Om

Ingen info ännu.

Presentation

Den sovjetiska terrorn

    Förintelsen var till största delen externt inriktad då 96 procent av offren för det nazistiska våldet var icke-tyskar. Det sovjetiska våldet var tvärtom i allt väsentligt inriktat mot den egna befolkningen och huvudsakligen förövad under fredsförhållanden och inom landets gränser. Målet var att tillskapa en ny sovjetmänniska och då måste en del människor gallras bort.             
Det var en enorm mobilisering av hela samhället för att omvandla ett efterblivet land till en ekonomisk och militär stormakt. Richard Overy säger: "Den sovjetiska kommunismen var avsedd att vara ett redskap för mänskliga framsteg, hur ofrånkomligt planerade dessa än kan verka, under det att nationalsocialismen utifrån sin natur var ett redskap för ett speciellt folks framsteg". Detta var nog en korrekt analys.

    Historien lär oss att det spelar ingen roll för dem som har pekats ut som de ideologiska fienderna om de dör till följd av ett gott eller ont samhällsprojekt. Det finns inga lägerfångar i vare sig Auschwitz eller Gulag som dog med ett leende på läpparna, nöjda med att ha fått göra den slutgiltiga uppoffringen för en storslagen idé 


      .        Gorbatjovs reformverk, med uppgift att rehabilitera offren för den politiska repressionen, uppger att mellan 20 och 25 miljoner människor föll offer för den sovjetiska terrorn genom att antingen direkt avrättas eller dö i fängelse eller koncentrationsläger. Till detta lägger har han lagt ca tio miljoner människor som dog av svält.Domstolarna förvandlades till effektiva mekaniska verkställare av straff. Hundratusentals människor mördades med nackskott, andra sändes till Gulag för straffarbete. Den sovjetiska folkbokföringen år 1937 kunde inte slutföras för att miljontals människor hade helt enkelt försvunnit.                          

  
Många vill inte kalla det sovjetkommunistiska massvåldet för folkmord, utan att det istället hör hemma under beteckningen statsorganiserad terror. Grupper som ansågs tärande och överflödiga som aristokrater och historiker fick så små matransoner att många dog av svält, de som kunde valde att gå i landsflykt.

    Terrorn förklarades vara ett progressivt arbete för samhällets och medborgarnas bästa och propagandan var helt öppen och massiv. Statliga företag kunde beställa arbetskraft som tvingades arbeta under ofta ohyggliga förhållanden. Alla dessa storslagna moderniseringsarbeten som igångsattes på 1930-talet utfördes av Gulagfångar.

    

                   
              

                                               Det sovjetiska arvet.

    I kommunistiska samhällen som tex Kina och Kambodja uppvisar horribla brott mot mänskligheten. Det finns inget land som styrs av ett kommunistparti där  demokrati och mänskliga rättigheter har respekterats.


    Källa: Professor Klas-Göran Karlsson


    Klockan är 0345 och det är +9,3gr

    God natt

    Pelle


    

Förintelsen

    I takt med att nya källmaterial har blivit tillgängliga har ramen för historien om förintelsen delvis förändrats. Folkmordet som begrepp fick internationell status år 1948, så vid Nürnbergrättegången direkt efter kriget fanns inte detta juridiska begrepp. Nu är det uppenbart att både armenier och judar utsattes för folkmord under de båda världskrigen. Bland historiker har det tvistats om Wannsee-konferensens betydelse för judeutrotningen, men förintelsen var redan igång när mötet ägde rum. Man massavrättade den judiska befolkningen i de nyerövrade områdena i Sovjetunionen.

   

                     

    Det saknades mänskliga och materiella resurser för att genomföra denna gigantiska repressionsprocess. Men man anlade ett nytt perspektiv på frågan, nämligen  "affärsmässighet". Då makthavarna såg frågan som central så medförde detta att institutioner och företag kände sig manade att ta sig an och lösa problemet. Hitler uppmuntrade konkurrens och maktkamp som också inkluderade folkmord, även om medlen för detta inte var fullt klarlagt så var målet att juden skulle dö.. Hitler återkom ständigt till målet att judarna inte hade någon plats i samhället.

    Tyskarnas reträtt från östfronten hejdade inte förintelsen. Judarna fick bära skulden för arméns motgångar, och Hitler använde antisemitismen som ett vapen för att splittra fiendealliansen.. Där stat och samhälle sammanfaller och där ledaren har en avgörande maktposition kan inget stoppa förödelsen.

    

                     

    Den viktigaste frågan beträffande förintelsen blir om rötterna till detta folkmord återfinns i en tysk eller europeisk kultur Var juden stigmatiserad och demoniserad långt innan den nazistiska ideologin utformades? I epokgörande verk har folkmordet knutits an till både den tyska kulturen och upplysningens idéer J.M.Roberts säger följande: " De som torterade och förintade var födda i kulturer  som byggde på århundraden av moralisk reflektion och argumentation. De kunde inte åberopa okunnighetens eller traditionens ursäkter. De hade avsiktligt vänt godheten ryggen."

    Eftervärldens betraktelser har utvidgats till att bli en del av en större diskussion om en "tysk" folkmordslinje som sträcker sig från kejsardömets folkmord på herero- och mamafolken i Tyska Sydvästafrika i början av 1900-talet till nazisternas folkmord på judarna under andra världskriget.Vad man däremot med en viss säkerhet kan hävda var att kejsarrikets Tyskland kunde stoppa folkmordet på armenierna.


    Källa: Klas-Göran Karlsson


    Klockan är 0330 och det är +5,3gr.

   God natt

   Pelle

Empati och föreställningsförmåga

    Empati är förmågan att förstå vad någon annan känner och tänker. I vilken utsträckning vi känner sympati kan naturligtvis variera, men som stadsplanerare lärde man sig att förstå människors rädsla för en förändring. Vårt sätt att förhålla oss till andra grupper och individer är hur vi katalogiserar dem. För att förenkla tillvaron sätter vi etiketter på människor, illegal invandrare/medborgare, brottsling/offer, terrorist/civilperson, sosse/icke sosse. Kategorierna kan bli hur många som helst. Beroende på våra fördomar förändras vår inställning drastiskt.

    Avhumanisering har alltid använts för att samla makt. Hur skulle ett land kunna bli rikt på slavarbete om befolkningen såg på slavarna som fullvärdiga människor? Hur skulle rika nationer kunna rättfärdiga sina oproportionerliga förbrukningar av världens resurser utan att tro på sin egen överlägsenhet?

    Fram till den 24 november 2014 hade 1147 oskyldiga människor offrats i försöken att döda 41 utpekade individer inom ramen för USA:s drönarprogram. Detta innebär i genomsnitt 28 dödsoffer bland oskyldiga civila. Två amerikanska universitet kunde konstatera att de psykologiska följderna av mördardrönarna var omfattande och orsakade djupa trauman. Oskyldiga civila låg döda och sargade på torget, mammor och barn. Den skyldige förstod vad dödens fågel betydde och satte sig i säkerhet. President Obama kallar drönarprogrammet för ett "riktat dödande"

    Ett antal visselblåsare har skrivit till presidenten där de förklarade att drönarprogrammet var den mest förödande drivkraften för terrorism och destabilisering runt om i världen. De som har haft de starkaste arméerna, allt från romerska riket till europeiska kolonialmakter, har alltid använt våld för att öka sina rikedomar och befästa sin kontroll över resurserna.

    Ett lands medborgare uppmuntras att känna empati för sina landsmän. Det övergripande mönstret är att kanalisera allmänhetens empati till det område där det är politiskt mest opportunt. Föreställningsförmågan kan upphäva detta genom självständigt tänkande. När CIA säger: "Det gäller landets säkerhet", så ifrågasätt detta påstående. Är det nödvändigt att gå med i NATO?

    Författaren Mc Evan sa så här: "Att föreställa sig hur det är att vara någon annan än man själv är centralt i vår mänsklighet. Det är medlidandets kärna, och det är moralens början.


    Källor: William Blum och Raoul Martinez   ''     Klockan är 0530 och det är +2,7gr Barometern faller

       God morgon

       Pelle   

Avguderi, girighet och tillväxt

    Allting har ett slut, så även det mest komplicerade planprojekt. Denna dekokt som Västlänken bjuder på, ackompanjerat av doakören  med  sitt monotona, tillväxt, tillväx, tillväxt. kommer kanske att rulla igång och kommer då att driva staden mot den ekonomiska ruinens, brant,  förslaget är helt enkelt inte kompatibelt med stadens förutsättningar. Detta har inte makthavarna insett, eller förträngt, då den högste guden av dem alla gett den sin välsignelse.

   

              

    Mötet avbröts abrupt då den störste gör entré och säger: "Lyssna nu noga på vad jag har att säga, nu gäller detta". Han utstrålade en auktoritet av sällan skådat slag. Vi fick ta del av arbetarstadens fruktade och oomstridde ledare. Han var guden som vandrat från SKF: verkstadsgolv upp till ledaren för kommunstyrelse som alla böjde sig för- och aldrig sade emot.

    Näringslivet, med girighetens främsta apostlar, insåg snabbt att här öppnade sig möjligheter att göra bra affärer. Det gällde bara att få gudens välsignelse så blev det klirr i kassan. Därefter kunde man ta kontakt med verkens direktörer och inleda med frasen. "Göran har sagt...…", och vägen till guld i kassa öppnade sig.

    Tunnelförslaget lyftes fram till KS:s ledare innan dess konsekvenser till fullo hade utretts av SBK. Hur detta gick till är insvept i ett töcken, endast indicier föreligger. Ett likvärdigt förslag avfärdades av en enig kontorsledning redan på 1970-talet. Hade Västlänken i vanlig ordning analyserats är sannolikheten stor att den aldrig lyfts fram till BN för ett godkännande. Detta ligger naturligtvis utanför mitt revir då jag slutade på kontoret i april år 1997.

    Politikernas ovilja att inse fakta och att inte lyssna på kunskapen är oförlåtlig, denna den största dumheten av dem alla. Det är svårt att agera med denna totala tondövhet, denna oförmåga att se sin egen begränsning. Beror detta på dumhet, arrogans eller rädsla? Detta leder till en djup misstro till allt vad kommunal politik innebär. Det är så här revolutioner startar, med ett förakt för de folkvalda.

    

                               
                                            Gunnar Anjou.

    Göteborgs främsta planerare är förberedda och alternativ föreligger. Därmed så kan analysen av detta ärende anses avslutad. Naturligtvis följs fortsättningen med spänt intresse.


    Klockan är 1155 och det är +16gr

    Glad Påsk

    Pelle

Makt och kontroll

    Politiska tänkare har varit kritiska till demokratin. De menar att folk saknar förmåga att styra sig själva och förstå komplicerade sammanhang. Allmänheten har avfärdats som lat och enfaldig för att förstå vad som är bäst för dem själva. Beslutsfattare gör ständiga bedömningar vems intressen som skall främjas, så invånarna i Göteborg skall vara tacksamma för denna tågtunnel som erbjuds. Här kommer värderingar ofrånkomligt att krocka med varandra. När detta händer kommer vissa att gynnas framför andra, det är inte invånarna i Göteborg, där 70 procent betackar sig för denna gåva.             


    Teknokraterna har alltid fogat sig i den förhärskande maktstrukturen hur destruktiv den än har varit. Så de lyder makthavarna, inte de dugligaste eller klokaste. Eliten har oftast en pessimistisk syn på vanliga människors intellektuella resurser.

    Demokratin bygger inte på ett antagande om likvärdig kompetens, man är medveten om människans begränsningar. Tendens är att makt korrumperar och absolut makt korrumperar fullständigt. Ett långvarigt maktinnehav i Göteborg ligger väldigt nära diktaturens status.

     Att få medverka i skapandet av vår framtid är en upplevelse som stärker invånarnas självkänsla. Att misslyckas är en del av processen där vi lär oss att nå vårt mål. Men att deltaga i skapandet av Göteborgs framtid har förvägrats oss. Demokratin har således blivit ett slags självförsvar och ett uttryck för personlig utveckling. Demokratins kritiker har rätt när de varnar för de okvalificerades styre som i Göteborg utgörs av den politiska kartellen. Stadens bästa expertis återfinner vi på den motsatta sidan.

  
     

    Våra tankar och idéer utvecklas när vi interagerar med människor  som har erfarenheter och expertkunskaper. Ett ställningstagande för förnuftet blir ett försök att förstå. En ständig offentlig diskussion ger alla inblandade nya perspektiv och ger möjligheter som tål en granskning. Detta har kartellen vid upprepade tillfällen sagt nej till. Det är ett fullständigt mysterium att inte de som har makten inser detta faktum då alla kan vinna på att samarbeta. Att utveckla  förmågan att ifrågasätta och resonera är motsatsen till kontroll. En politisk kunnig befolkning är motgiftet mot Västlänkskartellens oförnuftiga maktutövning och kontroll.


    Klockan är 0550 och det är +4,6gr

    God morgon

    Pelle

Äldre inlägg