt av "psykopater" av varierande grad som inte är kapabla att träda fram för att ärligt försvara sina åsikter och att möta sina invånare i en öppen debatt. Deras strategi är ohållbar och krackelerar mer och mer när sanningen obönhörligt tränger sig på. Det går inte att försvara sig med att "jag äger inte frågan" för detta är lögn. Tystnaden medför spekulationer och kan aldrig i sak föra frågan framåt. 


   Klockan är 1030 och det är -1gr.

   God morgon

   Pelole

Demokrati och makt.

   Makt över andra, förmågan att påverka, har onekligen en stor dragningskraft på vissa människor, möjligheten att forma människors tankar har tveklöst en attraherande effekt. Att befinna sig i maktpyramidens topp innebär också en viss frihet, man kan ta ut svängarna och töja på vissa gränser. Detta har alla dessa maktmänniskor, mer eller mindre, gemensamt.                                      

   När detta sker i stor skala är det fråga om politisk makt. När experterna dominerar blir det en fråga om informationsmakt, och så har vi naturligtvis "kändisarnas" makt och pressens stora påverkan. Vinner man makt bygger den på något slags samförstånd hos dem man har makt över. En legitimitet som bekräftas av de styrda genom gemensamma handlingar, detta tillhör den representativa makten. Inför valet i september har det skett en väsentlig förändring genom den digitala revolutionens uppträdande på arenan. Dessa nätverk som omedelbart registrerar uppkomna handlingar och förändringar. Friheten, att individuellt kommentera och framlyfta tankar och idéer, innebär att allt kan kritiseras och bedömas med ett klick på datorn. Legitimiteten prövas därmed hela tiden genom granskning. Så när en politiker säger: " Jag skiter i gnälliga invånare" så har han helt klart lämnat in sin avskedsansökan. Det hela måste bygga på respekt för gemensamma beslutsformer. Den formellt erövrade politiska makten måste alltid återerövras genom handlingar och samtycke med invånarna. Enkelt uttryckt, man måste vara lyhörd. Det är här spinndoktorerna kommer in i bilden med sina bedömningar och beslut, när skall tex en nyhet släppas? Tidpunkten är otroligt viktig för att maximal politisk effekt skall uppnås.

   Göteborg uppvisar en provkarta på misstag som kan göras. I ett par fall kan resultaten leda till politiska katastrofer. Socialdemokratins totala handfallenhet att greppa initiativet på sitt eget område lämnar målet öppet. Detta utnyttjas på ett effektivt sätt av Demokraterna. De ser blottan och hugger utan att tveka. Moderaternas absurda politiska envishet leder till att de går i otackt med 8 av 10 Göteborgare. Självklart kommer detta att innebära en markant tillbakagång för partiet i september. Att krampaktigt hålla kvar vid ett misslyckat trafikprojekt är obegripligt. Att dessutom ingå en allians med motpartens ledare, som man är satt att bekämpa, är och förblir ett mysterium. Vem vill lägga sin röst på en förrädare? Moderaternas valberedning får därmed helt klart underkänt. Det är försent nu att byta gruppledare, man skulle ha lyssnat på Skager, gruppledaren för moderaterna på sin tid.

  

                              

   Makt korrumperar och allt efter att åren går blir den svårare att påverka. Makthavarna vill inte inlåta sig på en förnuftig debatt så tystnaden breder ut sig, och Västlänken omges till slut enbart av en mystik som svårligen låter sig förklaras. Tunneln försvaras med uttryck som "den viktigaste pusselbiten av dem alla". Det är viktigt att slå hål på denna myt, att ställa de som ingår i Västlänkskartellen mot väggen, utmana och ställa frågor. Det krävs beslutsamhet att avslöja lögnen om tunnelns "förträfflighet". En spricka i kristallen kan skönjas och det kommer sannolikt uppstå fler under detta år. Kartellen kommer att krackelera.

  

                             

   Det är nödvändigt att punktera denna självgoda maktfullkomlighetens bubbla. Med juridikens hjälp, samt kunskaper om den goda staden, skall det politiska slaget vinnas. Kampen har nu börjat och grunden läggs för ett paradigmskifte i september. Demokratin segrar alltid till slut över makten. Vi lever fortfarande i en demokrati.


   Klockan är 1130 och det är-6gr.

   God middag

   Pelle

Äldre inlägg